Ungdom og Utdanning

Viken, Oslo og Vestfold og Telemark på topp

Erasmus+: Aktiv Ungdom har hatt sin siste ordinære søknadsrunde for programperioden 2014-2020. Totalt kom det inn 46 søknader i runde tre, og flest søknader kom inn fra Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.  

Programperioden for Erasmus+ 2014-2020 går mot slutten, og siste ordinære søknadsrunde for Erasmus+: Aktiv Ungdom fikk inn totalt 46 søknader fra 35 ulike organisasjoner. Aktører i Osloregionen gjør det meget bra, og det kom flest søknader kom det inn fra Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Tildelingen vil være klar i slutten av november.  

Neste søknadsfrist er den ekstraordinære utlysinga for kreative strategiske partnerskap. Fristen for denne er 29. oktober. 

Se hele oversikten og les mer her.

Prosjektutviklingsworkshop Erasmus+

ERRIN tok i år over «Erasmus+ Project Development Workshop» i forbindelse med opprettelsen av den nye arbeidsgruppen «Science and Education for Society». I slutten av august var det åpent for å sende inn prosjektidéer til tematikken «Education and training for global competences». 14 prosjekter er valg ut og disse søker nå etter partnere!

Prosjektutviklingsworkshopen Erasmus+ fortsette inn i fase to. I august var det mulig å sende inn prosjektidéer under tiltakene KA2 og KA3 til det overordnede tema «Education for global competences». 14 prosjekter er nå valgt ut, deriblant en flott prosjektidé fra Buskerud vgs., og disse er nå på jakt etter partnere. Se beskrivelse av de 14 prosjektene her.

Når partnere er valgt ut til de ulike prosjektene vil det bli gjennomført en online prosjektutviklingsworkshop den 24. november der prosjektene vil bli spisset og tilpasset partnerskapet. Deretter sendes søknadene inn.

Frist for å melde sin interesse er 5. november via følgende lenke.

Interessert? For mer informasjon kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Kommisjonen presenterte nye initiativer

Onsdag denne uken presenterte Europakommisjonen tre nye initiativer. Under hashtagen #digitaldecade ble planer og visjoner lagt frem for et nytt European Research Area, et European Education Area innen 2025 og en Digital Education Action Plan. Initiativene skal bidra i EUs gjenreisning fra pandemien og hjelpe å bygge et digitalt og grønt Europa, samt å styrke forsknings- og innovasjonskraften i Europa. 

Under en pressekonferanse onsdag denne uken (30. september) presenterte Visepresident Margrethe Vestager, Visepresident Margaritis Schinas og Kommissær Mariya Gabriel tre strategiske forslag som er blitt vedtatt av Europakommisjonen: en kommunikasjon om å etablere et Europeisk utdanningsområde innen 2025, en kommunikasjon på et fornyet Europeisk forskningsområde og en ny digital aksjonsplan for utdanning.  

Foto: Pressekonferanse 30. september med Europakommisjonens Visepresident Margrethe Vestager, Visepresident Margaritis Schinas og Kommissær Mariya Gabriel

Digital Education Action Plan 

Pandemien har synliggjort behovet for økte digitale ferdigheter og tydeliggjort den svake digitale infrastrukturen som finnes i mange europeiske land. Den nye Digital Education Action Plan skal bidra til å pushe EU inn i en ny tid for digital utdanning. Strategien, som er delt inn i to pilarer, skal sørge for at infrastruktur, tilkobling og digitalt utstyr er av høyeste kvalitet, samt stimulere til å lære grunnleggende digitale ferdigheter allerede fra ung alder. 

European Education Area 

Det har lenge vært snakket om å opprette et eget Europeisk utdanningsområde innen 2025. I kommunikasjonen som ble lagt frem denne uken konkretiserer Kommisjonen visjonen. Målene er bl.a. å få til økte muligheter for å studere utenlands, få på plass en offisiell godkjenning av kvalifikasjoner på tvers av landene, sikre læring av fremmedspråk og å gi alle tilgang til undervisning av høy kvalitet, uansett bakgrunn. I meddelelsen ble det videre lagt vekt på seks ulike dimensjoner: 

 • Undervisningskvalitet 
 • Integrasjon og likestilling i undervisningen 
 • Grønn og digital omstilling i undervisningen 
 • Fokus på lærere og lærermangel 
 • Samarbeid mellom universiteter og høyskoler 
 • Utdanning som en del av et sterkere Europa  

European Research Area (ERA) 

Det Europeiske forskningsområdet (ERA) er ambisjonen om å opprette et enhetlig, grenseløst område for forskning, innovasjon og teknologi i EU. I Europekommisjonens kommunikasjon som ble presentert denne uken defineres fire strategiske mål for ERA: 

 • Prioritere investeringer og reformer innen forskning og innovasjon som bidrar til den grønne og digitale omstillingen 
 • Forbedre tilgang til utmerkede fasiliteter og infrastruktur for europeiske forskere 
 • Overføring av forskningsresultater til økonomien, for å stimulere til investeringer i markedet og fremme EUs konkurransekraft og globale teknologiledelse  
 • Styrke forskernes mobilitet og fri flyt at kunnskap 

Les mer om Digital Education Action Plan her.  

Les mer om European Education Area her.  

Les mer om European Research Area her.  

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Et «grønnere» Erasmus+ og Kreativt Europa

Den 15. september stemte Europaparlamentet over forslaget fra «CULT committee» – Komiteen for kultur og utdanning – om å gjøre kultur- og utdanningsprogrammene Erasmus+, Kreativt Europa og Solidaritetskorpset «grønnere» for å nå målene i European Green Deal. Resolusjonen ble truffet med et overveldende flertall; 566 stemmer for, 52 stemmer mot. 

Kultur- og utdanningsprogrammene Erasmus+, Kreativt Europa og Solidaritetskorpset (Norge er med som partnerland, ikke programland) påvirker livene til millioner av mennesker hvert år og bør også gjøres «grønnere» for å nå målene i EUs grønne giv, den såkalte European Green Deal. Dette stemte Europaparlamentet for under plenumssamlingen den 15. september med et stort flertall.  

Kultur, utdanning, frivillighet og ungdom spiller en viktig rolle i den sosiale omveltningen som må til for å nå målene EU har satt seg i European Green Deal, og programmene kan bidra til dette ved å innrettes på en smart måte. Europaparlamentet advarte samtidig mot å gå på kompromiss med grunnidéen og de opprinnelige verdiene, eller å minske budsjettene. Fysiske møter skal fortsatt være kjernen i Erasmus+, men med virtuelle møter som et nyttig komplement. Alternative og grønne reisemåter bør også honoreres og gis ekstra støtte.  

Les mer her om tiltakene og oppfordringen fra Europaparlamentet til Europakommisjonen.  

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Erasmus-akkreditering – en ny vei til mobilitet

En ny programperiode for Erasmus+ nærmer seg og et nytt konsept i det kommende Erasmus+-programmet er akkreditering. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte til mobilitetsaktiviteter. 

Organisasjoner som i løpet av programperioden 2021-2027 regelmessig ønsker å delta i mobilitetsaktiviteter (KA1), bør sende inn en akkrediteringssøknad. I søknaden om akkreditering må langsiktige mål og planer for aktivitetene beskrives. Akkrediterte skoler og organisasjoner vil så få en enkel tilgang til finansiering gjennom Erasmus ved å årlig melde inn sitt behov for finansiering. Tildeling av midler vil avhenge av etterspørsel, tidligere prestasjoner og programprioriteringer. 

Søknadsfrist 29. oktober.  

Interessert? Det ligger mange ressurser ute på nett og det er blitt gjennomført flere nettbaserte informasjonsmøter av Diku, Bufdir og School Education Gateway. Les deg opp her: 
 

 
Fortsatt usikker på hva dette innebærer? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Ekstra midler til Erasmus+

Europakommisjonen lyser ut 200 millioner euro til strategiske partnerskap fordi pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring. 

De ekstra midlene deles ut til europeiske organisasjoner som har prosjektideer som kan gi umiddelbare løsninger på utfordringer som har oppstått under pandemien. Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger: 

 • Digitalisering av utdanning (i sektorene høyere utdanning, skole/barnehage, og fag- og yrkesopplæring) 
 • Kreativitet og kultur (i sektorene skole/barnehage, ungdom og voksnes læring) 

Halvparten av midlene er avsatt til prosjekter med fokus på kreativitet og multikulturalisme. Kulturorganisasjoner og kreative medier innenfor kulturfeltet som retter seg mot aldersgruppene 13-30 år er særlig invitert til å søke. Den andre halvparten av midlene har som mål å styrke utdanninginstitusjonenes muligheter til å tilby inkluderende utdanning av høy kvalitet gjennom digitale flater. 

Informasjonsmøter 

Aktiv ungdom arrangerer et virtuelt informasjonsmøte sammen med DIKU og Kulturrådet den 10. september fra kl. 13.00-14.30.  

Mer informasjon her. Arrangementet kan sees her

Det arrangeres også et fysisk informasjonsmøte på Helsfyr den 18. september fra kl. 10.00-11.30. NB! Løpende påmelding. Begrenset antall deltakere pga. smittevernhensyn.  

Meld deg på her

Søknadsfristen er 29. oktober 2020 kl. 12.00. 

Les mer om hvordan du søker her

Les mer om strategiske partnerskap her

Foto: Quaid Lagan

Ny nasjonal ekspert

Kjerstin Torpmann-Hagen er ny nasjonal ekspert for fag- og yrkesopplæring, lærlingordningen og voksenopplæring i Europakommisjonen. Torpmann-Hagen arbeider til daglig ved en videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune, men vil de neste årene jobbe for Europakommisjonen i Brussel.  

Kjerstin Torpmann-Hagen startet i jobben som nasjonal ekspert 1. mars og fikk to uker på kontoret i DG Employment, Social Affairs & Inclusion før det ble hjemmekontor. Torpmann-Hagen har de siste årene arbeidet som lærer og avdelingsleder ved Færder videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og hun forteller at avdelingen for VET, Apprenticeships and Adult Learning setter stor pris på å ha fått en medarbeider med erfaring fra en skole med yrkesfaglige studieretninger. I Kommisjonen vil Torpmann-Hagen bidra til policyutvikling og -analyse innenfor fag- og yrkesopplæring, og hun vil blant annet koordinere European Alliance for Apprenticeships (EAfA) – et satsingsområde for Kommisjonen. 

Foto: Kjerstin Torpmann-Hagen

Det har vært en hektisk start i Kommisjonen. Koronasituasjonen har hatt store konsekvenser for fag- og yrkesopplæringen, og reformer man så for seg å kunne innføre gradvis det neste tiåret, har det blitt behov for å implementere mye raskere. Dual yrkesutdanning og lærlingetid har stått høyt på kommisjonens dagsorden lenge og har fått enda høyere prioritet som et ledd i responsen på koronakrisen. 1. juli vil Kommisjonen vedta pakken YES (Youth Employment Support): A Bridge to Jobs for Next Generation som vil inneholde: 

Den oppdaterte Skills Agenda vil bli vedtatt samme dag. 

Covid-19 førte til en bratt læringskurve de første månedene i kommisjonen, men dyktige ledere og gode kollegaer har bidratt til at jeg har opplevd denne tida som spennende og interessant. Jeg setter veldig stor pris på å ha fått denne muligheten til å jobbe med fag- og yrkesopplæring i EU

– Kjerstin Torpmann-Hagen

En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil tre år. Til sammen er det rundt 1000 nasjonale eksperter i Europakommisjonen og 45 av disse er norske.  

Vi ønsker Kjerstin Torpmann-Hagen velkommen og ser frem til et godt samarbeid.  

For en oversikt over norske nasjonale eksperter, besøk EFTAs hjemmesider.  

Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 ventes å bli vedtatt i løpet av høsten som en del av EUs langtidsbudsjettDet nye programmet vil bli størrebredere og med flere muligheter enn dagens program, men det meste vil være som før. 

Det nye Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 skal etter planen starte opp 1. januar, og det er ventet at EUs langtidsbudsjett vil bli vedtatt i løpet av høsten slik at denne datoen kan overholdes. Hovedutlysningen for Erasmus+ vil antageligvis bli offentliggjort sent på høsten 2020 med søknadsfrister på nyåret (vinter/vår) 2021. 

En viktig nyvinning er Erasmus+-akkreditering. Kommisjonen har lansert muligheten til å søke om en forhåndsgodkjenning, en Erasmus+-akkreditering, som vil gi tilgang til et forenklet søknadsskjema gjennom hele programperioden. Akkrediteringssøknaden vil på sin side være en større og mer strategisk søknad. 

For mer informasjon, besøk Dikus dedikerte hjemmeside erasmuspluss.no

Ønsker du å komme i gang med et Erasmus+-prosjekt, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Erasmus+-akkreditering

Det nye Erasmus+-programmet begynner så smått å ta form, og et viktig prinsipp det har vært snakket om lenge, er å forenkle søknadsprosedyren. Nå lanseres muligheten til å søke om en forhåndsgodkjenning, en Erasmus+-akkreditering, som gir tilgang til et forenklet søknadsskjema gjennom hele programperioden. Søknadsfrist er 29. oktober. 

Det nye Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 skal etter planen starte opp 1. januar, men uenigheter om EUs langtidsbudsjett har skapt usikkerhet om denne datoen kan overholdes. Kommisjonen har nå likevel lansert muligheten til å søke om en forhåndsgodkjenning, en Erasmus+-akkreditering, som vil gi tilgang til et forenklet søknadsskjema gjennom hele programperioden. Akkrediteringssøknaden vil på sin side være en større og mer strategisk søknad. 

Søknadsskjemaet er ventet å komme i juni med (foreløpig) søknadsfrist satt til 29. oktober. Det vil være mulig å bli akkreditert innen flere sektorer (skole, voksenopplæring, fag- og yrkesopplæring), men det må da sendes inn tilsvarende akkrediteringssøknad til hver sektor. Det vil også bli mulig å søke om Erasmus+-støtte på vanlig måte via enkeltsøknader. Her er det også forespeilet at søknadskjema vil bli noe forenklet enn tidligere. 

Mer informasjon finnes på Kommisjonens og Dikus hjemmesider.  

For mer informasjon om Erasmus+, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen. 

Prosjektutviklingsworkshop Erasmus+

Har du en innovativ idé til et europeisk prosjekt innen utdanning og opplæring, koblet opp mot global kompetanse og europeiske prioriteringer som f.eks. digitalisering eller Green Deal? ERRINs nye arbeidsgruppe «Science & Education for Society» inviterer til prosjektutviklingsworkshop for Erasmus+. 

ERRINs Science WG har i løpet av våren skiftet navn og heter nå Science & Education for Society WG. Det er det tidligere nettverket ReSET (Regions working on Skills, Education and Training), ledet av VLEVA (Liaison agency Flanders-Europe), som nå er avsluttet og blitt en del av den nye arbeidsgruppen i ERRIN. 

En viktig og suksessfull del av ReSETs arbeid var den såkalte Project Development Workshop. Denne workshopen blir nå videreført i regi av den nye arbeidsgruppen til ERRIN. Her er det gode muligheter om man går rundt med en prosjektidé under tiltakene KA2 og/eller KA3.  

Prosessen er tredelt: 

 • Innsending av prosjektidé. Utvelgelse av de mest aktuelle og relevante idéene 
 • Partnersøk  
 • Prosjektutviklingsworkshop i Brussel 

Prosedyren er altså slik at de mest aktuelle prosjektidéene blir valgt ut, og deretter blir det åpnet opp for interesserte partnere. Til slutt blir det gjennomført en prosjektutviklingsworkshop i Brussel der det blir arbeidet med søknaden. 

Interessert? Les mer her og send inn din prosjektidé senest den 24. august.

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.