FNs bærekraftsmål

Veien mot et bærekraftig Europa 2030

Viken fylkeskommunes tur til Paris, Europakommisjonens refleksjonsnotat, implementering av FNs bærekraftsmål og økning i bruk av fornybar energi

Europakommisjonen la frem 30. januar et refleksjonsnotat om EUs arbeid med FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan nås innen 2030. Kort tid etterpå, i begynnelsen av februar, ble det publisert en studie på implementeringen av bærekraftsmålene i EU og hos EUs medlemsstater. I forlengelse av dette er Viken fylkeskommune med på et OECD-prosjekt om bærekraftsmålene. I starten av mars skal de delta på OECDs første round table i Paris for å presentere sine erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer når bærekraftsmålene forankres på regionalt, lokalt og urbant nivå.

Refleksjonsnotatet utstedt av Europakommisjonen om et bærekraftig Europa innen 2030 er et sentralt bidrag i debatten om Europas fremtid og underbygger EUs forpliktelser overfor FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Notatet tar for seg det brede spekteret av utfordringer som allerede preger Europa og som vil bli mer merkbare i fremtiden, og eksemplifiserer tre ulike scenarioer for hvordan unionen kan møte disse:

  1. Følge en overordnet strategi for FN bærekraftsmål som er styrende for EUs og medlemslandenes aktivitet
  2. Integrere gjennom Kommisjonen FNs bærekraftsmål i all relevant EU-politikk, uten å håndheve politikken overfor medlemslandene 
  3. I større grad bistå land utenfor EU-sonen med å implementere bærekraftsmålene og samtidig forbedre eget arbeid med bærekraftsmålene

Disse scenarioene er skissert for å skape debatt om hvordan EU bør arbeide frem mot 2030 for å best mulig nå bærekraftsmålene og øke velferden blant sine borgere. Det endelige resultatet vil sannsynligvis bestå av flere elementer fra de respektive scenarioene, nettopp fordi bærekraftsmålene er avhengige av enighet og forpliktelse mellom medlemslandene og andre interessenter i EU. I tillegg blir et mangfold av politiske retningslinjer påvirket av bærekraftsmålene, slik som matproduksjon, energi og transport og overgangen til en sirkulær bioøkonomi. Utdanning, forskning og innovasjon behandles også i refleksjonsnotatet, samt andre faktorer som støtter opp under en bærekraftig utvikling. Her nevnes skatte- og konkurranseregler, bedrifters samfunnsansvar og nye modeller for grønn, rettferdig og inkluderende vekst og samarbeid. 

Det bør nevnes at EU allerede opplever en positiv utvikling i lys av FNs bærekraftsmål. Fra 2004 til 2017 har bruken av fornybar energi i EU økt fra 8.5 % til 17.5 %, og elleve medlemsland har allerede nådd sine respektive mål for fornybar energikonsum før 2020. EU har som overordnet mål å utvinne 20 % av sin brutto energiforbruk fra fornybare kilder innen 2020 og minst 32 % innen 2030. 

De fleste medlemslandene i EU er også godt i gang med å implementere bærekraftsmålene i sine nasjonale strategier, og de er operasjonelle hos omtrent halvparten av medlemslandene. Dette fremkommer fra studien «Europe’s approach to implementing the Sustainable Development Goals: good practices and the way forward». Her poengteres det at konsekvensutredninger på nasjonalt nivå har blitt bedre tilpasset bærekraftsmål-relaterte aktiviteter, men at metodene for å måle bærekraft gjennom budsjettrapportering kan forbedres. En trend i utviklingen er at implementeringen av bærekraftsmålene generelt foregår på et sentralt ledelsesnivå, selv om horisontale koordineringsmodeller blir mer populært. Studien konkluderer videre med at forbindelsen mellom nasjonale og eksterne politiske retningslinjer må styrkes, og at det er rom for forbedring i overvåkningen og evalueringen av spillover-effekter, i bruk av egnet kunnskap og verktøy samt langsiktig involvering av nasjonale og internasjonale institusjoner.

Når det gjelder reelle og målbare tiltak, skal Viken fylkeskommune presentere sitt pilotprosjekt på implementeringen av bærekraftsmål 17 når de besøker OECDs hovedkontor i Paris i mars. De skal i tillegg bidra på erfaringsutvekslinger, idéverksteder og tour de table-seanser sammen med representanter fra andre regioner og byer, nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og privat næringsliv. Her vil Viken også få høre om arbeid med bærekraftsmålene i den japanske byen Kitakyushu, tyske Bonn, Cordoba-provinsen i Argentina, region Flandern, region Sør-Danmark og Kópavogur kommune. 

Arrangementet ved OECDs hovedkontor vil være en viktig arena for å lære om gode eksempler og legge et grunnlag for videre utvikling av rammeverk, retningslinjer og strategier for europeisk og global implementering av bærekraftsmålene. Medarbeidere fra Osloregionens Europakontor vil være til stede i Paris for å holde dere oppdatert.

Europakommisjonens “Reflection Paper” finner du her.

Europaparlamentets studie finner du her.

Tekst: Oliver Reiersen

Studiebesøk fra Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Hva må regioner på Østlandet ta stilling til når de retter blikket mot Europa? Brussel-baserte norske og utenlandske eksperter har i løpet av tre dager holdt foredrag om EU-politikk og EU-programmer, deriblant Erasmus+, Horisont 2020, EØS-midlene og Kreativt Europa.

Dette i forbindelse med studiebesøkene fra Regionrådet for Hadeland (Jevnaker kommune, Lunner kommune og Gran kommune) og Bærum kommune. Gjennom hvert sitt skreddersydde studieprogram har de blitt utfordret av foredragsholderne til å inngå mer internasjonalt samarbeid og markere seg enda tydeligere på den europeiske arena.

Hadelandskommunene Jevnaker, Lunner og Gran begynte oppholdet med en omvisning i Europaparlamentet, et steinkast unna våre lokaler, før Åse Erdal ga dem en grundig innføring i hvordan KS Europakontor arbeider på vegne av norske kommuner opp mot EU og EØS. Direktøren for Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, avsluttet mandagen med et idéverksted og arbeidsseminar, hvor kommunene i fellesskap drøftet sitt eget potensial for internasjonalt samarbeid.

Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Tirsdag morgen holdt vår egen EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen et foredrag om EU-programmet ERASMUS+. Europakommisjonen har foreslått å doble programmets budsjett til 30 milliarder euro i perioden 2021-2027, og dette kan gi relevante utviklingsmuligheter innen utdanning og sosial inkludering for kommuner i Osloregionen. Samme morgen kom Fredrik Mjell i FMO (Financial Mechanism Office) og Sigbjørn Sandberg, nasjonal ekspert ved Europakommisjonen, for å oppdatere Hadelandskommunene om henholdsvis EØS-midlene og Kreativt Europa. Når norske kommuner og fylkeskommuner blir med i disse programmene for europeisk regionsamarbeid, kan de ta del i et bredt spenn av ulike internasjonale prosjekter innen kulturarbeid og forskning og utvikling.  

Etter en lengre lunsjpause, som ga deltagerne anledning til å utforske Brussels historiske severdigheter og rike restauranttilbud, fikk Hadeland og Bærum veiledning i FNs bærekraftmål fra Jules De Winter, politisk rådgiver i VVSG, en forening av flamske byer og kommuner. Han presenterte eksempler på hvordan FNs bærekraftsmål, eller Sustainable Development Goals (SDGs), kan fungere som verktøy i politiske kampanjer og engasjere innbyggere og næringsliv i bærekraftig regional utvikling.

Eivind Lorenzen (t.v.) og Willy Westhagen (Ordfører i Gran kommune)

Mot slutten av studieturen besøkte kommunene Norway House, like ved Europakommisjonen, hvor rådgivere ved Norges delegasjon til EU holdt foredrag om Norges EU-forhold, EUs regionalpolitikk og EUs mobilitets- og transportarbeid. Under besøket presenterte blant annet regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen sine betraktninger om hvordan fremtidige utfordringer i Hadeland og Bærum kommune kan løses gjennom europeisk regionsamarbeid. I Europa er 280 regioner og 1000 byer mer eller mindre opptatt av de samme problemstillingene, slik som effektiv samferdsel, miljø, næringsutvikling og vekst, og en internasjonal orientering kan sikre at norske behov blir vektlagt i de europeiske fellessatsingene.

Tilbake i lokalene til Osloregionens Europakontor ble Bærum kommune veiledet gjennom arbeidet til den mellomstatlige plattformen JPI Oceans. Fra rådgiver Anders Brudevoll fikk kommunens representanter nyttige informasjon om europeiske retningslinjer for forskning og utvikling av regionale havområder. JPI Oceans fremmer internasjonale forskningsprogrammer for teknologi, infrastruktur og samfunn i maritime klima, og samarbeidsplattformen kan være en god ressurs for Bærum kommune og utviklingen av deres kystområder.

Tekst: Oliver Reiersen