OECD og SDG i Viken

Viken fylkeskommune var 16. og 17. november vertskap for OECDs 3. internasjonale rundbordsmøte om FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivåViken har siden desember 2018 deltatt som én av ni piloter i prosjektet «A Territorial Approach to the SDGs», og rapporten fra Viken er nå klar.  

OECD har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå bærekraftsmålene, «A Territorial Approach to the SDGs», der Viken fylkeskommune er med som en av pilotregionene. Viken har godkjent at bærekraftsmålene skal ligge til grunn og være et rammeverk for implementering av den regionale planstrategien for et bærekraftig Viken-samfunn. 

Vikens utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling varierer i dens 51 ulike kommuner, fra svært urbaniserte til stort sett landlige områder. Bærekraftsmålene kan brukes til å fremme bedre tilgang til økonomisk utvikling og arbeidsmarkedsmuligheter, og kompetanseopplæring og utdanning der det er forskjeller mellom landsbygda og bysentre. 

Les rapporten her.