Helse

Siste nytt om NEGOTIATE

Nylig ble resultater fra Horisont2020-prosjektet Negotiate presentert på EU-User Conference i Tyskland.

Det EU-finansierte forskningsprosjektet Negotiate undersøker konsekvensene av et usikkert jobbmarked for unge mennesker i Europa. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er initiativtaker bak prosjektet som pågår i perioden 2015-2018.

Den 2-3. mars ble det lagt frem resultater fra forskningen under EU-User Conference i Mannheim, Tyskland. Forskere fra Panteion University of Social and Political Sciences holdt en presentasjon med tittelen ”Introducing an index of early job insecurity: a comparative analysis among European countries with evidence from the EU-LFS”. Les mer om saken her.

Det har også blitt lagt frem et nytt arbeidsnotat, et såkalt ”paper”, basert på intervjuer av unge mennesker omkring et usikkert jobbmarked og hvilke konsekvenser dette har for overgangen til voksenlivet. I denne studien/notatet har man identifisert mønstre og hvilke virkninger dette har, og man belyser ulike aspekter av marginalisering og sosial ekskludering av unge mennesker i arbeidsmarkedet. Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

EØS-prosjekt: Økt livskvalitet for eldre

Øvre Eiker kommune har inngått et samarbeid med bydelen Ujbuda i Budapest, Ungarn om EØS-prosjektet ”Healthy and Active Ageing”.

Andelen eldre øker i befolkningen, både i Norge og Europa. Dette fører til utfordringer for de offentlige ressursene, da den eldre befolkningsgruppen er mer avhengig av helsetjenester enn andre aldersgrupper. EU har derfor oppfordret sine medlemsland til å introdusere verktøy for å sikre en økonomisk bærekraftig eldreomsorg. I tillegg til dette har EU satt som mål å sikre at de eldre i større grad får et aktivt, sunt og selvstendig liv i egne hjem.

Prosjektet, som er initiert av Ujbuda, skal bidra til å bedre kvaliteten på offentlige tjenester og fremme lokal økonomisk utvikling innenfor helse- og omsorgtjenester. Prosjektpartene skal utvikle en modell med involvering av frivillige der de yter helsetjenester i hjemmet og skaper aktiviteter for eldre.

Felles utfordringer

Elisabeth Enzinger Søhoel i Øvre Eiker kommune forteller at de skal få prøve ut modellen innenfor norske rammebetingelser. De skal se på om tjenester som ikke er lovpålagte, og som i dag utføres av ansatte i kommunen, kan overføres til frivillige.

-Målet med prosjektet er å skape økt livskvalitet for hjemmeboende eldre, ved å få frivilligheten inn i eldreomsorgen. Slik kan vi bidra til mindre “utenforskap” for en allerede sårbar målgruppe, sier Søhoel.

Prosjektet ble første gang presentert på et partnersøk-seminar i Budapest i 2013. Etter samtaler med Ujbuda, så Øvre Eiker kommune at forskjellene var mindre enn de mange felles utfordringene.

– Vi er godt i gang med å utvikling og testing av modellen. Ordføreren og prosjektgruppen deltok i juni på kick-off i Budapest, noe som ga oss mange nye ideer, forteller Søhoel.

Nye perspektiver

I tillegg til Ujbuda og Øvre Eiker, er de ungarske byene Debrecen og Hόdmezövásárhely partnere i prosjektet. Prosjektperioden er på kun ett år, noe som betyr intens jobbing ifølge Søhoel.

– Dette er første gang Øvre Eiker kommune deltar som prosjektpartner i et større EØS-prosjekt. Vi ser at deltagelse i dette prosjektet gir oss nye perspektiver på hvordan felles problemer fint kan løses med samarbeidspartnere utenfor Norges grenser, sier Søhoel.

Mer info om prosjektet finner du her.

Tekst: Andreas Løhren

 

 

Hvilke land er best på å omgjøre økonomisk vekst til livskvalitet?

Bruttonasjonalprodukt (BNP) brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land, men det sier lite om fordelingen av godene mellom borgerne.

Begrepet BNP er hensiktsmessig å bruke når man skal måle gjennomsnittlig verdiskapning per innbygger i et land, men det sier ikke noe om hva denne verdiskapningen faktisk betyr for hver og en av oss. Derfor har forskere kommet opp med et alternativ; Sustainable Economic Development Assessment – ”SEDA”.

Her måler man 160 land over tre hovedelementer – økonomi, bærekraft og investeringer. Disse elementene består av 10 ulike dimensjoner som inkluderer faktorer som inntekt, likestilling, helse, utdanning og infrastruktur. Ved å måle land på disse ulike områdene, kan SEDA si noe om i hvilken grad landene bruker velstand og økonomisk vekst til å forbedre livskvaliteten hos borgerne. I tillegg til å rangere land etter dagens velstandsnivå, sier indeksen også noe om hvilke land som har hatt mest og minst fremgang mellom 2006 og 2014.

Rike, vestlige land som Norge, Sveits, Sverige og Luxembourg ligger ikke uventet på topp når det gjelder dagens velstandsnivå. Men hvis man ser på hvem som har gjort mest fremgang siden 2006, er funnene annerledes. Her er det land i Asia og Afrika som har steget til topps, og de landene med høyest BNP ligger nærmere bunn.

Forskerne mener også at politikken som gjennomføres av myndigheter gjør en stor forskjell. Land som Serbia, Kroatia og Romania – land som er nyere tilskudd til EU eller er i ferd med å bli med – er eksempler på land som har gjort stor fremgang det siste tiåret. Dette mener forskerne er på grunn av EU-politikk.

Land som er best på å omgjøre økonomisk vekst til livskvalitet:

 1. Norge
 2. Nederland
 3. Finland
 4. Tyskland
 5. Østerrike
 6. Danmark
 7. Sveits
 8. Island
 9. Belgia
 10. Sverige

Land med størst fremgang i å omgjøre økonomisk vekst til livskvalitet i perioden 2006-2014:

 

 1. Etiopia
 2. Kina
 3. Rwanda
 4. Mongolia
 5. Qatar
 6. Sierra Leone
 7. Øst-Timor
 8. Kambodsja
 9. Laos
 10. Ghana

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

 

European Youth Event 2016 – en oversikt over dagens ungdomsledighet i Europa

On the 20 and 21st of May the European Youth Event took place in the European Parliament in Strasbourg, gathering thousands of young Europeans to discuss on youth-related issues.

It was focusing on 5 main themes: War and Peace, Apathy or Participation, Exclusion or Access, Stagnation of Innovation, Collapse or Success. The collection of ideas will take shapes in an official EYE Report and will be followed by EYE hearings in various parliamentary committee in autumn 2016. Upon this event the European Parliament released briefings on the most important issues for youth nowadays in Europe, the main one being youth unemployment.

Even if the unemployment rates among young people have decreased since the crisis, it remains quite high compare to its level before the crisis (19, 4% in February 2016). Moreover, the young are at greater risk in terms of precariousness with 43% of youth employees on temporary contracts. To fight against today’s level of youth unemployment the EU has carried out a series of initiatives. Among those initiatives listed in the briefing, some are also including Norway such as the European Alliance for Apprenticeships to increase the quantity, quality and supply of apprenticeships or EURES programme and “Your fist EURES job” platform helping young people to find a job across Europe.

EYE website : http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html

More about youth unemployment : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581974/EPRS_ATA(2016)581974_EN.pdf

(briefing from the European Parliament)

Text: Roxane Girard

 

EU-kommisjonens forslag til reform av det felles europiske asylsystemet

Onsdag 4 mai presenterte EU-kommisjonen forslagene til det nye felles europeiske asylsystemet.

The basic principle of migrants applying for asylum in the first country where they arrived remain unchanged but the Commission has designed a new fairness mechanism to a sudden influx of asylum applicants. The aim is to make Dublin System fairer and more robust to futures crisis. This fairness mechanism established a threshold of asylum seekers for every countries, if the number of asylum seekers is above this threshold, all the new applicants will be relocated above the EU. Member States have the option to not participate in this relocation but they will still have to show solidarity and pay 250,000 € for each applicant to the Member States that is relocating them instead.

The other major reform is the reinforcement of the Eurodac system (the EU asylum fingerprint database) by allowing Member States to store and search data on third-country nationals found irregularly staying in Europe.

Finally, the Commission proposes to establish a European Union Agency for Asylum to supervise the application of the EU’s asylum system. The proposals also includes shorter time limits for sending transfer request and carrying out transfer of asylum seekers between Member States, clearer obligations for asylum applicants and stronger guarantees for unaccompanied minors.

This first package is the major step in reforming the Common European Asylum System but it will be followed by legislative proposals on the Asylum Procedures, Qualification Directives and the Reception Conditions Directives in order to ensure a complete reform of all parts of the EU asylum system.

Text: Roxane Girard

 

Read more about the topic here:

European Commission Press release “Toward a sustainable and fair Common European Asylum System” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_en.htm

European Commission Questions & Answers: Reforming the Common European Asylum System http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_en.htm

Background information : EU Commission fact sheet on “The reform of the Dublin System” http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf

Hvordan takler unge usikkert jobbmarked og ledighet?

Negotiate er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal undersøke konsekvensene av et usikkert jobbmarked for unge i Europa.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er initiativtaker bak prosjektet som har pågått siden mars i fjor. Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (lenke). Prosjektet skal vare frem til begynnelsen av 2018, og inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land.

Instituttdirektør og forskningsleder Bjørn Hvinden forteller at Negotiate ønsker å undersøke kort- og langtidskonsekvenser av et usikkert jobbmarked for unge i Europa. Hva betyr det for unge å oppleve at det ikke er jobb å få? Eller at en jobb kun er midlertidig eller på dårlige vilkår? Prosjektet vil finne ut om dette er faktorer som vil påvirke unge voksnes senere karriereutvikling, mulighet til å etablere seg med familie og skaffe et sted å bo. Har de unge mulighet til å forhandle sin posisjon?

Prosjektet er godt i gang, og man har utviklet metodiske verktøy og et rammeverk som er grunnlaget for videre forskning. Frem til nå har man blant annet sett på det som finnes av relevant litteratur på området, oppnådd forskningsetisk godkjenning og kartlagt betydningen av et usikkert jobbmarked – noe som varierer mye fra land til land. Forskerne vil samle inn store mengder data fra et utvalg av europeiske land, hovedsakelig gjennom å intervjue unge mennesker om hvordan de har taklet den økonomiske krisen og gjennom studier av arbeidsgivere. Her vil man legge vekt på hvilke grupper som har en ekstra risiko for å ikke komme inn i arbeidsmarkedet.

Gjennom Negotiate er målet å legge et grunnlag for politikk og virkemidler som kan redusere de negative konsekvensene ved å tre inn i et usikkert jobbmarked. Det er viktig at forskningen skal finne ny kunnskap om forhold som kan være med å motvirke de uheldige konsekvensene. Prosjektet samarbeider aktivt med både ungdoms- og studentorganisasjoner for å få best mulig kvalitet på forskningen. En utfordring for prosjektet er de store kontrastene mellom landenes arbeidsmarked og kryssende oppfatninger av hva som kjennetegner en sikker og god jobb.

Resultatene fra forskningen har potensielt stor interesse for et bredt spekter av aktører, og vil bli presentert på flere konferanser i 2018. Forhåpentligvis vil dette styrke kunnskapen hos politikere slik at de kan utforme en politikk som kan forebygge negative konsekvenser av et usikkert jobbmarked.

Les mer om prosjektet her.

Foto Bjørn HvindenFoto: Forskningsleder Bjørn Hvinden under et møte hos ORE i Brussel.

Tekst: Andreas Løhren

 

 

 

 

 

Integrering av migranter

Kommisjonen kommer med nye initiativer for å integrere migranter i europeiske byer.

Managing migration better is one of the top-priority of the Juncker Commission. To approach this issue in a comprehensive way, the EU Commission has defined a European agenda addressing the short-term response to the crisis situation in the Mediterranean-Western Balkans route but also the long-term management of reception and integration of refugees in the European countries. This European response to the migration crisis is combining internal and external policies and involving a whole range of actors: EU countries and institutions, local authorities, international organisations, civil society and partner outside the EU.

The institutions have acknowledged the role of cities as first points of arrival, transit hubs and ultimate destinations and they are now launching new initiatives to better involve the local power.

On Thursday the 5th of April, the Commission hold a roundtable with mayors and vice-mayors from key European cities, national authorities and non-governmental organisations to exchange about challenges and solutions found at local level to better integrate migrants in the society. EUROCITIES, which launched on Wednesday the 4th of April their new report ‘Refugees reception and integration in cities”, was also invited to present its work and views on refugees and migrant integration.

The event was followed by a press conference where Commissioners Avramopoulos and Creţu from DG Migration and Home affairs and DG REGIO presented new European initiatives to tackle the long-term management of the migratory flows. Among the most important is the new partnership on “Migrants and refugees” created under the forth-coming EU Urban Agenda and which will be coordinated by the city of Amsterdam. Those partnerships will involve experts of the Commission, Member States, cities and existing network and will set up an action plan for each thematic with concrete actions at EU, national and local level.

The Commission have also launched the new Urban Innovative Actions initiative which is worth 371 million of euros. It provides resources to urban areas throughout Europe to test new and unproven solutions to address urban challenges. The initiative support urban authorities or grouping of urban authorities located in one of the 28 EU Member States through financing projects but also capturing and sharing knowledge and best-practices. The first call for proposals, which ended on March 31, covered projects about 4 different topic, including integration of migrants and refugees.

Moreover European Regional Development Funds from the Cohesion Policy are available to support projects promoting integration in urban agenda. Over 2014-2020, half of the Funds envelope will be dedicated to investment in urban areas.

EU Commission’s press release on the roundtable “How to strengthen the integration of migrants in cities”: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/migrants_urban_en.pdf

Urban Innovative Actions (an initiative from the EU Commission)

http://www.uia-initiative.eu/en

Eu Urban Agenda :

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/#Partnerships

EUROCITIES new report “Refugee reception and integration in cities” (from a survey carried out among EUROCITIES member, including Oslo) http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/RefugeeReport_April16_FINAL.pdf

Text: Roxane Girard

 

New analysis of poverty in the European Union

The European Parliament has made a new analysis on how to tackle increased poverty in Europe.

In 2010, as part of the Europe 2020 strategy, Member States agreed on a target to have at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion by 2020. However since 2008 the number of people “at risk of poverty or social exclusion” has increased across Europe.

In 2014 almost one quarter of the EU population was at risk of poverty or social exclusion. Which social groups are at greater risk in Europe? What are the new forms of poverty emerging? What are the main determinants in today’s poverty? What are the policies implemented by the European Union to tackle this multidimensional phenomenon?

The European Parliament’s paper on poverty in the European Union offers a complete statistical overview of the recent trends of poverty across Europe and analyses the consequences of the crisis and the impact of the EU political actions implemented to counter poverty.

Read more here.

Text: Roxane Girard

 

Health Brokerage Event

Hold av datoen: Den 21 til 22 juni kan du presentere dine ideer og finne partnere.

Nettverket Errin arrangerer et såkalt Health brokerage event i Brussel fra 21 til 22 juni i år. Her kan regionene få presentere ideer til prosjekter innen helseområdet og invitere til samarbeid med andre regioner.

Fristen for å sende inn prosjektskisse/idé er 2 mai.

Mer info og påmelding finner du her.

 

Kommisjonens utkast til arbeidsprogram for Horisont 2020 (2016-2017)

Europakommisjonen har presentert sitt utkast til arbeidsprogram i Horisont 2020 innen samfunnsutfordring 1 – Helse, demografiske endringer og livskvalitet for perioden 2016-2017. Utkastet ble presentert under en informasjonsdag om Horisont 2020, hvor Kommisjonen pekte på flere fremtidige samfunnsutfordringer. Det overordnede formålet med utlysningene er å møte de konkurransemessige utfordringene som finnes i Europa i dag. Disse er blant annet knyttet til økt sysselsetting, klima og miljø, konkurransedyktige forskningsmiljøer og næringsliv og sosiale vilkår. I utkastet til arbeidsprogram påpekes spesielt aldringen av den europeiske befolkningen, en utfordring som i stor grad vil påvirke helsesystemer og samfunnet i sin helhet dersom vi ikke aktivt arbeider med å heve den generelle livskvaliteten. Hovedmålet er bedre helse for alle, med spesiell vekt på blant annet sunn og aktiv aldring. (mer…)