Horizon 2020

DocksTheFuture

Hvordan bør fremtidens havner se ut? 74 % av varene som importeres og eksporteres i Europa, fraktes over hav, 40 % av EUs internhandel foregår gjennom havnene, og disse er dermed fundamentale for forbindelsen til øyer og perifere regioner. 

Gitt havnenes viktige rolle i europeisk handelsaktivitet, har forskningseksperter og sentrale aktører innen havneutvikling satt seg fore å forutse utfordringene som i 2030 vil møte de europeiske havnene. Dette i regi av det EU-støttede forskningsprosjektet DocksTheFuture som pågår i perioden januar 2018 til juni 2020. Prosjektets temaområder er vidtfavnende og baserer seg på allerede gjeldende utfordringer knyttet til blant annet havnelogistikk og tilgjengelighet, miljøavtrykk, sikkerhet og digitalisering samt relasjoner til lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter.  

Den tverrfaglige tilnærmingen til DocksTheFuture-prosjektet viser hvordan havneaktivitet påvirker og beror på en rekke faktorer, alt fra politikk og teknologisk utvikling til lokalsamfunn og menneskelige aspekter, og har betydning for en vel så variert gruppe av regionale aktører. Ekspertene i DocksTheFuture identifiserer for eksempel utfordringer i relasjonen mellom havner og deres omkringliggende lokalsamfunn, særlig med tanke på miljøfaktorer og utvidelse av havneanleggene. Det etterspørres derfor nye verktøy for å bedre dialogen mellom havnene og dere interessenter for en mer harmonisk havneutbygging i fremtiden. 

DocksTheFuture fasiliterer også forskning og utvikling av smarte havner. Dette blant annet i forbindelse med den økende droneaktivitet som kan forenkle båtnavigering og overvåkningen av miljøgiftutspill og lagret materiell. Samtidig utgjør dronene imidlertid en risiko ved at de eventuelt kan omgå havneanleggenes sikkerhetssystemer og forstyrre driften. Som et miljøtiltak har Oslo Havn allerede begynt å benytte undervannsdroner til å rydde søppel fra havnebassenget.

DocksTheFuture er et viktig forskningsprosjekt for havneaktører og interessenter som vil følge med på den innovative havneutviklingen frem mot 2030.

For de som ønsker å følge forsknings- og utviklingsprosjekter for havnevirksomhet, er det hensiktsmessig å oppdatere seg på EUs lovgivningsarbeid på dette feltet. I januar 2018 fremla Europakommisjonen et nytt lovforslag om å forbedre oppsamlingen av skipsavfall uten at det går på bekostning av havnearbeidet og -logistikk. Forhandlingene mellom EU-institusjonene avsluttet 31. desember 2018 og nå avventes det en beslutning fra Europaparlamentet og Det europeiske råd.

Mer informasjon her. 

Studiebesøk fra Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Hva må regioner på Østlandet ta stilling til når de retter blikket mot Europa? Brussel-baserte norske og utenlandske eksperter har i løpet av tre dager holdt foredrag om EU-politikk og EU-programmer, deriblant Erasmus+, Horisont 2020, EØS-midlene og Kreativt Europa.

Dette i forbindelse med studiebesøkene fra Regionrådet for Hadeland (Jevnaker kommune, Lunner kommune og Gran kommune) og Bærum kommune. Gjennom hvert sitt skreddersydde studieprogram har de blitt utfordret av foredragsholderne til å inngå mer internasjonalt samarbeid og markere seg enda tydeligere på den europeiske arena.

Hadelandskommunene Jevnaker, Lunner og Gran begynte oppholdet med en omvisning i Europaparlamentet, et steinkast unna våre lokaler, før Åse Erdal ga dem en grundig innføring i hvordan KS Europakontor arbeider på vegne av norske kommuner opp mot EU og EØS. Direktøren for Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, avsluttet mandagen med et idéverksted og arbeidsseminar, hvor kommunene i fellesskap drøftet sitt eget potensial for internasjonalt samarbeid.

Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Tirsdag morgen holdt vår egen EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen et foredrag om EU-programmet ERASMUS+. Europakommisjonen har foreslått å doble programmets budsjett til 30 milliarder euro i perioden 2021-2027, og dette kan gi relevante utviklingsmuligheter innen utdanning og sosial inkludering for kommuner i Osloregionen. Samme morgen kom Fredrik Mjell i FMO (Financial Mechanism Office) og Sigbjørn Sandberg, nasjonal ekspert ved Europakommisjonen, for å oppdatere Hadelandskommunene om henholdsvis EØS-midlene og Kreativt Europa. Når norske kommuner og fylkeskommuner blir med i disse programmene for europeisk regionsamarbeid, kan de ta del i et bredt spenn av ulike internasjonale prosjekter innen kulturarbeid og forskning og utvikling.  

Etter en lengre lunsjpause, som ga deltagerne anledning til å utforske Brussels historiske severdigheter og rike restauranttilbud, fikk Hadeland og Bærum veiledning i FNs bærekraftmål fra Jules De Winter, politisk rådgiver i VVSG, en forening av flamske byer og kommuner. Han presenterte eksempler på hvordan FNs bærekraftsmål, eller Sustainable Development Goals (SDGs), kan fungere som verktøy i politiske kampanjer og engasjere innbyggere og næringsliv i bærekraftig regional utvikling.

Eivind Lorenzen (t.v.) og Willy Westhagen (Ordfører i Gran kommune)

Mot slutten av studieturen besøkte kommunene Norway House, like ved Europakommisjonen, hvor rådgivere ved Norges delegasjon til EU holdt foredrag om Norges EU-forhold, EUs regionalpolitikk og EUs mobilitets- og transportarbeid. Under besøket presenterte blant annet regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen sine betraktninger om hvordan fremtidige utfordringer i Hadeland og Bærum kommune kan løses gjennom europeisk regionsamarbeid. I Europa er 280 regioner og 1000 byer mer eller mindre opptatt av de samme problemstillingene, slik som effektiv samferdsel, miljø, næringsutvikling og vekst, og en internasjonal orientering kan sikre at norske behov blir vektlagt i de europeiske fellessatsingene.

Tilbake i lokalene til Osloregionens Europakontor ble Bærum kommune veiledet gjennom arbeidet til den mellomstatlige plattformen JPI Oceans. Fra rådgiver Anders Brudevoll fikk kommunens representanter nyttige informasjon om europeiske retningslinjer for forskning og utvikling av regionale havområder. JPI Oceans fremmer internasjonale forskningsprogrammer for teknologi, infrastruktur og samfunn i maritime klima, og samarbeidsplattformen kan være en god ressurs for Bærum kommune og utviklingen av deres kystområder.

Tekst: Oliver Reiersen