Inkluderende samfunn

Flest søknader fra Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Første søknadsrunde i 2020 for Erasmus+: Aktiv Ungdom er ferdig og tildelingen er klar. Det er delt ut til sammen 13,7 millioner kroner til søkere fra 10 av 11 fylker. Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene som sendte inn flest søknader.

Første søknadsrunde i 2020 er ferdig og det er nå klart hvem som får støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Det kom inn 85 søknader fra 53 ulike organisasjoner. Av disse ble 28 prosjekt (ca. 33%) innvilget. Det er aktører fra fylkene Oslo, Viken og Trøndelag som får tildelt mest penger i støtte.

Se hele oversikten og les saken fra Erasmus+: Aktiv ungdom her.

Neste søknadsfrist er 7. mai.

Har du som ungdomsarbeider behov for å øke kompetansen din eller ønsker du å møte potensielle partnere til fremtidige samarbeidsprosjekter? Da bør du ta en titt på det flotte kurstilbudet til Erasmus+: Aktiv ungdom her

Vil du vite mer? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Tilskudd til internasjonale forprosjekter

Viken viser vei. Internasjonalt samarbeid er et verktøy for regional utvikling. Nå stiller Viken fylkeskommunen midler til rådighet for å stimulere til mer internasjonalt samarbeid. Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. 

Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Derfor lyste fylkeskommune i begynnelsen av april ut en ny ordning for internasjonale forprosjekter. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrom til å sette i gang de oppstartsprosessene som er nødvendige for deltakelse i EU-programmene, Interreg og/eller EØS-ordningen.

Ordningen utlyses som en del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i forbindelse med korona-situasjonen. 

Løpende søknadsfrist! 

For mer informasjon,
besøk Viken fylkeskommunes hjemmeside.  

Erasmusdagene 2020

Erasmus Days er et initiativ fra Europakommisjonen for å spre informasjon om Erasmus+ og for å markere suksesshistoriene tilknyttet programmet. Fra 15.-17. oktober vil Erasmusdagene bli markert for fjerde gang over hele Europa. 

Erasmus Days har siden oppstarten i 2017 blitt arrangert hver høst og er et tiltak for å gi økt oppmerksomhet til de mange vellykkede Erasmus+-prosjektene som gjennomføres hvert år. Over hele Europa er det arrangementer og kampanjer i tilknytning til Erasmusdagene og i fjor ble det gjennomført nærmere 4000 events i 53 ulike land. I Norge var Vestfold fylkeskommune en av fire aktører som markerte begivenheten. Les mer om Vestfolds arrangement her

Ønsker du å vise frem ditt prosjekt eller dra i gang et arrangement i ditt fylke eller kommune? Blir inspirert av de mange arrangementene som ble gjennomført i fjor, og finn tips på de offisielle sidene #erasmusdays. Her kan du også registrere ditt arrangement eller kampanje.  

Vil du vite mer om Erasmusdagene eller ønsker du å komme i gang med et Erasmus+-prosjekt? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Korona-forsinkelser i EUs Green Deal

I forbindelse med korona-krisen er Europakommisjonen i gang med en gjennomgang av arbeidsprogrammet for 2020. Det betyr trolig forsinkelser for enkelte initiativer i Green Deal. 

Selv om det meste av klimapolitikken går som planlagt er det noen initiativer i EUs Green Deal som var planlagt for 2020 som muligens blir utsatt. Det er initiativer som regnes som mindre essensielle og som kan utsettes en stund.  Det forventes at Kommisjonen presenterer et oppdatert arbeidsprogram 29. april. 

EURACTIV publiserte 16. april informasjon fra et lekket dokument som deler Green Deal-initiativene inn i tre kategorier:  

 • Det Kommisjonen vil gjennomføre som planlagt 
 • Det som kan utsettes om nødvendig 
 • Hva som trolig allerede blir utsatt 

En oversikt over de viktigste initiativene følger under.  

Dette gjennomføres trolig som planlagt 

 • Forslag om rammeverk som skal legge til rette for bærekraftige investeringer (tredje kvartal 2020) 
 • Etablering av nye klimamål for 2030 til 50-55% reduksjon av klimautslipp (tredje kvartal 2020) 
 • Renovasjonsbølgen som omhandler tiltak for energieffektivisering i bygg anses som et nøkkelelement for å stimulere økonomisk aktivitet (tredje kvartal 2020) 

Dette kan bli utsatt 

 • 2030 strategien for biologisk mangfold og landbruksstrategien Farm to fork (planlagt for april 2020) 
 • Klimapakten (planlagt for tredje kvartal 2020) skulle komme før COP 26 i Glasgow, som nå er utsatt.  
 • Strategi for integrasjon i smartsektor  
 • Strategi for fornybar energi offshore  
 • Strategi for bærekraftig og smart mobilitet  
 • Strategi for bærekraftig bruk av kjemikalier  

Blir trolig utsatt til 2021  

 • Klimatilpasningsstrategien  
 • Skogsstrategien 
 • Strategi for å styrke forbrukerne i den grønne omstillingen  
 • To drivstoff-initiativer for den maritime sektor og ett for luftfartøy.  

Har du spørsmål om European Green Deal? Kontakt EU-rådgivere Ingvild Jacobsen eller Solveig Standal Skåravik: ingvild@osloregion.org/solveig@osloregion.org 

Koronavirus: EUs veikart for en koordinert gjenåpning

Europakommisjonen presenterte i forrige uke et veikart for hvordan medlemslandene bør gå frem for en gradvis utfasing av koronarestriksjoner. 

Som kjent er helsepolitikk ikke direkte harmonisert på EU-nivå, og det er derfor desto viktigere at EU-kommisjonen kommer på banen med overordnede retningslinjer: Den anbefaler at medlemslandene ikke letter på restriksjoner med mindre en rekke kriterier er til stede. Dersom disse er på plass, anbefaler EU en gradvis og skrittvis oppheving av restriksjoner, slik at myndighetene får nok tid til å forsikre seg om at det ikke fører til økt spredning. 

Her er nøkkelprinsippene: 

Timing er viktig. Det riktige tidspunktet for å lette på restriksjoner bør være basert på disse kriteriene: 

 • Epidemiologiske kriterier som viser at spredningen av viruset er betydelig redusert og har stabilisert seg over en vedvarende periode. 
 • Tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet, for eksempel ved å ta hensyn til bruksgraden for intensivavdelinger, tilgjengeligheten av helsepersonell og medisinsk materiale. 
 • Tilstrekkelig overvåkningskapasitet, inkludert testkapasitet i stor skala for raskt å oppdage og isolere smittede personer, samt kapasitet til å spore smitte. 

Vi trenger en felleseuropeisk tilnærming. Selv om situasjonen og tidspunktet for å lette på restriksjoner er forskjellige mellom land, trenger vi en felles ramme som er basert på: 

 • Vitenskap med folkehelse i sentrum, mens man erkjenner at å avslutte restriktive tiltak innebærer å balansere folkehelsegevinsten med sosiale og økonomiske konsekvenser. 
 • Koordinering mellom medlemsstatene for å unngå negative effekter. Dette er et viktig spørsmål av felleseuropeisk interesse. 
 • Respekt og solidaritet. Dette er vesentlig for både helse- og sosioøkonomiske aspekter. Som et minimum bør medlemslandene varsle hverandre og kommisjonen i god tid før de opphever tiltak. 

En utfasing av restriksjoner vil kreve: 

 • Innsamling av harmoniserte data og utvikling av digitale verktøy for rapportering og kontaktsporing hvor datasikkerheten er ivaretatt. 
 • Utvidet testkapasitet og harmoniserte metoder for testing.  

Kommisjonen – i samråd med det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdommer (ECDC) – har vedtatt retningslinjer for forskjellige tester for koronavirus.  

Hovedelementene vil være å: 

 • Øke kapasiteten og motstandskraften hos de nasjonale helsevesen, særlig for å møte den forventede økningen i infeksjoner etter å ha løftet restriktive tiltak. 
 • Fortsette å styrke medisinsk og personlig verneutstyr. 
 • Utvikle sikre og effektive behandlinger og medisiner, samt utvikle en vaksine for å få slutt på viruset. 

NESTE STEG: 

Kommisjonen vil utvikle en plan for en rehabilitering av økonomien, basert på et fornyet forslag til langtidsbudsjett og et oppdatert arbeidsprogram for 2020. 

Les mer om saken her

Her kan du lese kommisjonspresident Ursula von der Leyens tale til Europaparlamentet om EUs koordinerte plan for koronaviruset.  

Kommisjonen lanserer likestillingsstrategi

Europakommisjonen la i mars frem strategien for likestilling mellom kvinner og menn i Europa – Gender Equality Strategy 2020-2025. EU er førende på verdensbasis innenfor likestilling mellom kjønnene og har gjort betydelige fremskritt de seneste årene, men det eksisterer stadig kjønnsbasert vold og kjønnsstereotyper.

En Union med likestilling er en av de viktigste prioriteringene i Ursula von der Leyens Kommisjon. Selv om det blir stadig flere kvinnelige akademikere, tjener kvinner i gjennomsnitt 16 % mindre enn menn og kun 8 % av lederne i EUs største virksomheter er kvinner. Strategien løfter derfor frem noen sentrale tiltak for de neste fem årene, og Kommisjonen forplikter seg til å integrere kjønnsaspektet i alle EUs politikkområder. I strategien går det også frem hvordan Kommisjonen vil innfri løftet om like muligheter for alle.

“Gender equality is a core principle of the European Union, but it is not yet a reality. In business, politics and society as a whole, we can only reach our full potential if we use all of our talent and diversity. Using only half of the population, half of the ideas or half of the energy is not good enough. With the Gender Equality Strategy, we are pushing for more and faster progress to promote equality between men and women.”

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen

Ingen EU-land har hittil oppnådd full likestilling mellom kvinner og menn, og fremskrittene går langsomt. For de nordiske landene har det i mer enn 40 år blitt arbeidet for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Dette er en forutsetning for den vellykkede nordiske modellen, og likestilling mellom kjønnene er en grunnpilar i det moderne nordiske velferdssamfunnet.  

Les mer om strategien her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

European Vocational Skills Week 2020

European Vocational Skills Week, Den europeiske yrkesfaguken, er et initiativ fra Europakommisjonen, og ble for første gang arrangert i 2016 i Brussel. Årets arrangement finner sted fra 9.-13. november i Berlin. Registreringen for nasjonale, regionale og lokale arrangementer og aktiviteter er nå åpen.

European Vocational Skills Week (EVSW) er kommet for å bli og yrkesfaguken blir styrket fra år til år. Bakgrunnen er yrkesfagenes svake posisjon i mange land. Yrkesfaglig utdanning blir av mange sett på som en annenrangs utdanning. Samtidig blir yrkesfaglig kompetanse stadig mer etterspurt. I Norge velger kun halvparten av elevene yrkesfag når de begynner på videregående skole. Hvis denne trenden fortsetter vil Norge ifølge SSB mangle 90 000 fagarbeider i 2035.

EVSW setter fokus på mulighetene som finnes innen yrkesfag og hvilke fordeler det er å velge en yrkesfaglig utdanning. Yrkesfaguken tar for seg de nyeste trendene innenfor fag- og yrkesopplæringen og er en flott arena for å vise seg fram, og ikke minst komme i kontakt med nye partnere.

En viktig del av EVSW er de regionale og lokale arrangementene nasjonalt. Europakommisjonen oppfordrer alle aktører innen fag- og yrkesopplæring til å arrangere egne, lokale aktiviteter i løpet av høsten 2020 under emblemet EVSW2020. Årets tema er “VET excellence and digitalisation”. All informasjon finnes her.

Vil du vite mer eller er du nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes for europeisk samarbeid på utdanningsfeltet? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Beersel deler integreringserfaringer med Norge

1. august 2013 begynte den første integreringsrådgiveren i Beersel, en kommune like utenfor Brussel. På grunn av økt diversitet i befolkningen besluttet Beersel å sette inn ekstra tiltak rundt integrasjon, mangfold og språk. Inspirasjon ble funnet i de omkringliggende kommunene, som allerede hadde jobbet med tematikken i en årrekke. Nå, nesten syv år senere, er det Beersels tur til å dele sine erfaringer. Det flamske byrået for integrering (Agentschap Integratie & Inburgering) tipset Ann Christin om Beersel da hun skulle samle gode erfaringer fra Belgia.  

Ann Christin Prytz Skarheim jobber med flyktninger og integrering i Bærum kommune. Der fokuserer hun på nyankomne flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker, samt hvordan kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet.  

Den 11. mars dro Ann Christin på studiebesøk til Beersel. Der fikk hun høre om nøkkelelementene i Beersels prosjekt. Hvordan får man en god oversikt over situasjonen, hvilke konklusjoner blir tatt og hvordan følges disse best opp? Hvilke mottaks- og integreringssamtaler føres med alle nyankomne med ikke-belgisk opphav? Hvordan jobbes det med kjennskapen til nederlandsk språk og hvordan stimulere til et godt levemiljø med stort mangfold? Alt dette ble tatt opp og diskutert.  

Selvfølgelig kunne ikke Ann Christin forlate Beersel uten å bli kjent med noen av de viktigste lokale produktene fra kommunen: Lambiek og Geuze. Da hun skulle reise, fikk hun en stor gavekurv med bl.a. disse to øl-stolthetene.  

Tekst og foto: persinfo.org

Fritt oversatt fra nederlandsk av Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Skoletur til Brussel

Våren er normalt sett en tid for skoleturer. Men denne våren blir garantert ikke som andre. Likevel var det noen skoler som fikk gjennomført studieturen som planlagt, før reiseforbud ble innført og grensene stengt. To av disse var Malakoff vgs. og Foss vgs. Elever og lærere fikk virkelig oppleve alt det spennende Brussel har å by på.  

VG3 samfunnsøkonomi fra Foss vgs. i Oslo og en VG3-klasse fra Malakoff vgs. i Moss var tidligere denne måneden på studietur til Brussel og Belgia. Osloregionens Europakontor var med på å tilrettelegge for et variert program som besto i alt fra besøk til Norges delegasjon til EU og slagmarkene i Waterloo til shopping og kulturliv. 

For begge klassene var det naturlig med et besøk til Osloregionens Europakontor. Her fikk elever og lærere en grundig innføring i Europakontorets arbeid i Brussel samt siste nytt fra EU-agendaen. En engasjert gjeng fikk høre om den nye European Green Deal, europeisk utdanningssamarbeid, og EUs økonomiske samarbeid inklusiv de samfunnsøkonomiske ulikhetene medlemslandene imellom.  

For Foss vgs. ble det også tid til et skolebesøk. På GO! Atheneum UNESCO Koekelberg ble klassen tatt godt imot av skolens ledelse, som ønsket velkommen og ga en introduksjon til det belgiske skolesystemet. Deretter sto speed-dating på planen der belgiske og norske elever utvekslet erfaringer og ble bedre kjent, før de belgiske elevene viste den norske gjengen rundt på skolen. Kontaktinformasjon ble utvekslet og målet er at bekjentskapet skal videreutvikles til et Erasmus+-samarbeid.  

Ønsker du å vite mer? Kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Kurs og seminarer: Erasmus+ – Aktiv Ungdom vår 2020

Her er et knippe spennende kurs innen temaene ungdomsdeltakelse, inkluderingsarbeid og psykisk helse. Kursene er en fin inngangsport til videre europeisk samarbeid hvor man blir kjent med Erasmus+-programmet og man møter potensielle partnere. De som får plass på kurset får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr.

Lær nye metoder i inkluderingsarbeid

På dette kurset vil du bli kjent med ikke-formelle læringsmetoder som du kan bruke når du jobber med asylsøkere, migranter og innvandrere. Kurset finner sted i Gøteborg fra 27.04-29.04. Søknadsfristen er 20. mars. Påmelding og info her.

Kurs om ungdomsdeltakelse

Tema for kurset “Your Voice – Your Choice” er ungdomsdeltakelse og hvordan ungdomsarbeidere kan bidra til dette. Kurset finner sted på Utøya fra 3. til 8. mai. Søknadsfrist er 20. mars. Påmelding og info her.

Vanskelig å snakke om psykisk helse?

På denne konferansen vil du få presentert måter for å styrke god psykisk helse blant ungdom, hvordan gjøre det enklere for ungdom å være åpne om hvordan de har det, og bedre forstå hvordan utfordringer unge mennesker møter, kan påvirke dem mentalt. Søknadsfristen er 19. mars. Påmelding og info her.