Ungdom og Utdanning

Erasmus+-akkreditering

Det nye Erasmus+-programmet begynner så smått å ta form, og et viktig prinsipp det har vært snakket om lenge, er å forenkle søknadsprosedyren. Nå lanseres muligheten til å søke om en forhåndsgodkjenning, en Erasmus+-akkreditering, som gir tilgang til et forenklet søknadsskjema gjennom hele programperioden. Søknadsfrist er 29. oktober. 

Det nye Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 skal etter planen starte opp 1. januar, men uenigheter om EUs langtidsbudsjett har skapt usikkerhet om denne datoen kan overholdes. Kommisjonen har nå likevel lansert muligheten til å søke om en forhåndsgodkjenning, en Erasmus+-akkreditering, som vil gi tilgang til et forenklet søknadsskjema gjennom hele programperioden. Akkrediteringssøknaden vil på sin side være en større og mer strategisk søknad. 

Søknadsskjemaet er ventet å komme i juni med (foreløpig) søknadsfrist satt til 29. oktober. Det vil være mulig å bli akkreditert innen flere sektorer (skole, voksenopplæring, fag- og yrkesopplæring), men det må da sendes inn tilsvarende akkrediteringssøknad til hver sektor. Det vil også bli mulig å søke om Erasmus+-støtte på vanlig måte via enkeltsøknader. Her er det også forespeilet at søknadskjema vil bli noe forenklet enn tidligere. 

Mer informasjon finnes på Kommisjonens og Dikus hjemmesider.  

For mer informasjon om Erasmus+, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen. 

Prosjektutviklingsworkshop Erasmus+

Har du en innovativ idé til et europeisk prosjekt innen utdanning og opplæring, koblet opp mot global kompetanse og europeiske prioriteringer som f.eks. digitalisering eller Green Deal? ERRINs nye arbeidsgruppe «Science & Education for Society» inviterer til prosjektutviklingsworkshop for Erasmus+. 

ERRINs Science WG har i løpet av våren skiftet navn og heter nå Science & Education for Society WG. Det er det tidligere nettverket ReSET (Regions working on Skills, Education and Training), ledet av VLEVA (Liaison agency Flanders-Europe), som nå er avsluttet og blitt en del av den nye arbeidsgruppen i ERRIN. 

En viktig og suksessfull del av ReSETs arbeid var den såkalte Project Development Workshop. Denne workshopen blir nå videreført i regi av den nye arbeidsgruppen til ERRIN. Her er det gode muligheter om man går rundt med en prosjektidé under tiltakene KA2 og/eller KA3.  

Prosessen er tredelt: 

 • Innsending av prosjektidé. Utvelgelse av de mest aktuelle og relevante idéene 
 • Partnersøk  
 • Prosjektutviklingsworkshop i Brussel 

Prosedyren er altså slik at de mest aktuelle prosjektidéene blir valgt ut, og deretter blir det åpnet opp for interesserte partnere. Til slutt blir det gjennomført en prosjektutviklingsworkshop i Brussel der det blir arbeidet med søknaden. 

Interessert? Les mer her og send inn din prosjektidé senest den 24. august.

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

ESN

Hvordan påvirker Covid-19 Erasmus+?

Et Erasmus+-opphold blir av de fleste sett på som de mest lærerike og utviklende månedene i studentlivet. I år har Covid-19 foreløpig satt en effektiv stopper for utenlandsoppholdene. Hvordan har det gått med de nærmere 165 000 Erasmus+-studentene og hva skjer med neste semester? 

Koronaviruset påvirker alle sider ved samfunnet, og utdanningssektoren har blitt hardt rammet. For rundt 165 000 utvekslingsstudenter ble Erasmus+-oppholdet brått snudd på hodet da universitetene lukket dørene og landegrensene ble stengt. EU har på sin side prøvd å være så fleksibel som mulig og jobbet tett sammen med de ulike nasjonalkontorene for å bistå studentene.  

En undersøkelse gjennomført av Erasmus Students Network viser at: 

 • 25 % av studentene har avbrutt oppholdet 
 • Ca. 40 % har opplevd store utfordringer som problemer med hjemreise eller bolig 
 • 50 % av studieprogrammene som ikke ble innstilt fortsatte online 

Det hersker stor usikkerhet rundt hvordan neste semester vil bli, og enkelte universiteter starter først opp igjen fra 2021. Krisen har synliggjort flere ting, blant annet behovet for én felles europeisk plattform med nettbaserte ressurser og større fokus på såkalt blended learning. Blended learning var forespeilet en større plass i det nye Erasmus+-programmet, men dagens situasjon har vist et stort behov for dette allerede nå, og det spekuleres i om flere tiltak vil kunne bli fremskyndet. For høstens mobiliteter kan det bli nødvendig med en kombinasjon av shorter mobility og virtual mobility. 

Hvordan det vil bli med den nye programperioden er ennå usikkert da det fortsatt ikke er blitt noen enighet om EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Det jobbes nå med en plan for å forlenge inneværende programperiode utover 2020.  

Les mer her.

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Flest søknader fra Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Første søknadsrunde i 2020 for Erasmus+: Aktiv Ungdom er ferdig og tildelingen er klar. Det er delt ut til sammen 13,7 millioner kroner til søkere fra 10 av 11 fylker. Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene som sendte inn flest søknader.

Første søknadsrunde i 2020 er ferdig og det er nå klart hvem som får støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Det kom inn 85 søknader fra 53 ulike organisasjoner. Av disse ble 28 prosjekt (ca. 33%) innvilget. Det er aktører fra fylkene Oslo, Viken og Trøndelag som får tildelt mest penger i støtte.

Se hele oversikten og les saken fra Erasmus+: Aktiv ungdom her.

Neste søknadsfrist er 7. mai.

Har du som ungdomsarbeider behov for å øke kompetansen din eller ønsker du å møte potensielle partnere til fremtidige samarbeidsprosjekter? Da bør du ta en titt på det flotte kurstilbudet til Erasmus+: Aktiv ungdom her

Vil du vite mer? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Erasmusdagene 2020

Erasmus Days er et initiativ fra Europakommisjonen for å spre informasjon om Erasmus+ og for å markere suksesshistoriene tilknyttet programmet. Fra 15.-17. oktober vil Erasmusdagene bli markert for fjerde gang over hele Europa. 

Erasmus Days har siden oppstarten i 2017 blitt arrangert hver høst og er et tiltak for å gi økt oppmerksomhet til de mange vellykkede Erasmus+-prosjektene som gjennomføres hvert år. Over hele Europa er det arrangementer og kampanjer i tilknytning til Erasmusdagene og i fjor ble det gjennomført nærmere 4000 events i 53 ulike land. I Norge var Vestfold fylkeskommune en av fire aktører som markerte begivenheten. Les mer om Vestfolds arrangement her

Ønsker du å vise frem ditt prosjekt eller dra i gang et arrangement i ditt fylke eller kommune? Blir inspirert av de mange arrangementene som ble gjennomført i fjor, og finn tips på de offisielle sidene #erasmusdays. Her kan du også registrere ditt arrangement eller kampanje.  

Vil du vite mer om Erasmusdagene eller ønsker du å komme i gang med et Erasmus+-prosjekt? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Kommisjonen lanserer likestillingsstrategi

Europakommisjonen la i mars frem strategien for likestilling mellom kvinner og menn i Europa – Gender Equality Strategy 2020-2025. EU er førende på verdensbasis innenfor likestilling mellom kjønnene og har gjort betydelige fremskritt de seneste årene, men det eksisterer stadig kjønnsbasert vold og kjønnsstereotyper.

En Union med likestilling er en av de viktigste prioriteringene i Ursula von der Leyens Kommisjon. Selv om det blir stadig flere kvinnelige akademikere, tjener kvinner i gjennomsnitt 16 % mindre enn menn og kun 8 % av lederne i EUs største virksomheter er kvinner. Strategien løfter derfor frem noen sentrale tiltak for de neste fem årene, og Kommisjonen forplikter seg til å integrere kjønnsaspektet i alle EUs politikkområder. I strategien går det også frem hvordan Kommisjonen vil innfri løftet om like muligheter for alle.

“Gender equality is a core principle of the European Union, but it is not yet a reality. In business, politics and society as a whole, we can only reach our full potential if we use all of our talent and diversity. Using only half of the population, half of the ideas or half of the energy is not good enough. With the Gender Equality Strategy, we are pushing for more and faster progress to promote equality between men and women.”

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen

Ingen EU-land har hittil oppnådd full likestilling mellom kvinner og menn, og fremskrittene går langsomt. For de nordiske landene har det i mer enn 40 år blitt arbeidet for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Dette er en forutsetning for den vellykkede nordiske modellen, og likestilling mellom kjønnene er en grunnpilar i det moderne nordiske velferdssamfunnet.  

Les mer om strategien her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Skoletur til Brussel

Våren er normalt sett en tid for skoleturer. Men denne våren blir garantert ikke som andre. Likevel var det noen skoler som fikk gjennomført studieturen som planlagt, før reiseforbud ble innført og grensene stengt. To av disse var Malakoff vgs. og Foss vgs. Elever og lærere fikk virkelig oppleve alt det spennende Brussel har å by på.  

VG3 samfunnsøkonomi fra Foss vgs. i Oslo og en VG3-klasse fra Malakoff vgs. i Moss var tidligere denne måneden på studietur til Brussel og Belgia. Osloregionens Europakontor var med på å tilrettelegge for et variert program som besto i alt fra besøk til Norges delegasjon til EU og slagmarkene i Waterloo til shopping og kulturliv. 

For begge klassene var det naturlig med et besøk til Osloregionens Europakontor. Her fikk elever og lærere en grundig innføring i Europakontorets arbeid i Brussel samt siste nytt fra EU-agendaen. En engasjert gjeng fikk høre om den nye European Green Deal, europeisk utdanningssamarbeid, og EUs økonomiske samarbeid inklusiv de samfunnsøkonomiske ulikhetene medlemslandene imellom.  

For Foss vgs. ble det også tid til et skolebesøk. På GO! Atheneum UNESCO Koekelberg ble klassen tatt godt imot av skolens ledelse, som ønsket velkommen og ga en introduksjon til det belgiske skolesystemet. Deretter sto speed-dating på planen der belgiske og norske elever utvekslet erfaringer og ble bedre kjent, før de belgiske elevene viste den norske gjengen rundt på skolen. Kontaktinformasjon ble utvekslet og målet er at bekjentskapet skal videreutvikles til et Erasmus+-samarbeid.  

Ønsker du å vite mer? Kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Kurs og seminarer: Erasmus+ – Aktiv Ungdom vår 2020

Her er et knippe spennende kurs innen temaene ungdomsdeltakelse, inkluderingsarbeid og psykisk helse. Kursene er en fin inngangsport til videre europeisk samarbeid hvor man blir kjent med Erasmus+-programmet og man møter potensielle partnere. De som får plass på kurset får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr.

Lær nye metoder i inkluderingsarbeid

På dette kurset vil du bli kjent med ikke-formelle læringsmetoder som du kan bruke når du jobber med asylsøkere, migranter og innvandrere. Kurset finner sted i Gøteborg fra 27.04-29.04. Søknadsfristen er 20. mars. Påmelding og info her.

Kurs om ungdomsdeltakelse

Tema for kurset “Your Voice – Your Choice” er ungdomsdeltakelse og hvordan ungdomsarbeidere kan bidra til dette. Kurset finner sted på Utøya fra 3. til 8. mai. Søknadsfrist er 20. mars. Påmelding og info her.

Vanskelig å snakke om psykisk helse?

På denne konferansen vil du få presentert måter for å styrke god psykisk helse blant ungdom, hvordan gjøre det enklere for ungdom å være åpne om hvordan de har det, og bedre forstå hvordan utfordringer unge mennesker møter, kan påvirke dem mentalt. Søknadsfristen er 19. mars. Påmelding og info her.

Erasmus+ 2021-2027

28. og 29. januar avholdt Europakommisjonen det såkalte «stakeholders´ event» i Brussel. Her var alle nasjonalkontorene, slik som Diku og Bufdir i Norge, og aktører fra de ulike sektorene invitert inn for å gi innspill til det nye Erasmus+-programmet. Representanter fra Osloregionen var også til stede og ga tilbakemeldinger til utformingen av det nye programmet.

Det er knyttet en viss spenning til det nye Erasmus+-programmet. Selv om Kommisjonen tydelig har kommunisert at det vil være en «evolusjon, ikke revolusjon», er det mange aktører der ute som er nysgjerrige på hvordan Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 vil bli seende ut. Noe er blitt kjent, og en av tingene som går igjen er at det nye programmet skal være mer inkluderende.

28. og 29. januar var over 600 deltakere fra alle programlandene invitert inn for å si sin mening om det kommende programmet. Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune var representert blant deltakerne fra Norge og bidro aktivt med konstruktive innspill.

Vil du vite mer, sjekk ut Kommisjonens egne sider eller kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Roadmap Social Europe

Under dette tiårets første plenumssamling den 14. januar ble von der Leyens Roadmap Social Europe presentert for Europaparlamentet. Kjørekartet skal bidra til implementeringen av European Pillar of Social Rights som ble lagt fram under EU-toppmøte i Gøteborg i 2017.  

European Pillar of Social Rights er Kommisjonens sosiale strategi som skal sørge for at transformasjonen mot klimanøytralitet, mer digitalisering og demografisk endring vil foregå på en sosialt rettferdig måte. Pilaren bygger på 20 grunnprinsipper.

Handlingsplanen som nå er lagt frem kommer med følgende initiativer for 2020:

 • Fair minimum wages for workers in the EU
 • A European Gender Equality Strategy and binding pay transparency measures
 • An updated Skills Agenda for Europe
 • An updated Youth Guarantee
 • Platform Work Summit
 • Green paper on Ageing
 • Strategy for persons with disabilities
 • Demography Report
 • European Unemployment Re-insurance Scheme

På grunn av den norske arbeidslivsmodellen har forslaget om minstelønn skapt en del debatt i norske medier.  

Si din mening!

Europakommisjonen ønsker hjelp og støtte til implementeringen av pilaren og har derfor lansert en bred høring blant alle EU-land og regioner samt andre støttespillere. Frem til 30. november 2020 vil det være mulig å gi innspill direkte til Europakommisjonen via følgende side.  

For mer informasjon, les hele Kommisjonens kommunikasjonsdokument her eller kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.