EUs utdannings- og opplæringsrapport 2020

EU har publisert sin årlige vurdering av hvordan utdannings- og opplæringssystemene i EU-landene takler de store utfordringene innen utdanning, den såkalte Education and Training Monitor. Her fremheves blant annet hvilken fremgang som er gjort siden sist og hvilke områder som fremdeles har behov for forbedringer. 

Utdannings- og opplæringsrapporten for 2020 har naturlig nok et spesielt fokus på digital undervisning og opplæring, ettersom pandemien har tydeliggjort viktigheten av digitale løsninger, ikke bare på grunn av hjemmeundervisning, men også for å komme videre mot et grønnere og mer digitalt Europa. 

Selv om EØS-landene ikke er med i rapporten er det likevel et par funn å bite seg merke i, siden disse ofte legger føringer for Erasmus+-utlysningene: 

  • Mer enn 15 % av elevmassen har utilstrekkelige digitale ferdigheter. I tillegg viser tall fra OECD at grunnskolelærere i EU sjelden får trening i bruk av IKT-utstyr, og lærere melder om et stort behov for profesjonell opplæring i bruk av IKT i undervisningen 
  • Det det er en positiv trend med tanke på skolefrafall, og det er en økende deltakelse i hele utdanningsløpet fra barnehage til tertiær utdanning. Denne trenden har gått i riktig retning siden 2010.  
  • En vedvarende utfordring er grunnleggende ferdigheter for alle unge. Rundt én av fem 15-åringer har ikke tilstrekkelige ferdigheter i lesing, skriving og regning til fullt og helt å kunne ta del i samfunnslivet. 

Oversikten har også individuelle landrapporter, hvor det er mulig å se resultatene fra land Norge kan sammenlignes med: https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2020-country-reports_en  

To strategier ble som kjent lagt frem i høst for å styrke utdanningsfeltet: European Education Area og Digital Education Action Plan.  

Les pressemeldingen på Kommisjonens sider

For mer informasjon kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.