Innsatsområder

Osloregionens Europakontor har som mål å legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble våre medlemmer til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskapning i regionen. I vår strategi (2017-2021) er innsatsområdene det grønne skiftet og smarte lavutslippssamfunn og inkluderende samfunn og økt livskvalitet.

De overordnede forutsetningene for disse områdene er forskning og innovasjon, digitalisering og by- og regionalutvikling.

Vi jobber kontinuerlig for at medlemmer og aktører i vår region skal benytte seg av de europeiske virkemidlene og delta i EU-prosjekter innen disse områdene. EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er her et sentralt virkemiddel. Vi bistår medlemmene i hele prosjektutviklingsfasen og jobber mye med å koble dem opp mot europeiske partnere og synliggjøre prosjektresultatene for et europeisk publikum.

Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Samtidig påvirker digitalisering næringslivet og det skapes nye forretningsmodeller og produkter. Digitaliseringen går på tvers av alle sektorer og vårt kontor følger nøye EUs Digitale Agenda som skal hjelpe Europas innbyggere og næringsliv til å utnytte potensialet i den teknologiske utviklingen.