Inkluderende samfunn

CPMR foreslår mer engasjement fra regionene i EUs migrasjonspolitikk

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har publisert et nytt refleksjonsnotat om hvordan regionale myndigheters erfaringer innen migrasjonsarbeid kan bidra til å utvikle den eksterne dimensjonen i EUs migrasjonspolitikk. CPMR håper at rapporten vil stimulere utviklingen av regionale migrasjonsstrategier.

Regioner blir stadig viktigere i europeisk migrasjonshåndtering fordi de kan skape forbindelser mellom de territoriale og de eksterne dimensjonene ved dagens migrasjonsfenomener. Tidligere har regioner vært mest opptatt av politiske retningslinjer som omhandler lokale migrasjonsforhold, men i de senere årene har økt internasjonalt samarbeid ført til at regionale myndigheter har rettet blikket utover.

Med refleksjonsnotatet The External Dimension of EU Migration Policy. Working together: the regional strategy viser CPMR at regionale myndigheter besitter verdifull kompetanse i skjæringspunktet mellom territorial og ekstern migrasjonspolitikk som kan støtte den overordnede EU-politikken på området.

Mer regionalt engasjement i EUs migrasjonspolitikk

Det er særlig fire områder innen migrasjonarbeid som bør videreutvikles hos regionene, ifølge CPMR, ettersom en territorial tilnærming til migrasjonsarbeid er blitt mer presserende i EU: Retningslinjer for mottakelse av migranter, desentraliserte samarbeidsformer, humantært hjelpearbeid på regionalt nivå og mer deltagelse blant regioner i internasjonale og regionale nettverk.

CPMR argumenterer for at regionenes migrasjonsarbeid allerede er i tråd med EUs politiske retninglinjer på dette feltet, og at regioniale myndigheter kan bidra med nye synspunkter på migrasjonsforholdene. Dette gjelder for eksempel tett kontakt med lokalbefolkningen, samarbeid med avsenderregioner og mobilisering av lokale aktører. Refleksjonsnotatet konkluderer følgelig med at Europakommisjonens arbeidsprogrammer og finansielle verktøy bør åpne opp for mer regionialt engasjement i den eksterne dimensjonen av EUs migrasjonspolitikk.

I sammendraget av refleksjonsnotatet foreslår CPMR at følgende strategier bør ligge til grunn for EU-regionenes migrasjonsarbeid i de kommende årene:Det nye europeiske tilgjengelighetsdirektivet

EU-parlamentet stemte frem 13. mars det europeiske tilgjengelighetsdirektivet (EAA) som vil gjøre flere varer og tjenester enklere å bruke for bevegelseshemmede og eldre. Nå gjenstår bare Rådets godkjennelse av loven før EU-landene må innlemme den i nasjonal lovgivning.

Nye digitale og tekniske løsninger i samfunnet kan gjøre hverdagen mer krevende for eldre og personer med bevegelseshemninger. Digitaliseringen i samfunnet øker i takt med den stadig aldrende europeiske befolkningen, og EU forutser at omkring 120 millioner personer vil preges av bevegelseshemninger i større eller mindre grad i 2020. Det nye europeiske tilgjengelighetsdirektivet skal svare på behovet for mer tilgjengelige og inkluderende varer og tjenester med et regelverk for universell utforming som tjenestetilbydere og -utviklere kan dra nytte av.

Selv etter flere tiltak i EU for å gjøre produkter og tjenester mer tilgjengelige og inkluderende, slik som Europakommisjonens adopsjon av den europeiske handikappstrategien 2010-2020 og vektlegging av tilgjengelighetsfaktorer i den digitale agendaen, har ikke arbeidet på dette feltet vært tilstrekkelig. Dette skyldes blant annet en betydelig fragmentering på markedet og uoverensstemmelser mellom EU-landenes nasjonale regelverket. EU-kommisjonen regner med at den nye lovens regler for universell utforming vil kunne redusere unødvendige kostnader forbundet med dette.

Tilgjengelighetsdirektivet skal også lette den grenseoverskridende handelen og gi flere markedsmuligheter for nyutviklede løsninger som er enklere å bruke. På lengre sikt vil offentlige budsjetter for handikappstødnad på denne måten kunne avlastes til fordel for private bedrifter og tjenestetilbydere med billigere produkter og tjenester som er enklere å bruke for bevegelseshemmede.

Tilgjengelighetskravene gjelder i all hovedsak:

 • Billettautomater, minibanker og innsjekkingsautomater på flyplasser
 • Datamaskiner
 • Smarttelefoner, nettbrett og TV-utstyr
 • E-bøker
 • E-handel
 • Banktjenester
 • Passasjertransporttjenester
 • Elektronisk kommunikasjon, telefontjenester og nødnumre 

Selskaper som har færre enn ti ansatte og en årlig omsetning lavere 2 millioner euro, er unntatt tilgjengelighetsdirektivet. Disse oppfordres imidlertid til å tilby produkter og tjenester på linje med standardiseringen for tilgjengelighet og inkludering, og EU-landene må utforme retningslinjer til disse selskapene for dette formålet.

Trykk her for mer informasjon om tilgjengelighetsdirektivet og EUs arbeid med sosial inkludering.

OECDs roundtable om FNs bærekraftsmål

OECD inviterte torsdag 7. mars representanter fra sine medlemslands byer og regioner til en første roundtable om FNs bærekraftsmål ved sitt hovedkontor i Paris. Der møtte vi i Osloregionens Europakontor Viken fylkeskommune for å høre dem presentere sin fremadrettede strategi for å sikre bærekraftsmålene som rammeverk for regionalt reformarbeid.

«Verden er avhengig av regioner og byer for å oppnå bærekraftsmålene fordi det er estimert at 65 % av implementeringen skjer hos disse», understreket Ulrik Vestergaard Knudsen, assisterende departementsråd i OECD. Anthony F. Pipa, postdoktor ved Brookings-instituttet for global økonomi og utvikling, fulgte opp og poengterte at bærekraftsmålene ikke var tiltenkt lokal og regional implementering da de ble laget, og at det derfor er behov for gode retningslinjer og plattformer for idémyldring og erfaringsutveksling. OECDs roundtable-seminar var en av de første anledningene for regionale aktører til å dele erfaringer og bidra med verdifull informasjon om muligheter og utfordringer på dette feltet.

Foregangsfylket Viken

Den innholdsrike dagen var inndelt i fire tematiske økter, og Vikens fremtidige fylkesdirektør for planlegging, Hilde Reine, presenterte fylkets arbeid med bærekraftsmålene og regionalt reformarbeid i den første økten. Med et omfattende nytt administrasjonssystem utvikler Viken verktøy og fremmer en kultur for å bryte ned «siloer» som virker hemmende for holistisk arbeid med bærekraftsmålene, og kaller dette for «the mother of all plans to come».

I etterkant ble det inngående diskutert hvordan bærekraftmålene kan bli styrende for regional politikkutforming og politisk planlegging. Vikens reformarbeid er i denne forbindelse unikt, ifølge OECD-sekretariatet. Det er helt nytt at bærekraftsmålene har en slik fundamental rolle i regionssammenslåing, og andre regioner rundt om i verden vil derfor følge Viken tett i årene som kommer.

I første økt fortalte også Region Syddanmark og byen Bonn om hvordan de bruker bærekraftsmålene i sine strategier for regional og urban utvikling. Flere deltagere betonte viktigheten av en holistisk tilnærming og et felles språk for å styrke bærekraftsmålene på den politiske agendaen samt skape positive ringvirkninger mellom bærekraftsmålene og til andre områder i samfunnet.

Flere av deltagerne poengterte at en mer inkluderende holdning overfor befolkningen og offentlig-privat samarbeid gi flere interessenter i implementeringen av bærekraftsmålene.

Gjensidig påvirkende og engasjerende bærekraftsmål

Hvordan kan imidlertid regioner maksimere synergier og positive ringvirkninger mellom ulike samfunnsområder og mellom bærekraftsmålene? I andre økt presenterte den japanske byen Kitakyushu sitt «SDGs Future City»-program, som har bidratt sterkt til å redusere forurensningen og forvandle byens farge fra grå til grønn.

Nøkkelen er de tre strukturene SDGs Future City Promotion Headquarters, Kitakyushu City SDGs Council og Kitakyushu SDGs Club. Mens førstnevnte jobber opp mot departementene og den andre engasjerer fageksperter, sikrer sistnevnte tverrsektoriell deltagelse og befolkningsinkludering.

Kitakyushu baserer seg på de tre pilarene «økonomi», «samfunn» og «miljø» og har utviklet en tiltaksplan for å sikre en holistisk tilnærming i arbeidet med bærekraftsmålene:

Vi fikk også høre om kreative løsninger i den argentinske regionen Córdoba. Regionen har utviklet Internett-portalen Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible som gir befolkningen tilgang til “meningsfull data” om regjeringstiltak. For OECD svarer denne Internett-portalen godt på nøkkelutfordringene ved data og statistikk om bærekraftsmålene og ved gjennomsiktig og redelig offentlig forvaltning.

I Córdoba er bærekraftsmålene i all hovedsak et verktøy for å fremme sosial inkludering. Regionen har derfor valgt å konsentrere seg om bærekraftsmålene 1 til 5, men de er også i gang med å utvikle en matrise for å sikre synergier mellom disse og andre bærekraftsmål.

Indikatorrammeverk for bærekraftsmålene

Mot slutten av dagen beveget diskusjonen seg over på hvordan fremgangen i implementeringen av bærekraftsmålene best mulig kan måles på regionalt og lokalt nivå. Både EU-kommisjonen og OECD har begynt å jobbe med indikatorrammeverk for dette, og de har allerede utviklet gode løsninger for å følge opp bærekraftsmålene på nasjonalt og globalt nivå. Man kan for eksempel finne informasjon på EU-kommisjonens KnowSDGs-plattform om hvert enkelt bærekraftsmål, slik som EU-retningslinjer og synergieffekter, og søke opp tilknyttede målsetninger og indikatorer.

OECD skriver også veiledninger for implementering av bærekraftsmålene og publiserer aktivt policynotater og forskning på disse. Organisasjonen er også i gang med å utvikle en Global Hub for the Governance of SDGs som skal støtte myndigheter i arbeidet med bærekraftsmålene.

VVSG, den flamske assosiasjonen for byer og kommuner, er imidlertid i forkant når det gjelder forankringen av bærekraftsmålene på regionalt nivå og i regional forvaltning. Ikke bare har VVSG laget spill, sjokolader og kapanjemateriell for å øke bevisstheten og engasjementet i befolkningen; de har også lansert verktøy som skal hjelpe regionale aktører med å følge opp og måle effektene av bærekraftsmålene.

Trykk blant annet her for å laste ned VVSGs åpent tilgjengelige regneark med bærekraftsmålsindikatorer og her for å se brukermanualen. Her er et verktøy som hjelper kommuner og fylker med egenvurdering.

Den flamske regjeringen er også flinke til å prioritere bærekraftsmålene, blant annet ved å legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og grasrotarbeid. De har også oversatt FNs 2030 Agenda til egne prioriteringsplaner som er styrende for flamsk politikk, Focus 2030 og Vision 2050.

Bærekraftsmålene må engasjere bredt

Viktigheten av sivilsamfunnet og private aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, ble viet mye oppmerksomhet i løpet av roundtable-seminaret. Ifølge representanter fra 2022 Initiative Foundation er det avgjørende at sivilsamfunnet omfavner de 17 bærekraftsmålene som om de hadde vært menneskerettigheter, nettopp fordi engasjement blant samfunnsborgere er viktig for måloppnåelse. Her spiller utdanningssektoren en fundamental rolle: Bevisstgjøring av de unge gjennom utdanning vil etter hvert gi positive ringvirkinger i den voksne befolkningen.

Aktører som arbeider strategisk med ulike befolkningsgrupper, deltok også på roundtable-seminaret. Margo Thomas, grunnlegger og direktør i Women’s Economic Imperative, fremhevet kvinneforeninger og organisasjoner som arbeider for likestilling, som nøkkelaktører for å oppnå bærekraftsmålene. Women’s Economic Imperative ser muligheter for mer effektiv oppnåelse av bærekraftsmålene ved å økonomisk myndiggjøre kvinner i større grad samt bevisstgjøre innflytelsesrike aktører i samfunnet, slik som religiøse ledere.

OECDs roundtable-seminar for byer og regioner ga oss en grundig oppdatering på hvordan OECD arbeider med FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå. Vi gleder oss til å følge med på og lære av OECDs prosjekter fremover, og til å delta på deres arenaer for samarbeid om bærekraftig utvikling sammen med våre medlemmer.

Tekst: Oliver Reiersen

Veien mot et bærekraftig Europa 2030

Viken fylkeskommunes tur til Paris, Europakommisjonens refleksjonsnotat, implementering av FNs bærekraftsmål og økning i bruk av fornybar energi

Europakommisjonen la frem 30. januar et refleksjonsnotat om EUs arbeid med FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan nås innen 2030. Kort tid etterpå, i begynnelsen av februar, ble det publisert en studie på implementeringen av bærekraftsmålene i EU og hos EUs medlemsstater. I forlengelse av dette er Viken fylkeskommune med på et OECD-prosjekt om bærekraftsmålene. I starten av mars skal de delta på OECDs første round table i Paris for å presentere sine erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer når bærekraftsmålene forankres på regionalt, lokalt og urbant nivå.

Refleksjonsnotatet utstedt av Europakommisjonen om et bærekraftig Europa innen 2030 er et sentralt bidrag i debatten om Europas fremtid og underbygger EUs forpliktelser overfor FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Notatet tar for seg det brede spekteret av utfordringer som allerede preger Europa og som vil bli mer merkbare i fremtiden, og eksemplifiserer tre ulike scenarioer for hvordan unionen kan møte disse:

 1. Følge en overordnet strategi for FN bærekraftsmål som er styrende for EUs og medlemslandenes aktivitet
 2. Integrere gjennom Kommisjonen FNs bærekraftsmål i all relevant EU-politikk, uten å håndheve politikken overfor medlemslandene 
 3. I større grad bistå land utenfor EU-sonen med å implementere bærekraftsmålene og samtidig forbedre eget arbeid med bærekraftsmålene

Disse scenarioene er skissert for å skape debatt om hvordan EU bør arbeide frem mot 2030 for å best mulig nå bærekraftsmålene og øke velferden blant sine borgere. Det endelige resultatet vil sannsynligvis bestå av flere elementer fra de respektive scenarioene, nettopp fordi bærekraftsmålene er avhengige av enighet og forpliktelse mellom medlemslandene og andre interessenter i EU. I tillegg blir et mangfold av politiske retningslinjer påvirket av bærekraftsmålene, slik som matproduksjon, energi og transport og overgangen til en sirkulær bioøkonomi. Utdanning, forskning og innovasjon behandles også i refleksjonsnotatet, samt andre faktorer som støtter opp under en bærekraftig utvikling. Her nevnes skatte- og konkurranseregler, bedrifters samfunnsansvar og nye modeller for grønn, rettferdig og inkluderende vekst og samarbeid. 

Det bør nevnes at EU allerede opplever en positiv utvikling i lys av FNs bærekraftsmål. Fra 2004 til 2017 har bruken av fornybar energi i EU økt fra 8.5 % til 17.5 %, og elleve medlemsland har allerede nådd sine respektive mål for fornybar energikonsum før 2020. EU har som overordnet mål å utvinne 20 % av sin brutto energiforbruk fra fornybare kilder innen 2020 og minst 32 % innen 2030. 

De fleste medlemslandene i EU er også godt i gang med å implementere bærekraftsmålene i sine nasjonale strategier, og de er operasjonelle hos omtrent halvparten av medlemslandene. Dette fremkommer fra studien «Europe’s approach to implementing the Sustainable Development Goals: good practices and the way forward». Her poengteres det at konsekvensutredninger på nasjonalt nivå har blitt bedre tilpasset bærekraftsmål-relaterte aktiviteter, men at metodene for å måle bærekraft gjennom budsjettrapportering kan forbedres. En trend i utviklingen er at implementeringen av bærekraftsmålene generelt foregår på et sentralt ledelsesnivå, selv om horisontale koordineringsmodeller blir mer populært. Studien konkluderer videre med at forbindelsen mellom nasjonale og eksterne politiske retningslinjer må styrkes, og at det er rom for forbedring i overvåkningen og evalueringen av spillover-effekter, i bruk av egnet kunnskap og verktøy samt langsiktig involvering av nasjonale og internasjonale institusjoner.

Når det gjelder reelle og målbare tiltak, skal Viken fylkeskommune presentere sitt pilotprosjekt på implementeringen av bærekraftsmål 17 når de besøker OECDs hovedkontor i Paris i mars. De skal i tillegg bidra på erfaringsutvekslinger, idéverksteder og tour de table-seanser sammen med representanter fra andre regioner og byer, nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og privat næringsliv. Her vil Viken også få høre om arbeid med bærekraftsmålene i den japanske byen Kitakyushu, tyske Bonn, Cordoba-provinsen i Argentina, region Flandern, region Sør-Danmark og Kópavogur kommune. 

Arrangementet ved OECDs hovedkontor vil være en viktig arena for å lære om gode eksempler og legge et grunnlag for videre utvikling av rammeverk, retningslinjer og strategier for europeisk og global implementering av bærekraftsmålene. Medarbeidere fra Osloregionens Europakontor vil være til stede i Paris for å holde dere oppdatert.

Europakommisjonens “Reflection Paper” finner du her.

Europaparlamentets studie finner du her.

Tekst: Oliver Reiersen

Vestfold deltar i H2020-prosjekt om kulturarv

Vestfold fylkeskommune er partner i Horisont 2020-prosjektet ”HYPERION” som skal forske på hvilke konsekvenser klimaforandringer har for våre kulturminner.

Prosjektet skal overvåke historiske områder som kan skades av klimaendringer og det er valgt ut områder med kulturminner fra forskjellige klimasoner og materialbruk i Europa. Slottsfjellområdet i Tønsberg er et av disse områdene sammen med gamlebyen på Rhodos, Venezia og Granada.

Prosjektet har 19 partnere fra 8 ulike europeiske land med en total ramme på ca 6 mill euro og skal gå over 3,5 år med oppstart i mars/april.

Les mer om prosjektet her.

Foto: Rune Nordseter; Slottsfjellområdet med Heierstadstua.

 

Osloregionen feiret Edvard Munch, europeisk kulturarv og nye digitale opplevelser

Spillutviklere, kulturarbeidere og filmskapere fra Osloregionen viste fram både sine beste arbeider og uferdige arbeidsskisser foran et engasjert publikum av europeiske kulturaktører og EU-representanter på CulturalHeritech@NorwayHouse 12. desember.

Her ble vi kjent med gamle klassikere i nye formater, som Hans Børli-poesi i VR, Peer Gynt som dataspill, Edvard Munchs avatar skapt gjennom kunstig intelligens, og en mengde andre eksempler på kulturarv som formidles gjennom ny teknologi. Deltakerne fikk teste en rekke installasjoner, ikke bare med opphav fra Osloregionen, men også Flandern, Berlin og Region Gävleborg i Sverige.

Den norske ambassaden, Hedmark fylkeskommune, Hamarregionen regionråd, Muncmuseet og Osloregionens Europakontor samarbeidet om arrangementet i den hensikt å vise fram Osloregionens miljøer, og koble disse til europeiske miljøer og finansieringsmuligheter.

– Det digitale skiftet påvirker også kultursektoren. Da er det lurt å tenke nytt rundt det å skape nye og kreative møteplasser, sa ambassadør Ingrid Schulerud under åpningen. Maciej Hofman fra Europakommisjonens generaldirektorat for kultur, utdanning og sport var kunnskapsrik og engasjert moderator og sparringspartner for innledere og publikum gjennom dagen.

fullsizeoutput_884

Foto: Moderator Maciej Hofman fra Europakommisjonen.

Kulturarvåret 2018

2018 er det europeiske kulturarvåret og arrangørene ønsket å skape en arena hvor kulturformidling møter teknologi, kulturforvaltere møter kulturaktører og teknologiselskaper, og hvor regionale aktører innen kultur og teknologi møter europeiske aktører innen samme felt.

– Vi håper denne møteplassen skal skape partnerskap som tar kulturformidling til nye høyder, til nytte både for kulturaktørene, publikum, teknologiselskaper og oss forvaltere, sier Rannveig Finsveen, assisterende fylkessjef for internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune.

Ny teknologi som ny inngang til klassiske verk

Frederick Baker, visuell kunstner og filmskaper, startet eksempel-paraden med å ta deltakerne med på prosessen bak hans eget verk Klimt´s Magic Garden, en kunstnerisk VR-installasjon inspirert av Gustav Klimts arbeider. Installasjonen ble vist på kunstsenteret i Brussel, BOZAR, og i etterkant av seminaret fikk deltakerne selv oppleve denne installasjonen sammen med kunstneren.

foto-frederick baker

Foto: Omvisning på Bozar med Frederick Baker og hans VR-installasjon “Klimt`s Magic Garden”.

 

Nikita Mathias fra Munchmuseet presenterte arbeidet med å lage en intelligent samtalepartner, en avatar av Edvard Munch, for å skape ny inngang til møter mellom kunstner og publikum gjennom kunstig intelligens. Dette prosjektet er en del av et Horisont 2020-støttet samarbeid mellom ulike teknologimiljøer, forskningsmiljøer og museer i Europa. I 2020 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika, og den digitale transformasjonen blir en viktig del av satsingen i det nye museet.

fullsizeoutput_85f

Foto: Nikita Mathias fra Munchmuseet.

 

Amund Steinbakken fra Hedmark fylkeskommune presenterte VR-prosjektet om Hans Børli som er utviklet sammen med Sarepta/Hamar Game Collective, representert ved Catharina Bøhler. De trakk fram en åpen og ærlig dialog som avgjørende for å lykkes. Å stille spørsmålet HVORFOR helt i starten på et samarbeid, er også viktig. Spillkollektivet var også representert med Siw Hødnebø Espeland fra Encircle Games og utviklingen av Peer Gynt som dataspill.

fullsizeoutput_883

Foto: Testing av Hans Børli`s poesi med VR-briller.

 

Fra bokmessen i Frankfurt fortalte Holger Volland om «innovasjonsbarrieren», og trakk fram en rekke eksempler på hvorfor kulturfeltet taper i kampen om å høste gevinst av den digitale revolusjonen. De som reagerer senest er policy-utviklere, sa han, og rettet et velment spark til både regionale, nasjonale og europeiske myndigheter som var representert i salen.

Hamarregionen utviklings VR-klynge Vrinn ble presentert av Håvard Røste. Klyngelederen formidlet hvilke muligheter som ligger i VR-/AR-fremtiden, og behov for tverrfaglighet.

Works in progress

«Works in progress» er ofte like interessant som ferdige prosjekter, ikke minst med tanke på å finne nye samarbeidspartnere. Seminardeltakere fikk anledning til å pitche sine pågående prosjekter, og 10 ulike kulturmiljøer benyttet anledningen. Region Gävleborg viste fram hvordan de gjorde sin verdensarv Hälsingegårder tilgjengelig gjennom VR, og viste også fram sin VR-versjon som gjør det mulig å spille folkemusikk sammen med andre. Ragnhild Hutchison i Tidvis AS, presenterte arbeidet bak Oslo Havn 1798. Arild Halvorsen fra Fabelaktiv i Hamar presenterte «The Voyager – Call of the Vikings». Stine Skjæret fra Anno museum presenterte en metode for VR-bruk i kulturformidling som er under utvikling i samarbeid med EON Reality. Kulturtanken var også til stede, og fortalte om sitt arbeid med å skape gode digitale opplevelser for barn og unge, med medvirkning som et viktig stikkord.

Deltakerne stiftet også bekjentskap med prosjektet Munch – den nordlige ruten. Prosjektleder Maria Sætersdal Remøe fortalte om hvordan en digital tilnærming kan gjøre Løten og Vågå, henholdsvis Munchs fødested og kommunen hvor farsslekta kommer fra, enda mer attraktiv for publikum som jakter kunstnerens røtter.

Edvard Munchs 155-årsdag den 12. desember ble denne dagen feiret med to ulike versjoner av VR-installasjoner utviklet rundt verket «Solen». En versjon ble presentert av Munchmuseet, mens Michal Rommins og Harmke Heezen fra High Road Stories presenterte sin versjon. I tillegg presenterte Bram Wiercx fra FARO, Flemish interface centre for cultural heritage en app for utvidet virkelighet som utvikles for bruk i museer og monumenter. Hoorakhsh Pourbahrami presenterte til sist sine dokumentarfilm-prosjekter som omhandlet nettopp spillutviklere og kulturarv, og likestilling i spillindustrien.

Workshops, testing – testing, og mingle

I etterkant av pitchene, utforsket deltakerne ulike digitale spor videre i mindre grupper. Deretter testet og kommenterte deltakerne hverandres installasjoner, før et tyvetalls personer dro videre for å oppleve Frederick Bakers Klimt-installasjon på BOZAR.

foto-workshop

Foto: Workshop i mindre grupper.

 

Arrangementet ble et fruktbart og underholdende møte mellom teknologi og kultur – hvor kultur- og teknologikrefter knyttet verdifull kontakt med likesinnede i EU og Europa.

Har du spørsmål? Kontakt senior EU/EØS-rådgiver Astrid Bjerke; astrid@osloregion.org

Tekst: Astrid Bjerke

 

 

 

 

 

 

 

Ny europeisk handlingsplan for kulturarv

Som avslutning på Det europeiske kulturarvåret lanserte Europakommisjonen for første gang en tverrfaglig tiltakspakke for kulturarv.

Handlingsplanen inneholder 60 ulike tiltak og kan deles inn i følgende fem hovedområder:

 1. Kulturarv for et inkluderende Europa: deltakelse og tilgang for alle

I 2019 vil EU-kommisjonen lansere prosjektet #WeareEuropeForCulture. Det vil finansiere popup-utstillinger i offentlige rom, fremheve personlige historier og gjenstander som har tilknytning til kulturarven. Det tar sikte på å nå mennesker som normalt har mindre kontakt med kulturarven.

2. Kulturarv for et bærekraftig Europa: smarte løsninger for en sammenhengende og bærekraftig fremtid

Den europeiske hovedstaden for smart turisme er et nytt EU-initiativ som belønner nyskapende og smart turisme i europeiske byer. I 2019 har Helsinki og Lyon tittelen. Prisen er utformet for å gi europeiske byer en plattform for å samarbeide og dele suksesshistorier.

3. Kulturarv for et robust Europa: Bevaring av truet arv

Fra 2019 vil Europakommisjonens felles forskningsinstiutt (Joint Research Centre) utvikle en ny tilnærming til å støtte tilpasning av eksisterende historiske bygninger i sitt iRESIST + -prosjekt. Målet er å bidra til å øke kapasiteten til å motstå jordskjelv og gjøre dem mer energieffektive.

4. Kulturarv for et innovativt Europa: mobilisering av kunnskap og forskning

EU vil fortsette å støtte utviklingen av spesialiserte ferdigheter og kompetanser og forbedre kunnskapshåndtering og kunnskapsoverføring i kulturarven, blant annet gjennom Erasmus + -programmet. Målet er å kartlegge ferdigheter som er i fare for å gå tapt, samle statistikk, definere kompetanseprofiler og utvikle rammer for å øke bevisstheten og tiltrekke unge til kulturarv-feltet.

5. Kulturarv for sterkere globale partnerskap: styrking av internasjonalt samarbeid

EU etablerer et internasjonalt nettverk for innovasjon og diplomati under kulturarv under Horisont 2020. EUs kompetanse vil bistå tredjeland med å bevare kulturarv gjennom opplæring og fremme av innovative, skreddersydde løsninger for ulike områder.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt senior EU/EØS-rådgiver Astrid Bjerke; astrid@osloregion.org

 

 

IKG18 – Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen 2018

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk. Årets konferanse gikk av stabelen på Byåsen videregående skole i Trondheim til tema «Kompetanse i det 21. århundre».

IKG arrangeres av Diku (tidl. SIU) og ble i år arrangert i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Konferansen arrangeres årlig og har tidligere vært arrangert i Oslo, Bergen og Bodø.

Årets konferanse tok for seg behovet for teknologisk og internasjonal kompetanse i et samfunn hvor stadig mer blir digitalisert og automatisert. Utviklingen innen utdannings- og arbeidsliv er i sterk utvikling og mennesker og prosesser vil i femtiden kunne samhandle på helt nye måter.

Aktører fra Osloregionen var god representert på konferansen. Buskerud fylkeskommune og Osloregionens Europakontor deltok i panelet under sesjonen «Det er mange veier til Rom» der det ble diskutert hvordan man kan jobbe langsiktig og systematisk med internasjonalisering. Nasjonale myndigheter har store ambisjoner for internasjonalt samarbeid på utdanningsfeltet og mye av ansvaret for å nå målene er gitt til institusjoner på regionalt og kommunalt nivå. Under sesjonen ble i tillegg til Buskerud fylkeskommune også Østfold fylkeskommune trukket frem som en region som jobber godt og systematisk med å styrke internasjonaliseringsarbeidet blant skolene i fylket.

Ønsker du å vite mer om internasjonalt utdanningssamarbeid og hvordan komme i gang? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

foto-internasjonaliseringskonferanse

Foto: Panelet under IKG.

European Vocational Skills Week 2018

Den 5.-9. november ble den tredje European Vocational Skills Week (EVSW) arrangert i Wien. I tilknytning til EVSW18 har det i hele høst blitt arrangert over tusen aktiviteter og arrangementer rundt om i hele Europa. I Norge er 2018 valgt til Yrkesfagenes år. Målet til Europakommisjonen og det norske Kunnskapsdepartementet er å gi økt innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, samt å øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

European Vocational Skills Week er en relativt ny satsing fra Europakommisjonen og ble først arrangert i 2016 i Brussel. Den europeiske Yrkesfaguken er nå kommet for å bli og blir styrket fra år til år. Bakgrunnen er yrkesfagenes svake posisjon i mange land. Det er mange elever som ser på yrkesfaglig utdanning som andrevalg etter alternative utdanningsveier, samtidig som yrkesfaglig kompetanse blir stadig mer etterspurt. I Norge velger halvparten yrkesfag når de begynner på videregående skole. Hvis denne trenden fortsetter vil Norge ifølge SSB mangle 90 000 fagarbeider i 2035.

EVSW setter fokus på mulighetene som finnes innen yrkesfag og hvilke fordeler det er å velge en yrkesfaglig utdanning. Yrkesfaguken tar for seg de nyeste trendene innenfor VET-opplæring og er en flott arena for å vise seg fram og ikke minst komme i kontakt med nye partnere.

Her kan du se hvilke arrangementer som er gjennomført eller som skal gjennomføres i Norge og i resten av Europa i forbindelse med EVSW18.

For mer informasjon, besøk European Vocational Skills Week og Yrkesfagenes år

Nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes for europeisk samarbeid på utdanningsfeltet? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen: sjur@osloregion.org

Har du tenkt å starte opp et Erasmus+-prosjekt i 2019?

Da bør arbeidet starte i dag. Programguiden for 2019 ble sluppet forrige uke og her finner du all informasjon om neste års utlysning.

Mest i øyenfallende er en budsjettøkning fra 2018 på 10 % som gir et totalbudsjett for 2019 på rundt 3 milliarder euro. I euro er det en økning på ca. 300 millioner. Som tidligere år er sosial inkludering, like sjanser og bekjempelse av radikalisering blant de viktigste prioriteringene i programmet. Fokuset på mobilitet blir stadig styrket jf. nyvinningen Skoleutvekslingspartnerskap (KA229) som vil bli videreført også i 2019.

Europakommisjonen ønsker innen 2025 å skape et eget European Education Area som blant annet skal bestå av ulike universitets-allianser. I programguiden for 2019 er det derfor lagt opp til finansiering til seks slike European University Alliances som skal bestå av minst tre ulike høyre utdanningsinstitusjoner. Søknadsfrist på dette tiltaket er den 28. februar 2019.

For de andre tradisjonelle hovedtiltakene er søknadsfristene som ved tidligere år:

KA1 (mobilitet) 5. februar 2019

KA2 (strategiske partnerskap) 21. mars 2019

Søknadsskjemaene blir gjort tilgjengelige i løpet av november og alle vil denne gangen være online via nettleser og ikke via PDF som tidligere.

Og for de av dere som tenker på Brexit: Storbritannia er fortsatt med i Erasmus+ og en fullverdig samarbeidspartner i inneværende programperiode.

Programguiden for 2019 finner du i sin helhet her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen: sjur@osloregion.org

Tekst: Sjur Rynningen Bie-Lorentzen