Inkluderende samfunn

Strategisk partnerskap til Innlandet

Høsten 2020 lyste Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap i Erasmus+, som blant annet skal bidra til å møte utfordringer i kjølvannet av koronapandemien. Innlandet fylkeskommune har fått tildelt over 2,4 millioner kroner til prosjektet «Kunsten å lære».  

Til sammen mottok Diku 29 søknader til ekstrautlysningen, og elleve av disse fikk innvilget støtte. Ekstrautlysningen innen Erasmus+ var knyttet til digitalisering av utdanning eller samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren. Pandemien har ført til at nærmest all undervisning er blitt flyttet til digitale flater, og i tillegg har kultursektoren blitt ekstra hardt rammet.  

Ett av prosjektene som vil gjøre noe med dette, er «Kunsten å lære», ledet av Innlandet fylkeskommune. Med støtte fra både Erasmus+ og Sparebankstiftelsen har prosjektet fått tildelt hele 5,7 millioner kroner. «Kunsten å lære» startet opp som en pilot i 2018-2019, der man stilte spørsmålet «Kan kunst være nøkkelen for utvikling av eksekutive funksjoner hos barn?». Resultatet var oppløftende og ga indikasjoner på at kunst i skolen kan ha stor positiv påvirkning på barns læring. 

Fornøyd prosjektgruppe: F.v. Mariann Bjelle, Marie Othilie Hundevadt og Sebastian Blomli. Foto: IFK

Prosjektet er et samarbeide med den ungarske organisasjonen T-Tudok, som gjennomfører et identisk forskingsprosjekt på skoler i Ungarn. Videre er britiske CCE (Creativity, Culture and Education) med, som utvikler forskingsdesignet og har lang erfaring fra kunstfaglige prosjekt i skolen. 

Internasjonal rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Sebastian Blomli, sier at det er spesielt spennende at Innlandet fylkeskommune skal lede prosjektet. 

Dette gir oss verdifull internasjonal erfaring, synlighet nasjonalt og internasjonalt og bidrar til god forankring av prosjektet i Innlandet

Sebastian Blomli, Internasjonal rådgiver

Vi gratulerer og gleder oss til å følge prosjektet videre! 

Les mer om prosjektet og ekstratildelingen her: 

Ønsker du å vite mer om Erasmus+ og europeisk utdanningssamarbeid, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Det 3. europeiske toppmøte for utdanning

Det 3. europeiske toppmøte for utdanning ble arrangert av Kommisjonen 10. desember. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen åpnet toppmøtet med en hyllest til alle lærere som siden utbruddet av COVID-19-pandemien har forsøkt å holde klasserommene åpne digitalt og gi elevene muligheten til å fortsette å lære. Årets toppmøte ble viet til ‘Digital Education Transformation’. 

I talen påpekte von der Leyen at pandemien «også har avslørt manglene som må løses. Vi må klare å lykkes med å integrere digital teknologi i utdanningssystemene våre. Digital teknologi gjør det mulig for mange elever å fortsette å lære. For andre har det imidlertid vist seg å være en stor barriere når tilgang, utstyr, tilkobling eller ferdigheter mangler.» 

Von der Leyen henviste også til handlingsplanen for digital utdanning, «Digital Education Action Plan», som nylig ble presentert av Kommisjonen, og som nettopp søker å øke lærernes og elevenes digitale ferdigheter, samt å utvikle den tilhørende infrastrukturen. Presidenten fremhevet de ambisiøse, men gjennomførbare målene som er foreslått for det europeiske utdanningsområdet, «European Education Area 2025», og snakket om hvordan NextGenerationEU kan hjelpe utdanningssektoren. 

Til slutt ønsket von der Leyen den nye ‘Education for Climate Coalition‘ velkommen: «Med denne koalisjonen ønsker vi å bringe litt av energien fra gatene inn i alle klasserommene våre. Vi ønsker å mobilisere hele utdanningssamfunnet til å støtte målene om klimanøytralitet og bærekraftig utvikling.» 

Pandemien har skapt store utfordringer for skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, førskoleutdanninger, og yrkesfaglige og ikke-formelle utdanningsinstitusjoner over hele Europa. Krisen har vist at bruken av fjernundervisning og online læring er avgjørende for å sikre kontinuitet i utdanning og opplæring. Det 3. europeiske toppmøtet for utdanning samlet hele utdannings- og opplæringssektoren, inkludert nasjonale utdanningsministre, medlemmer av Europaparlamentet og representanter for digitale utdannings- og opplæringsverktøy. Flere kommisærer deltok, deriblant Mariya Gabriel, som holdt flere innlegg via videokonferanse, og Nicolas Schmit, som deltok i et online panel til tema “Hvordan møte de utdanningsrelaterte utfordringene knyttet til pandemien, og hvordan mestre den digitale transformasjonen innen utdanning?”. 

Les hele talen til von der Leyen her, og mer om Det 3. europeiske toppmøte for utdanning her

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen

Diku er ute med en ny rapport som gir en oversikt over norsk deltakelse i Erasmus+ for grunnopplæringen. Oversikten viser aktivitet i nåværende programperiode i form av antall søknader og prosjekter innenfor ulike tiltak per fylke. Viken fylkeskommune er et av fylkene som stikker seg positivt ut med høy aktivitet. 

Rapporten gir en oversikt over norsk deltakelse i Erasmus+ for grunnopplæringen, dvs. innenfor barnehage, grunn- og videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Oversikten viser deltakelse de siste tre årene og totalt i programperioden 2014-2020. 

Norske aktører har deltatt i 880 partnerskap i løpet av hele programperioden, 225 som koordinator og 655 som partner. Til sammen betyr det at norske institusjoner har et stort internasjonalt nettverk som på ulike måter bidrar til utvikling av kompetanse og kvalitet i utdanningen. Fylkene som har fått flest tildelte midler per capita er Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken, og største tildelte beløp i absolutte tall har gått til Trøndelag, Viken og Vestland. 

Les hele rapporten her

OECD og SDG i Viken

Viken fylkeskommune var 16. og 17. november vertskap for OECDs 3. internasjonale rundbordsmøte om FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivåViken har siden desember 2018 deltatt som én av ni piloter i prosjektet «A Territorial Approach to the SDGs», og rapporten fra Viken er nå klar.  

OECD har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå bærekraftsmålene, «A Territorial Approach to the SDGs», der Viken fylkeskommune er med som en av pilotregionene. Viken har godkjent at bærekraftsmålene skal ligge til grunn og være et rammeverk for implementering av den regionale planstrategien for et bærekraftig Viken-samfunn. 

Vikens utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling varierer i dens 51 ulike kommuner, fra svært urbaniserte til stort sett landlige områder. Bærekraftsmålene kan brukes til å fremme bedre tilgang til økonomisk utvikling og arbeidsmarkedsmuligheter, og kompetanseopplæring og utdanning der det er forskjeller mellom landsbygda og bysentre. 

Les rapporten her.  

Kulturarv: Ny katalog med gode eksempler og praksis

EU-initiativet ”Cultural Heritage in Action”, som samler regioner over hele Europa for å utveksle erfaringer og kunnskap om kulturarv, har nå publisert en katalog med over 60 gode eksempler på bevaring og forvaltning av kulturarv. 

EUs initiativ Cultural Heritage in Action, hvor både ERRIN og Eurocities er partner, har lansert en samling med gode eksempler fra EUs byer, regioner, urbane og rurale områder. Formålet med initiativet er å bidra til at byer og regioner skal styrke sin kulturarvspolitikk og -initiativer, samt å utvikle innovative løsninger for å bevare kulturminner. 

Katalogen inneholder eksempler og god praksis fra over 60 europeiske regioner, byer og områder, fokusert på tre temaer: 

 • Aktiv forvaltning av kulturarv 
 • Gjenbruk og tilpasning av bygd kulturarv 
 • Kvaliteten på inngrep i kulturarv 

Katalogen finner du her. 

Les mer om saken her. 

Webinar: H2020-prosjektet BOOST

Den 18. november gjennomfører BOOST webinaret “Promoting mental wellbeing amongst children in schools: paving the way towards a more systematic approach”. BOOST er et EU-finansiert forskningsprosjekt som har som mål å booste barn og unges motstandskraft i Europa, og gi dem bedre psykisk helse. Modum kommune og Viken fylkeskommune er to av seks europeiske partnere i prosjektet. 

BOOST startet opp i januar 2018 og er nå godt ute i prosjektperioden. Prosjektet ledes av forskere fra SINTEF og følger elever og lærere i grunnskolen i Modum og skolebarn i Poznan i Polen og i Cordoba i Spania. Skolesatsingen ble i 2017 valgt ut av EU som ett av fem prosjekter om mental helse blant barn og unge i Horisont 2020-programmet. 

Hvordan gi barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring? Det er kjernen i prosjektet, og vil du vite hva forskerne er kommet frem til, så bli med på webinaret “Promoting mental wellbeing amongst children in schools: paving the way towards a more systematic approach” onsdag den 18. november kl. 10:00-11:30.  

Bekreftede innledere: 

 • Vladimir Garkov, DG EAC, European Commission; 
 • Stine Hellum Braathen, Scientific Coordinator, BOOST project, SINTEF 
 • Åse Marit Hovden, BOOST project partner, Viken County Council 
 • Kjetil Lundemoen, Head of Development, Modum Municipality  
 • Ingrid Stegeman, Programme Manager, Eurohealthnet 
 • Agata Wiza, Associate Professor, Poznan University School of Physical Education 
 • Eva Romera, Associate Professor, University of Cordoba 
 • Robert Florkowski, lecturer, clinical psychologist, Poznan University School of Physical Education 

Last ned programmet her og meld deg på her.  

Hjemmeside.

#ERASMUSDAYS i Vestfold og Telemark

Den 15.-17. oktober ble # ERASMUSDAYS 2020 markert over hele Europa. Vestfold og Telemark fylkeskommune var én av fire aktører som var med på markeringen og feiringen av Erasmus+-programmet i Norge.  

#ERASMUSDAYS startet opp i 2017 og er et initiativ fra Europakommisjonen der målet er å spre informasjon om Erasmus+ og å markere suksesshistoriene tilknyttet programmet. I Vestfold og Telemark ble dagene markert med ulike arrangementer, deriblant med et større seminar i Langesund. Der holdt fylkesvaraordfører Mette Kalve en engasjerende innledning om hvordan Erasmus+ er et verktøy for å nå noen av målene fylkeskommunen jobber mot. HR-sjef Hans Skumlien fortalte videre om bedriften NOAHs internasjonale hverdag og hvorfor de ønsket å være vertskap for tyske lærlinger i 2020. “Mennesker utgjør en konkurransekraft,” sa han.  

Videre ble det presentert ulike prosjekter fra regionen. Henriette Arveschoug og Hilde Linda Larsen er i oppstartsfasen med et samarbeid mellom Litauen og ansatte i fengselsundervisningen ved Færder vgs., med mål om å bedre situasjonen til innsatte. Lene Stavnar og Kristin Eggum Myrvang fra Re vgs. fortalte om mobilitetsprosjektet for elever til Malta og Irland, og Liselotte Aune fortalte om fylkeskommunens arbeid med internasjonalisering og europeiske prosjekter. Og det finnes mange flere prosjekter i Vestfold og Telemark, der mottoet for #ERASMUSDAYS i år var «Vi former framtiden. Kunnskap er internasjonal. Erasmus+ gir muligheter».  

Viken, Oslo og Vestfold og Telemark på topp

Erasmus+: Aktiv Ungdom har hatt sin siste ordinære søknadsrunde for programperioden 2014-2020. Totalt kom det inn 46 søknader i runde tre, og flest søknader kom inn fra Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.  

Programperioden for Erasmus+ 2014-2020 går mot slutten, og siste ordinære søknadsrunde for Erasmus+: Aktiv Ungdom fikk inn totalt 46 søknader fra 35 ulike organisasjoner. Aktører i Osloregionen gjør det meget bra, og det kom flest søknader kom det inn fra Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Tildelingen vil være klar i slutten av november.  

Neste søknadsfrist er den ekstraordinære utlysinga for kreative strategiske partnerskap. Fristen for denne er 29. oktober. 

Se hele oversikten og les mer her.

Prosjektutviklingsworkshop Erasmus+

ERRIN tok i år over «Erasmus+ Project Development Workshop» i forbindelse med opprettelsen av den nye arbeidsgruppen «Science and Education for Society». I slutten av august var det åpent for å sende inn prosjektidéer til tematikken «Education and training for global competences». 14 prosjekter er valg ut og disse søker nå etter partnere!

Prosjektutviklingsworkshopen Erasmus+ fortsette inn i fase to. I august var det mulig å sende inn prosjektidéer under tiltakene KA2 og KA3 til det overordnede tema «Education for global competences». 14 prosjekter er nå valgt ut, deriblant en flott prosjektidé fra Buskerud vgs., og disse er nå på jakt etter partnere. Se beskrivelse av de 14 prosjektene her.

Når partnere er valgt ut til de ulike prosjektene vil det bli gjennomført en online prosjektutviklingsworkshop den 24. november der prosjektene vil bli spisset og tilpasset partnerskapet. Deretter sendes søknadene inn.

Frist for å melde sin interesse er 5. november via følgende lenke.

Interessert? For mer informasjon kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Kommisjonen presenterte nye initiativer

Onsdag denne uken presenterte Europakommisjonen tre nye initiativer. Under hashtagen #digitaldecade ble planer og visjoner lagt frem for et nytt European Research Area, et European Education Area innen 2025 og en Digital Education Action Plan. Initiativene skal bidra i EUs gjenreisning fra pandemien og hjelpe å bygge et digitalt og grønt Europa, samt å styrke forsknings- og innovasjonskraften i Europa. 

Under en pressekonferanse onsdag denne uken (30. september) presenterte Visepresident Margrethe Vestager, Visepresident Margaritis Schinas og Kommissær Mariya Gabriel tre strategiske forslag som er blitt vedtatt av Europakommisjonen: en kommunikasjon om å etablere et Europeisk utdanningsområde innen 2025, en kommunikasjon på et fornyet Europeisk forskningsområde og en ny digital aksjonsplan for utdanning.  

Foto: Pressekonferanse 30. september med Europakommisjonens Visepresident Margrethe Vestager, Visepresident Margaritis Schinas og Kommissær Mariya Gabriel

Digital Education Action Plan 

Pandemien har synliggjort behovet for økte digitale ferdigheter og tydeliggjort den svake digitale infrastrukturen som finnes i mange europeiske land. Den nye Digital Education Action Plan skal bidra til å pushe EU inn i en ny tid for digital utdanning. Strategien, som er delt inn i to pilarer, skal sørge for at infrastruktur, tilkobling og digitalt utstyr er av høyeste kvalitet, samt stimulere til å lære grunnleggende digitale ferdigheter allerede fra ung alder. 

European Education Area 

Det har lenge vært snakket om å opprette et eget Europeisk utdanningsområde innen 2025. I kommunikasjonen som ble lagt frem denne uken konkretiserer Kommisjonen visjonen. Målene er bl.a. å få til økte muligheter for å studere utenlands, få på plass en offisiell godkjenning av kvalifikasjoner på tvers av landene, sikre læring av fremmedspråk og å gi alle tilgang til undervisning av høy kvalitet, uansett bakgrunn. I meddelelsen ble det videre lagt vekt på seks ulike dimensjoner: 

 • Undervisningskvalitet 
 • Integrasjon og likestilling i undervisningen 
 • Grønn og digital omstilling i undervisningen 
 • Fokus på lærere og lærermangel 
 • Samarbeid mellom universiteter og høyskoler 
 • Utdanning som en del av et sterkere Europa  

European Research Area (ERA) 

Det Europeiske forskningsområdet (ERA) er ambisjonen om å opprette et enhetlig, grenseløst område for forskning, innovasjon og teknologi i EU. I Europekommisjonens kommunikasjon som ble presentert denne uken defineres fire strategiske mål for ERA: 

 • Prioritere investeringer og reformer innen forskning og innovasjon som bidrar til den grønne og digitale omstillingen 
 • Forbedre tilgang til utmerkede fasiliteter og infrastruktur for europeiske forskere 
 • Overføring av forskningsresultater til økonomien, for å stimulere til investeringer i markedet og fremme EUs konkurransekraft og globale teknologiledelse  
 • Styrke forskernes mobilitet og fri flyt at kunnskap 

Les mer om Digital Education Action Plan her.  

Les mer om European Education Area her.  

Les mer om European Research Area her.  

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.