Store planer for regionens transportutvikling

Neste måned skal bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus behandle Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som vil ha konsekvenser for utviklingen i Osloregionen for de neste 15 årene. Gjennom Interreg-prosjektet Catch-MR har regionen høstet kunnskap som kommer godt med når de folkevalgte skal foreta behandlingen.

Planen inneholder overordnede strategier, kart og retningslinjer for areal- og transportplanlegging i regionen, og danner grunnlag for fylkeskommunens, kommunens og statens arbeid her fram til 2030. Dette innebærer et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gangveier. I praksis vil det blant annet føre til at private og offentlige arbeidsplasser og boområder legges til områder rundt kollektivtransport.

Samarbeid om å finne transportløsninger

I perioden før politikerne skal behandle planen, har det blitt gjort et betydelig forarbeid i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. De har blant annet delt erfaringer og kunnskap med hverandre, i tillegg til å lære av andre europeiske storbyer som Berlin, Roma, Wien, Gøteborg, Budapest og Ljubljana. Gjennom Interreg-samarbeidet i prosjektet Catch-MR rettet partnerne fokus på samspillet mellom areal og transport, samt hvordan folkevalgte organer kan samarbeide innenfor feltet.

– Prosjektet handlet om planlegging av nettopp de tingene som regjeringen påla Oslo og Akershus å gjøre i en felles, regional plan for areal og transport. Timingen kunne ikke vært bedre, sier spesialrådgiver Peter Austin i Oslos byrådsavdeling for byutvikling.

Målet til prosjektet var å fremme bærekraftige transportløsninger i storbyregioner gjennom å redusere transportomfanget uten å redusere mobiliteten, samt øke andelen miljøvennlig transport.

– Erfaringene fra Catch-MR ga utvilsomt perspektiver, konkret kunnskap og et kontaktnettverk – både internasjonalt og i egen region – som har vært til stor nytte og inspirasjon. Ikke minst har det gitt nyttige innspill om bærekraftige transportløsninger i hovedstadsregionen, mener Austin.

– Fra de europeiske samarbeidsbyene har vi sett viktigheten av å fullintegrere lokaltog i det regionale og lokale kollektivtilbudet. Vi har også hatt stor nytte av et felles plansekretariat for Oslo og Akershus, slik de tyske delstatene Berlin og Brandenburg har.

Langsiktig nytteeffekt
Prosjektet viste også hvilke sider ved Oslo og Akershus som er likt andre europeiske regioner, og hvor de er særegne:

• Bilbasert byspredning er et utbredt fenomen som utfordrer bærekraftsmålene for de fleste europeiske storbyregioner, og det er et fellesansvar å finne gode løsninger
• Ruter- og Oslopakkesamarbeidet er et regionalt fortrinn for transportsamordning, både strategisk, teknisk og økonomisk
• Til tross for ulike styringssystemer i Oslo og Akershus, gir et samlet plansystem og -lovverk ryddige rammer som det er lett å ta for gitt
• Regionens 23 kommuner og 1,2 millioner innbyggere er en overkommelig størrelse
• Inntektssystemet gir legitimitet i kommuneøkonomien, og er mer forutsigbar enn andre steder

Saken er hentet fra Interregs hjemmeside. Les hele saken her.