Kultur

Europakommisjonen arrangerer seminar om samarbeid innen kystturisme i Brussel 20. januar

Europakommisjonen setter fokus på hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser, nettverk og clustre gjennom fokus på maritim- og kystturisme.

Les mer om seminaret her.

Forskningsrådet lyser ut 45 millioner kroner i det nye KULMEDIA-programmet for å få fram ny kunnskap

Digitaliseringen fører til store endringer i kultur- og mediesektoren, endringer krever ny kunnskap. Forskningsrådet har vedtatt programplan for KULMEDIA, som er finansiert av Kulturdepartementet.

Programmet disponerer 78 millioner kroner over fem år, og 45 millioner lyses ut med søknadsfrist 11. februar 2015.

– Det tradisjonelle økonomiske grunnlaget for journalistiske medier og bokbransjen svekkes. Samtidig utfordres prinsippet om kunstnere og forfatteres opphavsrett, sier professor Jostein Gripsrud som leder KULMEDIAs programstyre.

Les mer om utlyningen her

Digitalt skifte – utfordringer og muligheter for kulturell og kreativ sektor

Det digitale skiftet de siste årene har skapt mulighet for nye kommunikasjonsplattformer, distribusjonskanaler, produsenter, publikumsgrupper, sosiale vaner og forventninger som blant annet påvirker kreativ- og kulturell sektor.

EU-programmet Creative Europe setter fokus på publikumsutvikling, kapasitetsutvikling og europeisk innovasjonssamarbeid. Les mer om programmet

Digitale muligheter, ekte opplevelser og nye forretningsmodeller er  viktige trender for reiselivet.

Policy: Ny arbeidsplan for kultur fra EU ble vedtatt i slutten av november

På møtet mellom EUs ministre innen kultur i Brussel 25. november 2014 ble det vedtatt en ny arbeidsplan for europeisk samarbeid, policy og prioriteringer på kulturfeltet. Arbeidsplanen setter fokus på sentrale utfordringer for små og mellomstore organisasjoner i den kreative sektoren nasjonalt og på EU-nivå i forhold til digitalisering og globalisering.

Fireårsplanen bygger på European Agenda for Culture og setter prioriteringer for promotering og tilgjengelighet til kultur og publikumsutvikling. Det settes fokus på hvordan man best kan ivareta Europas kulturarv, hvordan man kan fostre kreativitet og innovasjon i kulturell og kreativ sektor, og øke profileringen av kultur ovenfor EUs eksterne relasjoner. Implementeringen vil starte fra januar 2015. Rundt tyve konkrete aksjonspunkter vil bli igangsatt sammen med følgende prioriteringer:

– Tilgjengelig og inkluderende kultur

– Kulturarv

– Fokus på kreativ økonomi og innovasjon innen kultur- og kreativ sektor

– Fremme kulturelt mangfold, kultur i EU, eksterne relasjoner og mobilitet

Felles arbeid med å sikre sammenlignbar statistikk innen kultursektoren er en horisontal prioritet av arbeidsplanen

Open method of coordination vil fortsatt være samarbeidsmetoden, sammen med Ad-hoc ekspertgrupper, tematiske semiarer, ulike type møter, studier og forskningsbaserte initiativer.

Les mer

Fem uker i “kulturoasen” Brussel

Inger Karlberg, arkeolog fra Buskerud fylkeskommune, har vært hospitant ved Osloregionens Europakontor i oktober og november 2014. Hennes rapport følger her i en kortversjon. Formålet med oppholdet var å få innblikk i EU programmer om kulturarven og spesielt med blikk for den levende kulturarv, etterreformatorisk byarkeologi og industriell arkeologi. – Fantastisk! svarer Inger, når vi spør om hva hun har fått ut av oppholdet.

– Mangfoldet i kulturfeltet stimuleres og styrkes gjennom Horisont 2020, Kreativt Europa og et spesielt fokus framover er på prosjekter med publikumsutvikling. Det store målet gjelder folks helse, velvære, sysselsetting og økt mobilitet for unge. For å nå målet er innovativ kultur og digitale verktøy for alle, viktige virkemidler.

Les Ingers hospitantrapport her

Tett sammenheng mellom “Adventure tourism” og “Responsible tourism”

UNWTO har akkurat presentert en gloabl rapport om opplevelsesturisme, “Adventure tourism” sammen med Adventure Travel Trade Association som kan være interessant lesning.

I rapporten settes det fokus på den tette sammenhengen mellom opplevelsesturisme og ansvarlig turisme. Les mer her

Kultur, reiseliv og bygging av regionale konkurransefortrinn gjennom europeisk samarbeid

Innenfor Eus kultur og reiselivspolitikk er det nå stor fokus på hvordan regionene i Europa kan skape arbeidsplasser, styrke økonomien og bygge konkurransefortrinn gjennom strategisk identitetsbygging. Dette er en viktig driver for å styrke Europeisk økonomi og attraktivitet. EU er opptatt av hvor viktig kultur og innovasjon er for regional utvikling, samfunn, helse, prestasjon, utvikling av arbeidsplasser og regionenes omdømme. Et bevisst valg av EU-prosjekter kan være et nyttig verktøy for å spisse strategien og profilere seg internasjonalt gjennom nettverksbyggingen.

Det blir satt stor fokus på hvordan regionene velger å posisjonere seg for å skille seg ut og dra til seg attraktive innbyggere og turister. Undersøkelser viser at de kultur- og aktivitetsbevissste turistene og innbyggerne er de som har best økonomi og villighet til forbruk. Kreative industrier, turisme og kulturindustrier er i vekst, og blir en sterkere og sterkere driver for europeisk økonomi. Les mer her

Kultur er svært identitetsskapende internt og eksternt for en region. Kulturtilbud er et viktig verktøy for å overvinne kulturbarrierer og å skape økt samspill i et Europa med store sosiale samfunnsutfordringer. Festivaler og andre kulturtilbud kan være kommersielt svært lønnsomme samarbeidsprosjekter, et trekkplaster for kortreist turisme og regional attraktivitet.

Målgruppene som reiser på korte turer med fokus på kultur legger igjen mange ganger så mye penger. Industriell turisme har også fokus, dette er også økonomisk lønnsomme målgrupper.

EU har også fokus på hvordan man gjennom internasjonalt samarbeid og innovative forretningsmodeller kan styrke kulturområdet gjennom økt kunnskap, kommersialisering og kobling mellom offentlig sektor, gründere og private investorer. Mange kulturinstistusjoner sliter med likviditeten i visse faser. Vellykket konseptutvikling krever en tydelig forankring i en bærekraftig forretningsmodell.

Creative Europe-prgrammet støtter blant annet transnasjonale samarbeidsprosjekter som involverer kultur- og kreative institusjoner fra ulike land som deltar i samme program for å fremme innovasjon og kreativitet. Se European cooperation projects

EU setter også fokus på tilgjengelig turisme og utvikling av gode kommunikasjons- og informasjonsteknologiske løsninger. Les mer om kultur og turisme

Les mer på EUs reiselivssider. Se policy her

Les mer om kultur og EUs policy her. Innen kutlur og medieprogrammet Creative Europe settes det fokus på globalisering, digitalisering, internasjonale muligheter og tilgang til nye markeder og publikum. Publikumsutvikling har sterkt fokus. Interkulturell dialog

Les mer om EUs kultur og medieprogram Creative Europe.

Målsetnigner

Presentasjon

Muligheter innen budsjettet for kultur. Muligheter innen budsjettet for media, audiovisuelt/film. Muligheter i budsjettet innen det tverrsektorielle (programmet her er ikke ferdig enda). Noen av EUs aktiviteter innen kultur. Umeå og Riga ble i 2014 kåret til Europas kulturhovedstad

Det finnes også muligheter for å søke støtte innen forskning på f.eks kulturarv og europeisk identitet gjennom “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies” i EUs rammeprogram Horisont 2020.

Utlysninger innenfor Creative Europe.

Workshop om hvordan utvikle regionale handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller

I slutten av januar arrangeres det en workshop i Brussel hvor fokuset er utfordringene regioner i Europa står ovenfor når det gjelder å takle sosiale helseforskjeller. For å komme opp med gode tiltak for å overvinne utfordringene er det viktig å involvere beslutningstakere i prosessen for å finne ut hvordan man praktisk kan linke politiske beslutninger til regionale utviklingsstrategier. Dette belyses på seminaret som holdes 29. januar i Brussel.

Workshopen er et resultat av prosjektet ”Health Equity 2020. Reducing health inequalities – preparation for regional action plans and structural funds projects”. Prosjektet som består av fem partnere fra Nederland, Storbritannia, Poland og Slovenia er et treårig prosjekt (2013-2015). Målet er å bistå EUs medlemsland og regioner med å utvikle kunnskapsbaserte handlingsplaner for å redusere helseforskjeller, som også inkluderer bruk av Europeiske struktur og investeringsfond (ESIF). Du kan lese mer om prosjektet gjennom denne flyeren eller ved å besøke prosjektets hjemmeside.

Målgruppen til seminaret er ansatte ved regionale myndigheter, organisasjoner, universiteter og EU institusjoner som ønsker å dele erfaringer og lære mer om utvikling av handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller. Workshopen vil bestå av en introduksjon til prosjektet for å så ha beslutningstakere og forskere fra regionalt, nasjonalt og europeisk plan, til å diskutere hvordan man best kan utvikle og benytte seg av regionale handlingsplaner.  For mer informasjon om seminaret og for påmelding se denne lenken.