Hvordan påvirker COVID-19 reglene for offentlige anskaffelser?

Fylkeskommuner og kommuner kan ha behov for å gjøre hasteinnkjøp i krisesituasjoner som COVID-19. Det kan eksempelvis være medisinsk utstyr eller andre varer og tjenester som det haster med å kjøpe inn.  

Reglene om offentlige anskaffelser gir hjemmel for å gjøre unntak fra krav til tidsfrister og mulighet for bruk av forenklede prosedyrer når man skal gjøre innkjøp under krisesituasjoner, som for eksempel en pandemi. Derfor har Europakommisjonen i forbindelse med utbruddet av COVID-19 laget en veiledning om hasteanskaffelser

Som en konsekvens av krisesituasjoner kan det også oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter. På regjeringen.no kan du lese mer om hvordan anskaffelsesregelverket påvirkes av krisesituasjoner. 

Når det gjelder innkjøp av smittevernutstyr så har ikke kommuner en felles innkjøpsaktør og står for innkjøp selv. Derfor har departementet og helsedirektoratet gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å koordinere innkjøp nasjonalt, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til kommunene. 

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner som mangler smittevernutstyr om å først undersøke om det finnes lokale løsninger. Dersom det ikke finnes lokale løsninger, kan kommunene melde inn behovet gjennom sin portal på Altinn. Fylkesmennene vil motta en kopi av skjemaet med akkumulert data for kommune i sitt område. 

Mer informasjon om dette finner du her og her.