Finland er spydspissen i EUs digitale revolusjon

Finland tar over formannskapet i EU i juli i år, og i den forbindelse har den finske statsministeren Juha Sipilä samlet 16 andre EU-statsministere og skrevet et brev til Donald Tusk, presidenten for Det europeiske råd. Brevet som inneholder forslag til fremtidige EU-politiske satsningsområder, ble overrakt 26. februar og er undertegnet av statsministerne av Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Irland, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sverige og Finland.

Klikk her for å lese brevet

Statsministerne ønsker å utvikle EUs indre marked i en klimamessig og sosialt bærekraftig retning og utvikle en digitaliseringspolitikk som støtter opp under dette. De skriver at alle EUs politiske retningslinjer bør utformes i tråd med den digitale utviklingen. Politikken på digital infrastruktur bør for eksempel være teknologinøytral– slik at ikke en teknologi brukes til fordel for en annen – og den bør berede grunnen for innovative forretningsmodeller og nyskapende teknologiske løsninger. De foreslår at EU arbeider mot å bli en betydningsfull aktør innen kunstig intelligens for å kunne etablere globale etiske standarder på feltet. Digital inkludering og den digitale påvirkningen på utdanning og arbeidsliv må også fremmes på agendaen, ifølge statsministerne. 

Videre ber de Donald Tusk vie oppmerksomhet til den digitale serviceøkonomiens og dataøkonomiens fremmarsj, og de skriver at disse bør strømlinjeformes og konsolideres som en integrert del av det indre markedet. Dette fordi den digitale industriens verdikjeder er avhengig av servicetjenester, og at det derfor er nødvendig å fjerne de gjenværende hindre for grenseoverskridende samarbeid og unngå eventuelle nye barrierer og fragmentering. Kort sagt bør EU-landene jobbe for å minimere innskrenkninger i den digitale serviceøkonomien. 

Statsministerne mener også at EU bør utvikle en bærekraftig, konkurransedyktig, trygg og «menneskestyrt» dataøkonomi. Det innebærer at de digitale løsningene bør istandsette og øke EU-borgeres myndighet i utøvelsen av sine rettigheter, blant annet med hensyn til personvern og datatilgjengelighet. Med andre ord må menneskesentrert og etisk databehandling styrkes og alle bør få tilgang til data på et rettferdig, rimelig og inkluderende grunnlag. 

Øvrige punkter som vektlegges i brevet er det grønne skiftet, konsolideringen av europeiske kapitalmarkeder og sammenhengen mellom de politiske retningslinjene for internmarkedet og andre områder. De 17 statsministerne ønsker en holistisk tilnærming til politikkutformingen i EU slik at indre markedet, digitaliseringsaspektet og industripolitikken er tett og gjensidig forbundet, og de avslutter brevet med følgende erklæring: «We are committed to working towards these shared priorities. Together we can ensure that the Single Market provides a solid underpinning for an outward-looking, confident and more autonomous European Union in a challenging global environment.» 

Mer informasjon finner du her og her.

Tekst: Oliver Reiersen