Vel gjennomført Open Days!

13.–15. oktober ble Open Days arrangert i Brussel. Dette er den europeiske uken for regioner og byer, og ble nå arrangert for 13. gang. Her kan de europeiske regionene vise hvordan de arbeider med å skape nye jobber, implementerer EUs politikk, og vise frem viktigheten av det lokale og regionale arbeidet for et velfungerende Europa. Fra vår region deltok ca. 50 personer på arrangementer i regi av Open Days.

Uken var veldig vellykket, med mange spennende seminarer både i regi av Osloregionen, og andre regionskontorer. Mandag 12. oktober inviterte ORE til RegioNor-seminar sammen med de andre norske regionskontorene, som en introduksjon til Open Days. Seminaret med cirka 120 deltakere ble avholdt i Norway House, og hadde blant annet vår nye ambassadør, Oda Helen Sletnes som speaker. Her holdt også OREs direktør, Jan Edøy, en presentasjon om regionalt samarbeid i Europa. Senere på kvelden inviterte ORE til det som ble en veldig hyggelig middag for våre medlemmer.

Deltakelse på flere arrangementer

Den 13.oktober holdt Marianne Reime fra OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm et innlegg i en workshop på temaet «Using a smart combination of funding sources to boost energy investment at regional level: synergies between European Structural and Investment funds and Horizon 2020». Marianne er hovedkoordinator for prosjektet COOLSWEEP på vegne av OREEC/KL. COOLSWEEP fokuserer på avfallshåndtering og energigjenvinning fra avfall gjennom kartlegging av de beste måtene å gjenvinne energi fra avfall og innovativ utnyttelse av biprodukter. COOLSWEEP ser på både forbrenning, sortering og biodrivstoff og har som mål å generere mer samarbeid på tvers av sektorer både regionalt og inter-regionalt blant de 6 partnerregionene som deltar i prosjektet. Marianne presenterte også Osloregionen og dens satsing på kretsløpsbasert avfallshåndtering, samt nyoppstartede prosjekter i OREEC og Osloregionen.

Samme dag deltok Andreas Lervik (Ap) fra Østfold fylkeskommune i en paneldebatt, arrangert av Nordsjøkommisjonen, om prosjekter innenfor lavkarbon-transport. På dette arrangementet var det flere presentasjoner om ulike europeiske prosjekter innenfor feltet, etterfulgt av debatt og nettverksmuligheter.

Mingel og energiseminar
Kvelden tirsdag 13. oktober arrangerte ORE i samarbeid med Region Värmland et mingel på Nordic House, som totalt hadde nesten 100 deltakere. Temaet for mottakelsen var sirkulær økonomi. På dette arrangementet var fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen fra Østfold fylkeskommune en av talerne, og hun snakket både om sirkulær økonomi og om hvordan Østfold og Osloregionen kan bidra til det grønne skiftet i Europa. Onsdag 14. oktober deltok ORE også som medarrangør i et seminar med Capital Cities and Regions nettverket (CCRN). Seminaret het ” Towards resilient, sustainable and resource-efficient Energy union – the role of European capital cities and regions” og ble arrangert med blant annet Berlin, London og Praha, på Prague House i Brussel. Her presenterte Silja Bjerke fra Oslo om klima og energiprogrammet  i Oslo kommune.

ORE hadde i overkant av 50 medlemmer i byen i løpet av Open Days. De viste et stort engasjement og entusiasme under Open Days, og flere av medlemmene deltok i en rekke møter om utvikling av prosjekter. Det ble en veldig bra uke med mange spennende seminarer rundt om i byen, og mange nye bekjentskap! Dette lover godt for fremtidig regional utvikling og verdiskaping i vår region.

Open Days-seminar i Lillestrøm
Den 4. november avholdes arrangementet “Fossilfritt Romerike. Hvordan når vi målene våre innen 2020?” i Lillestrøm. Dette blir arrangert i samarbeid av Skedsmo Kommune og Osloregionens Europakontor, og vil blant annet omfatte debatter om fossilt brennstoff som den største utslippskilde til klimagasser i Norge, samt hvilke tiltak man kan gjøre for å forbedre effekten transport har på klimaet. I tillegg vil det bli en presentasjon av prosjektet Green Drive Region (GDR), som er finansiert gjennom Interreg. Det er OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm som er norske prosjekteiere for GDR, og prosjektet har som formål å bidra til en reduksjon av CO2 ved å fremme en høyere andel av alternative drivstoff som el, hydrogen og biodrivstoff. Partnerne i dette prosjektet skal sammen utvikle og implementere strategier, overføre kunnskap og erfaringer, og teste nye teknologier. På arrangementet vil Skedsmo kommune, som første kommune i regionen, signere en budstikke om fossilfri transport.