Nettverk

Osloregionens europakontors medlemmer tar del i flere større internasjonale og nasjonale regionale samarbeid og nettverk.

På denne siden vil du finne presentert noen av nettverkene medlemmene i fellesskap er med i:

ERRINerrin

European Regions Research and Innovation Network – ERRIN er et Brussel basert nettverk. ERRIN skal bidra til økt deltakelse og innflytelse for Europas regioner og byer i utviklingen av Europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk. Nettverket ble intitert av West Midlands kontoret i 2001, og ble fra 2004 til 2006 finansiert som en pilot under EUs 6. rammeprogram for forskning og utvikling.

ERRIN ble relansert som et selvstendig nettverk høsten 2006 og Osloregionens Europakontor er medlem siden 1. januar 2007. Det er opprettet en rekke tematiske og strategiske arbeidsgrupper i nettverket og Osloregionens Europakontor er med i følgende arbeidsgrupper:
Energi
Transport/samferdsel
Innovasjon
Helse

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

logobsssc

BSSSC er et regionalt-samarbeid i det baltiske området.

Målsettingen med samarbeidet er å
bygge opp, og gjøre den baltiske regionen til en rollefigur for resten av Europa
delta aktivt i utviklingen av Europa i forhold til å skape stabile forhold for fred, frihet, demokrati og velstand
være et verktøy for å styrke desentraliseringsprosesser ved å støtte etableringen av sterke, effektive og demokratiske regionale myndigheter.

For å nå disse målsettingene jobber BSSSC med å
promotere tettere samarbeid mellom regionene i det baltiske området
være styrende i å formulere en samstemt politikk for det baltiske området på regionalt nivå
representere interessene til den baltiske regionen mot nasjonale myndigheter, EU institusjonene og andre internasjonale organisasjoner
delta i viktige diskusjoner i forhold til utviklingen av EU

Oslo kommune og fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold er med i dette nettverket

Assembly of European Regions (AER)

logoaer

AER ble etablert i 1985 og er en politisk organisasjon for Europas regioner og talerør for deres interesser på europeisk og internasjonalt nivå. Formålet med organisasjonen er å føre Europas regioner sammen og inspirere dem til å delta i utviklingen og integreringen av Europa.

AER har for tiden 250 medlemmes regioner fra 30 land samt 12 interregionale organisasjoner.

Oslo kommune og fylkeskommunene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold deltar i dette nettverket.

Gøteborg-Oslo-samarbeidet (GO-Samarbeidet)

gologo

GO-samarbeidet ble etablert i 1995 gjennom en samarbeidsavtale mellom Oslo og Göteborg. I februar 2003 ble GO-samarbeidet utvidet til også å omfatte fylkeskommunene Akershus og Østfold på norsk side og Västra Götalandsregionen på svensk side.

Målet er å gjøre regionen til et mer attraktivt og konkurransedyktig etablerings- og bosettingsområde nasjonalt og internasjonalt. GO-samarbeidet jobber langsiktig for å styrke GO-regionen overfor andre regioner i Europa. Dette skal oppnås gjennom å stimulere økonomisk, kulturell og bærekraftig utvikling samt å bevare og utvikle regionens felles verdier.

Seks arbeidsgrupper jobber innenfor områdene næringslivsutvikling, transport og kommunikasjon, turisme, kultur samt utdanning og forskning og forskerutdanning. Hver arbeidsgruppe gjennomfører prosjekter innenfor sine respektive arbeidsområder.

Den skandinaviske arena

logoskandi

Politikere fra Göteborg-Oslo-regionen og Öresundsregionen konstituerte 9. februar Den skandinaviske arena. Målsettingen er å bygge opp under den positive utviklingen i sørvestre Skandinavia som et attraktivt og konkurransedyktig område.

Utgangspunktet for Den skandinaviske arena er et samarbeid for å samle det potensialet som finnes i sørvestre Skandinavia. I et “regionenes Europa”, med den kommende utvidelsen av EU østover og i ett globalt perspektiv er det viktig å synliggjøre de samlede resurser som finnes i et større grenseoverskridende område. Den skandinaviske arena strekker seg fra Oslo i nord via Göteborg til Öresund i sør. I denne korridoren bor nesten syv millioner mennesker. Her finnes to hovedsteder og flere større byer, noen av Nordens viktigste sentre for logistikk, forskning og utdanning, samt et stort, variert og unikt tilbud av kultur og turistattraksjoner.

Den skandinaviske arenaen kommer til å arbeide med følgende områder:
Logistikk og infrastruktur
Miljøteknikkeksport
Kultur, turisme og arrangementer
Biomedisin og nano-teknologi

Oslo kommune og fylkeskommunene Akershus og Østfold deltar i dette samarbeidet.

Østlandssamarbeidet

ostlandssamarbeid

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Hovedarbeidsområdene er
Regional utvikling med hovedvekt på samferdsel
Kompetanse
Internasjonalt samarbeid
Samarbeidet ledes av et kontaktutvalg, hvor hver fylkeskommune har tre medlemmer:
Fylkesordfører (byrådsleder i Oslo)
Opposisjonsleder
Fylkesrådmann (kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Oslo)

Eurocities

eurocities

Eurocities er en interesseorganisasjon for Europeiske storbyer der blant annet Oslo kommune er medlem.
Eurocities har som formål å:
sikre at urbane spørsmål er plassert høyt på EUs agenda, da de fleste avgjørelser som tas på EU nivå, har effekt på byer og dens innbyggere
promotere transnasjonale samarbeidsprosjekter mellom byer i Europa
legge til rette for nettverkskultur mellom Europas store byer og på den måten legge til rette for deling av erfaringer samt felles problemløsing

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)

Organisasjonen CPMR består av 149 regioner fra 27 land som alle er perifere maritime regioner i Europa. De har til felles at de har valgt å åpne seg internasjonalt og bli medlem av trans – nasjonale nettverk for å styrke sin konkurranseevne. CPMR ble grunnlagt i 1973 og organisasjonens formål er:

Å skape økt fokus på den maritime dimensjonen i Europa; skape åpenhet mellom Europeiske myndigheter for å håndtere store konkurransemessige ulikheter mellom sentrale deler av Europa og de mer perifere områdene CPMR jobber med som strukturfond, transport, jordbruk, miljø og aktiviteter relatert til havområdene (fiskerier, maritim sikkerhet etc.)

Regionene som er med i CPMR, er delt inn i 6 ulike geografiske grupper: Atlantic Arc, Baltic Sea, Balkans/Black Sea, Inter-Mediterranean, Islands og North Sea.

North Sea Commission (NSC) nsc

North Sea Commission ble grunnlagt i 1989 og har som formål å legge til rette for samarbeid mellom regionene rundt Nordsjøen. North Sea Commission er en av de 6 geografiske grupperinger under paraplyen CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). Hovedmålet for samarbeidet er å fremme Nordsjøområdet som et viktig økonomisk område i Europa ved å oppfordre til felles utviklingsprosjekter og politisk påvirkning på EU-nivå. North Sea Commission har målsetninger om å:

Gjennomføre aktiviteter som er handlingsorienterte og utvikle samarbeidsprogram og forskningsaktiviteter; skape felles politiske retningslinjer som vil føre til positiv effekt for befolkningen rundt Nordsjøområdet. Blant annet er det opprettet et fiskerisamarbeid med støtte fra NSC. Det ble avholdt et første møte i Bergen, Norge i april 2000 og det tas sikte på å øke samarbeidet mellom havforskere og fiskere om fiskeriene i Nordsjøen.

Aktivitetene til NSC er delt inn i 4 områder: Marine ressurser, transport, energi og klimaforandringer og attraktive og holdbare samfunn.

President for North Sea Commission er Kerstin Brunnstrøm, Vestra Gøtaland. En av visepresidentene er Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune.

EU-NETTVERK SØRØST-NORGE

EU-nettverk Sørøst-Norge skal legge til rette for nettverksbygging slik at vi får alle typer forskningsaktører til å sende prosjektforslag til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Partnerne i nettverket er Vestfold, Telemark, Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune, høyskolene i Akershus, Østfold, Telemark og Buskerud og Vestfold, Oslo kommune, næringsklyngene NCE, Electric Mobility Norway og vannklyngen, og virkemiddelapparatene Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Oslofjordfondet, Osloregionens Europakontor, VRI Vestfold og VRI Buskerud.

Selv om et viktig resultat av arbeidet vil være å løfte deltakernes egen EU-kompetanse, er hovedmålet med nettverket å engasjere og motivere flest mulige forskere, kommuner og bedrifter i regionen til å ta steget ut i Europa for å styrke sitt innovasjons- og utviklingsarbeid.

SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN

Samarbeidsalliansen Osloregionen består av syttifem kommuner og fire fylkeskommuner. Målsetningen for alliansen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet er et resultat av en situasjon der Osloregionen både møter utfordringer fra nasjonale sentraliseringstendenser og konkurranse fra stadig sterkere europeiske storbyregioner.