Hvordan takler unge usikkert jobbmarked og ledighet?

Negotiate er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal undersøke konsekvensene av et usikkert jobbmarked for unge i Europa.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er initiativtaker bak prosjektet som har pågått siden mars i fjor. Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (lenke). Prosjektet skal vare frem til begynnelsen av 2018, og inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land.

Instituttdirektør og forskningsleder Bjørn Hvinden forteller at Negotiate ønsker å undersøke kort- og langtidskonsekvenser av et usikkert jobbmarked for unge i Europa. Hva betyr det for unge å oppleve at det ikke er jobb å få? Eller at en jobb kun er midlertidig eller på dårlige vilkår? Prosjektet vil finne ut om dette er faktorer som vil påvirke unge voksnes senere karriereutvikling, mulighet til å etablere seg med familie og skaffe et sted å bo. Har de unge mulighet til å forhandle sin posisjon?

Prosjektet er godt i gang, og man har utviklet metodiske verktøy og et rammeverk som er grunnlaget for videre forskning. Frem til nå har man blant annet sett på det som finnes av relevant litteratur på området, oppnådd forskningsetisk godkjenning og kartlagt betydningen av et usikkert jobbmarked – noe som varierer mye fra land til land. Forskerne vil samle inn store mengder data fra et utvalg av europeiske land, hovedsakelig gjennom å intervjue unge mennesker om hvordan de har taklet den økonomiske krisen og gjennom studier av arbeidsgivere. Her vil man legge vekt på hvilke grupper som har en ekstra risiko for å ikke komme inn i arbeidsmarkedet.

Gjennom Negotiate er målet å legge et grunnlag for politikk og virkemidler som kan redusere de negative konsekvensene ved å tre inn i et usikkert jobbmarked. Det er viktig at forskningen skal finne ny kunnskap om forhold som kan være med å motvirke de uheldige konsekvensene. Prosjektet samarbeider aktivt med både ungdoms- og studentorganisasjoner for å få best mulig kvalitet på forskningen. En utfordring for prosjektet er de store kontrastene mellom landenes arbeidsmarked og kryssende oppfatninger av hva som kjennetegner en sikker og god jobb.

Resultatene fra forskningen har potensielt stor interesse for et bredt spekter av aktører, og vil bli presentert på flere konferanser i 2018. Forhåpentligvis vil dette styrke kunnskapen hos politikere slik at de kan utforme en politikk som kan forebygge negative konsekvenser av et usikkert jobbmarked.

Les mer om prosjektet her.

Foto Bjørn HvindenFoto: Forskningsleder Bjørn Hvinden under et møte hos ORE i Brussel.

Tekst: Andreas Løhren