Helse

Levekår omfatter helse, arbeids- & sosiale forhold og rettferdighet. EUs medlemsland har ansvar for egen helsepolitikk, men EU vedtar en rekke lover knyttet til helse som implementeres i Norge. EU har også en rolle i helsepolitikken der denne har en europeisk dimensjon. Store deler av arbeids- og sosialpolitikken slik som arbeidsmarked, trygd og integrering har medlemslandene selv ansvar for. I henhold til EØS-avtalen må Norge alikevel følge EU når det gjelder fri flyt av arbeidstakere og forenkling av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Fra 2014-2020 er EU inne i en ny programperiode hvor tidligere programmer som Progressprogrammet, Helseprogrammet og Daphne III erstattes med nye programmer. Det tredje helseprogrammet fokuserer på demografisk endring, utvikling av helsetjenester, å redusere helseforskjellene mellom land i Europa, å redusere utbredelsen av kroniske sykdommer, pandemier, grensekryssende sykdommer og forbedring av helseteknologi. Programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) erstatter blant annet det tidligere Progress- og EURES programmet. Norge vil delvis delta inn i dette programmet, innenfor områdene som går på modernisering av sysselsetting og sosialpolitikk, samt jobbmobilitet.

Tidligere programmer som Daphne III er nå underlagt programmet for Rettigheter og medborgerskap. Norge har i kommende periode ikke valgt å delta i rettighetsprogrammet som dekker temaet narkotika.