Europakommisjonen presenterer nasjonale mål for klimagassreduksjon for bygg, landbruk, transport og avfall

Europakommisjonen presenterte nylig målene for reduksjon av klimagassutslipp for de sektorene som ikke omfattes av EUs kvotesystem. Dette gjelder først og fremst utslipp fra bygninger, landbruk, transport og avfall, som står for ca. 60% av de totale utslippene. Dette vil være bindende for medlemslandene og gjelder for perioden 2021-2030.

Forslaget omfatter også Norge, som sammen med Sverige og Luxembourg bør redusere sine utslipp med 40% innen 2030. Dette er den høyeste prosentvise reduksjonen et land kan tildeles. Ifølge Bellonas ledende Fredrik Hauge er dette som forventet; “fordelingen skjer etter landenes økonomi, så det er rett og riktig at Norge får det strengeste kravet”, mener Hauge.

Klimakommissær Miguel Arias Cañete mener at kravene er rettferdige, realistiske og fleksible fordi de begrunnes med målsettinger basert på landenes BNP per innbygger. Kommisjonens forslag inkluderer også gode fleksible mekanismer for muligheten til å kjøpe en begrenset mengde CO2-kvoter, redusere utslipp i andre EU-land og for å kompensere med nyplanting av skog.

Dette åpner for at Norge kan kompensere med klimakutt i andre land ved å kjøpe klimakvoter. Miljøvernminister Vidar Helgesen mener imidlertid at “det er ingen tvil om at vi i større grad må basere oss på å kutte utslippene hjemme.”

Disse forslagene må godkjennes av både Europaparlamentet og EU-landene.

Les mer om saken her.

Tekst: Karl Törnmarck

Kilder:

http://www.euractiv.com/section/transport/video/eu-unveils-binding-national-co2-emission-reduction-for-tran/

http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/framework2/index_en.htm