Helse

Hvordan takler unge usikkert jobbmarked og ledighet?

Negotiate er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal undersøke konsekvensene av et usikkert jobbmarked for unge i Europa.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er initiativtaker bak prosjektet som har pågått siden mars i fjor. Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (lenke). Prosjektet skal vare frem til begynnelsen av 2018, og inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land.

Instituttdirektør og forskningsleder Bjørn Hvinden forteller at Negotiate ønsker å undersøke kort- og langtidskonsekvenser av et usikkert jobbmarked for unge i Europa. Hva betyr det for unge å oppleve at det ikke er jobb å få? Eller at en jobb kun er midlertidig eller på dårlige vilkår? Prosjektet vil finne ut om dette er faktorer som vil påvirke unge voksnes senere karriereutvikling, mulighet til å etablere seg med familie og skaffe et sted å bo. Har de unge mulighet til å forhandle sin posisjon?

Prosjektet er godt i gang, og man har utviklet metodiske verktøy og et rammeverk som er grunnlaget for videre forskning. Frem til nå har man blant annet sett på det som finnes av relevant litteratur på området, oppnådd forskningsetisk godkjenning og kartlagt betydningen av et usikkert jobbmarked – noe som varierer mye fra land til land. Forskerne vil samle inn store mengder data fra et utvalg av europeiske land, hovedsakelig gjennom å intervjue unge mennesker om hvordan de har taklet den økonomiske krisen og gjennom studier av arbeidsgivere. Her vil man legge vekt på hvilke grupper som har en ekstra risiko for å ikke komme inn i arbeidsmarkedet.

Gjennom Negotiate er målet å legge et grunnlag for politikk og virkemidler som kan redusere de negative konsekvensene ved å tre inn i et usikkert jobbmarked. Det er viktig at forskningen skal finne ny kunnskap om forhold som kan være med å motvirke de uheldige konsekvensene. Prosjektet samarbeider aktivt med både ungdoms- og studentorganisasjoner for å få best mulig kvalitet på forskningen. En utfordring for prosjektet er de store kontrastene mellom landenes arbeidsmarked og kryssende oppfatninger av hva som kjennetegner en sikker og god jobb.

Resultatene fra forskningen har potensielt stor interesse for et bredt spekter av aktører, og vil bli presentert på flere konferanser i 2018. Forhåpentligvis vil dette styrke kunnskapen hos politikere slik at de kan utforme en politikk som kan forebygge negative konsekvenser av et usikkert jobbmarked.

Les mer om prosjektet her.

Foto Bjørn HvindenFoto: Forskningsleder Bjørn Hvinden under et møte hos ORE i Brussel.

Tekst: Andreas Løhren

 

 

 

 

 

Integrering av migranter

Kommisjonen kommer med nye initiativer for å integrere migranter i europeiske byer.

Managing migration better is one of the top-priority of the Juncker Commission. To approach this issue in a comprehensive way, the EU Commission has defined a European agenda addressing the short-term response to the crisis situation in the Mediterranean-Western Balkans route but also the long-term management of reception and integration of refugees in the European countries. This European response to the migration crisis is combining internal and external policies and involving a whole range of actors: EU countries and institutions, local authorities, international organisations, civil society and partner outside the EU.

The institutions have acknowledged the role of cities as first points of arrival, transit hubs and ultimate destinations and they are now launching new initiatives to better involve the local power.

On Thursday the 5th of April, the Commission hold a roundtable with mayors and vice-mayors from key European cities, national authorities and non-governmental organisations to exchange about challenges and solutions found at local level to better integrate migrants in the society. EUROCITIES, which launched on Wednesday the 4th of April their new report ‘Refugees reception and integration in cities”, was also invited to present its work and views on refugees and migrant integration.

The event was followed by a press conference where Commissioners Avramopoulos and Creţu from DG Migration and Home affairs and DG REGIO presented new European initiatives to tackle the long-term management of the migratory flows. Among the most important is the new partnership on “Migrants and refugees” created under the forth-coming EU Urban Agenda and which will be coordinated by the city of Amsterdam. Those partnerships will involve experts of the Commission, Member States, cities and existing network and will set up an action plan for each thematic with concrete actions at EU, national and local level.

The Commission have also launched the new Urban Innovative Actions initiative which is worth 371 million of euros. It provides resources to urban areas throughout Europe to test new and unproven solutions to address urban challenges. The initiative support urban authorities or grouping of urban authorities located in one of the 28 EU Member States through financing projects but also capturing and sharing knowledge and best-practices. The first call for proposals, which ended on March 31, covered projects about 4 different topic, including integration of migrants and refugees.

Moreover European Regional Development Funds from the Cohesion Policy are available to support projects promoting integration in urban agenda. Over 2014-2020, half of the Funds envelope will be dedicated to investment in urban areas.

EU Commission’s press release on the roundtable “How to strengthen the integration of migrants in cities”: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/migrants_urban_en.pdf

Urban Innovative Actions (an initiative from the EU Commission)

http://www.uia-initiative.eu/en

Eu Urban Agenda :

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/#Partnerships

EUROCITIES new report “Refugee reception and integration in cities” (from a survey carried out among EUROCITIES member, including Oslo) http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/RefugeeReport_April16_FINAL.pdf

Text: Roxane Girard

 

New analysis of poverty in the European Union

The European Parliament has made a new analysis on how to tackle increased poverty in Europe.

In 2010, as part of the Europe 2020 strategy, Member States agreed on a target to have at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion by 2020. However since 2008 the number of people “at risk of poverty or social exclusion” has increased across Europe.

In 2014 almost one quarter of the EU population was at risk of poverty or social exclusion. Which social groups are at greater risk in Europe? What are the new forms of poverty emerging? What are the main determinants in today’s poverty? What are the policies implemented by the European Union to tackle this multidimensional phenomenon?

The European Parliament’s paper on poverty in the European Union offers a complete statistical overview of the recent trends of poverty across Europe and analyses the consequences of the crisis and the impact of the EU political actions implemented to counter poverty.

Read more here.

Text: Roxane Girard

 

Health Brokerage Event

Hold av datoen: Den 21 til 22 juni kan du presentere dine ideer og finne partnere.

Nettverket Errin arrangerer et såkalt Health brokerage event i Brussel fra 21 til 22 juni i år. Her kan regionene få presentere ideer til prosjekter innen helseområdet og invitere til samarbeid med andre regioner.

Fristen for å sende inn prosjektskisse/idé er 2 mai.

Mer info og påmelding finner du her.

 

Kommisjonens utkast til arbeidsprogram for Horisont 2020 (2016-2017)

Europakommisjonen har presentert sitt utkast til arbeidsprogram i Horisont 2020 innen samfunnsutfordring 1 – Helse, demografiske endringer og livskvalitet for perioden 2016-2017. Utkastet ble presentert under en informasjonsdag om Horisont 2020, hvor Kommisjonen pekte på flere fremtidige samfunnsutfordringer. Det overordnede formålet med utlysningene er å møte de konkurransemessige utfordringene som finnes i Europa i dag. Disse er blant annet knyttet til økt sysselsetting, klima og miljø, konkurransedyktige forskningsmiljøer og næringsliv og sosiale vilkår. I utkastet til arbeidsprogram påpekes spesielt aldringen av den europeiske befolkningen, en utfordring som i stor grad vil påvirke helsesystemer og samfunnet i sin helhet dersom vi ikke aktivt arbeider med å heve den generelle livskvaliteten. Hovedmålet er bedre helse for alle, med spesiell vekt på blant annet sunn og aktiv aldring. (more…)

Nyinsatt europarådgiver innenfor helse og utdanning

Efter en mycket väl genomförd praktik övergår vår praktikant Christina Mørkve i en ny stilling som europarådgiver ved Osloregionens Europakontor. Christina sitt hovedansvar vil være å følge opp spørsmål knyttet til helse og utdanning.

Informasjonsdag om nye utlysninger i helseprogrammet i Horisont 2020

28. januar arrangerer Forskningsrådet en informasjonsdag samt en workshop med fokus på utlysninger innenfor Horisont 2020s helsedel.

Dagen passer for alle som er i gang med å utvikle et prosjektforslag i helseprogrammet og for de som er interessert i mer informasjon om vårens utlysninger. eHelse, IKT og innovasjon i offentlig sektor er spesielt viktige temaer i disse utlysningene.

Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker – ABEL 1 og 2

Dato: 28. Januar 2015

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Vel gjennomført folkehelseseminar

4. og 5. desember arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Central Sweden et seminar med fokus på Folkehelse. Målet med seminaret var å gi en innføring i hvordan det arbeides med Folkehelse i EU og opplyse om mulighetene som finnes for finansiering av folkehelseprosjekter gjennom EUs sektorprogram.

40 deltakere fra fylkeskommuner, kommuner og høgskoler fra Norge og Sverige var tilstede under de to dagene. I tillegg til å få en innføring i programmer som Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet (se under), fikk deltakerne også mulighet til å bygge nettverk med hverandre. For å inspirere deltakerne til å gå inn i EU prosjekter ble flere prosjekteksempler vist. Temaene barn og unge, psykisk helse og aktiv aldring ble spesielt vektlagt. Deltakerne fikk også møte flere europeiske nettverk, for å bli kjent med hvordan disse jobber med folkehelse. Hele programmet kan sees her.

Muligheter for finansiering av folkehelseprosjekter
Gjennom EUs sektorprogrammer finnes det flere måter å søke om finansiering til å dekke kostnader knyttet til et Folkehelseprosjekt. For norske deltakerne gjelder det programmene Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet.  Ønsker du mer informasjon om disse programmene kan du se vår programguide eller se følgende sider:

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Europakommisjonens nettsider
Forskningsrådets nettsider

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport

Europakommisjonens nettsider
Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) sine nettsider

Helseprogrammet til EU

Europakommisjonens nettsider
Helsedirektoratets nettsider

Angående Helseprogrammet: Det er foreløpig ingen informasjon om når Arbeidsprogrammet for 2015 vil bli lansert. Av arbeidsprogrammene følger satsingene for det gjeldende året og informasjon om kommende utlysninger. Helsedirektoratet har informert om at første møte i Programkomiteen hvor arbeidsprogrammet vil bli diskutert vil finne sted i andre halvdel av februar. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert på denne prosessen.

Har du spørsmål om folkehelsearbeid i EU eller trenger du bistand til å utvikle et EU-prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss. Se informasjon om våre medarbeidere her.

Program for Sentral Sweden og Osloregionens Europakontors seminar om Folkehelse i EU

4. og 5. desember arrangeres seminar i Brussel om Folkehelse i EU.

Osloregionens Europakontor har planlagt seminaret sammen med Central Sweden. Les hele programmet her

Europakommisjonens prioriteringer på arbeids- og sosialfeltet

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker la nylig frem et program med prioriteringer for den nye Europakommisjonen som blant annet omfatter arbeids- og sosialfeltet. Junckers første prioritet vil være å styrke Europas konkurransedyktighet, og stimulere til investeringer med det formål å skape flere arbeidsplasser. Programnotatet består av ti fokusområder, hvor arbeids- og sosialfeltet står sentralt. Fokuset er rettet mot å skape vekst og arbeidsplasser, og gjenopprette tillit hos borgerne.

Du kan lese Arbeid- og sosialråd Finn Ola Jølstad sin rapport til programnotatet på Norges Delegasjon til EU sine nettsider. Programmet som gir de politiske retningslinjene til den nye Europakommisjonen har fått navnet «A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change», og kan leses her.