Det grønne skiftet

Kickoff for “Sohjoa Baltic” med Kongsberg kommune

Osloregionens Europakontor deltok denne uken på et kickoff-møte for Interreg-prosjektet “Sohjoa Baltic” sammen med Kongsberg kommune. Prosjektet ble påbegynt for et år siden og hadde nå første møte i Brussel.

“Sohjoa Baltic” er et Interreg-prosjekt med målsetting om å styrke miljøvennlige transportsystemer i byområder ved økt kapasitet til kollektivtransporten. Målet er at prosjektet skal se på overgangen til miljøvennlig og autonom offentlig transport på first mile/last mile strekninger. Prosjektet består av partnere fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark.

Kongsberg Kommune er koordinator for testingen av de autonome bussene. Det vil si at de skal teste evnene til bussene i vanskelige kjøreforhold som snø, regn og kulde. I tillegg vil de teste ut på støttesystemer for operatører og brukere av transport-, informasjons og billettsystem, virkningen av automatiserte kjøretøy på modalskifte, reiseadferd og interaksjon mellom andre trafikanter.

Mer informasjon om prosjektet på finnes deres hjemmeside.

Tekst: Solveig Standal Skåravik

Foto-Sohjoa I

Søker nye medarbeidere til Oslo – Europeisk miljøhovedstad 2019

Oslo er kåret til Europeisk miljøhovedstad for 2019. Vi skal vise fram og feire Oslos natur og miljø, miljøløsningene og innovasjonen som byens næringsliv og organisasjoner står for, samt kommunens innsats for å skape en menneskevennlig og miljøvennlig by. Oslos status som en internasjonalt ledende miljøby skal bli enda tydeligere. Sammen med andre byer, skal vi sette byenes rolle, ansvar og muligheter til å skape en miljø- og klimavennlig framtid høyt på agendaen.  Det nye sekretariat vil utarbeide og gjennomføre et program i samarbeid med kommunale aktører, interesseorganisasjoner, akademia og næringsliv.

 Mer informasjon om stillingene finner du her:

 Prosjektmedarbeider 

Programansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig

Eventansvarlig

Clean mobility package

Europakommisjonen lanserte 8. november 2017 forslag med nye mål for EU og CO2-utslipp for nye personbiler og varebiler. Målet er å få fortgang i overgangen til lav- og nullutslippskjøretøy. Forslaget er en del av ”Europe on the move” og den siste delen av pakken vil bli presentert i starten av 2018. Pakken innholder forslag som skal hjelpe Europa til å nå målene satt for 2030 på en realistisk måte. Fokuset er å redusere drivhusgassene ved å øke lav- og nullutslippskjøretøyene på markedet.

Clean Vehicle Directive skal promotere lav- og nullutslippsløsninger i det offentlige ved å gi et solid løft til etterspørselen for videre utvikling av lavutslippsløsninger.

Ny CO2 standard – skal tre i kraft i 2025 og 2030. Dette skal gi bilprodusentene en mulighet til å få i gang ny innovasjon for å forsyne markedet med lavutslippskjøretøy. Målet er at Europa kjøretøyflåte skal redusere CO2-utslippene med 15% fra 2021 til 2025 og ytterlige 15% i 2030.

Handlingsplanen for transeuropeisk distribusjon av alternative drivstoff er ment å øke ambisjonen på det nasjonale plan, øke investeringene og forbedre forbrukeres aksept. Det blir også et krav om at myndighetene må tilby et minimumskrav på infrastruktur for alternative drivstoff.

Revidering av kombinert transport direktivet skal promotere kombinering av forskjellige transport metoder slik som lastebil og tog. Direktivet skal redefineres til å gjelde nasjonale operasjoner og en maks distanse av veietappe skal defineres.

Direktivet om Passenger Coach Services skal forbedre busstilbudet over lengre strekninger i Europa for å tilby alternativer til bruk av privatbiler.

Dette forslaget er relevant fordi det kommer til å bidra til å redusere transportutslipp og trafikkbelastningen ytterligere. Gjennom dette forslaget skal EU gi myndighetene bedre verktøy for å investere i alternativ drivstoff infrastruktur og lavutslippskjøretøy. Minimumkravet på infrastruktur vil gjøre det enklere med grenseoverskridende samarbeid og muligheten for å bruke kjøretøy på tvers av landegrensene og på tvers av fylkene.

Les Europakommisjonens pressemelding her.

Tekst: Solveig Standal Skåravik

WEBSUMMIT 2017: Kan teknologi hjelpe oss å takle klimaendringer?

Osloregionens Europakontor var til stede ved verdens største teknologikonferanse i Lisboa denne uken og fikk et innblikk i teknologiske trender og nye ideer som skal løse verdens problemer.

Med omkring 45.000 deltakere er WEBSUMMIT en av verdens største møteplasser for store og små bedrifter. Her kan de vise frem de nyeste teknologiene og oppstartsbedrifter kan fange potensielle investorers oppmerksomhet. Men WEBSUMMIT er også en enestående mulighet til å utfordre de store selskapene til å løse samfunnsutfordringer, og dette var et tema som gikk igjen i mange debatter og foredrag.

Fremtidens transport – flyvende biler?

Et selskap som fikk mye oppmerksomhet under konferansen er det omstridte transportselskapet Uber som på få har blitt en verdensomspennende online biltjeneste. I Lisboa lanserte direktør Jeff Holden selskapets siste ide og visjon for fremtidens transport i byer: «Ridesharing in the sky».

Holden påpekte at innen 2045 vil 6 milliarder av verdens befolkning bo i byer – noe som medfører utfordringer knyttet til mobilitet. Ubers uttalte visjon er å forbedre urban mobilitet, og de har tro på at store deler av trafikken i byer skal foregå over bakken i fremtiden. Da er det ikke snakk om å kjøre helikopter, noe som er både støyende og forurensende. Selskapet har utviklet en prototype på en hybrid av fly og bil som skal være elektriske, energieffektive, autonome og ikke minst rimelige – dette skal være for folk flest

Autonom transport ble viet mye oppmerksomhet under konferansen – og et spørsmål som gikk igjen er hvordan takle overgangen til autonom transport? Kanskje ikke så overraskende mener bilprodusenten BMW at folk bør få kjøre selv i noen grad og at det tar tid å venne seg til autonome kjøretøy. På en skala fra 1-5 hvor 5 er fullstendig autonomi, mener de 2-3 er et nivå å begynne med. Bilprodusenten er på konstant utkikk etter selskaper som jobber med autonome kjøretøy, og de satser stort på dette.

Mantraet til det amerikanske selskapet Nauto er at kunstig intelligens er tryggere i trafikken enn mennesker. Det er mange faktorer utenfor kjøretøyet som bidrar til ulykker som sjåfører ikke registrerer, men som sensorer kan fange opp.

Sirkulær økonomi

Miljø- og klimautfordringer ble også viet stor oppmerksomhet under konferansen og det var mange selskaper som fikk presentere teknologi og ideer som kan bidra til mindre forurensning. Den amerikanske Hollywood-skuespilleren og miljø-forkjemperen Rosario Dawson holdt et foredrag om hvordan en kan redusere plastforurensning i havet. En idé som kom opp er å lage en salgs annenhånds økonomi hvor lavinntektsland kan tjene penger på å samle inn plast. Plast vil da bli en slags valuta hvor man oppretter «plast-banker».

Ellers er det flere selskaper som jobber med å utvikle bærekraftig plast som kan brytes ned. Den danske leketøysprodusenten LEGO produserer over en milliard små plast-figurer årlig, og har siden 1958 bevisst produsert komponenter som skal passe med hverandre slik at dagen lego-brikker passer med de gamle. De har nå investert enorme summer i å utvikle bærekraftig plast. Den svenske autonome el-bil produsenten Uniti produserer kjøretøy hvor alle bildeler kan resirkuleres.

Fremtidens utdanning

Et tema som fikk fokus i Lisboa var utdanning og hvordan nye jobber oppstår med utviklingen av ny teknologi. Hvordan er dagens utdanning? Og er det slik at virtuell læring vil erstatte klasserommene i fremtiden?

Direktør for International Bureau of Education, Dr. Mmantsetsa Marope, mener fremtidens utdanning må lære mennesker å lære – såkalt «life long learning» vil være essensielt. Teknologien går så raskt at det er umulig å vite hva jobbmarkedene etterspør om 50 år, derfor er det viktig å kunne jobbe på tvers av sektorer og tilpasse seg. Et viktig spørsmål blir hva slags kompetanse må man ha for å fortelle roboter hva de skal gjøre i stedet for å bli erstattet av dem? Dr. Marope mener fremtidens jobbsøkere bør ha et globalt perspektiv, kunne flere språk, ha tverrsektoriell bakgrunn og gode kommunikasjonsferdigheter.

Språkopplæring-appen Duolingo er et godt eksempel på at virtuell læring fungerer. Virtuell læring tilbyr tilgang og fleksibilitet, og mange forelesninger vil i fremtiden kunne gjøres virtuelt. Likevel tror ikke Dr. Marope at online læring vil erstatte klasserommene helt da fysisk læring tilfører utdannelsen andre dimensjoner.

EU og offentlig finansiert forskning

EU var godt synlig under konferansen og hadde flere kommissærer med i debatter i tillegg til stands med informasjon om ulike finansieringsmuligheter. En av debattene handlet om offentlig finansiert forskning og hvordan Europa og EU i større grad må bruke ressurser på dette. EUs kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon Carlos Moedas mener EU gjør mye bra innen forskning, men sammenlignet med USA og Kina er det ikke nok. Det er mye forskning på nasjonalt nivå i Europa, men det burde vært mer på europeisk nivå for å virkelig kunne hevde seg i verden. Moedas fortalte at EU forsker på viktigere ting en flyvende biler, og nevnte 3D-printing av hus som et eksempel. -En fordel med offentlig finansiering i teknologi er at det fører til mer mangfold, blant annet flere kvinner, mener kommisæren. –Mangfold fører til kreativitet og innovasjon. Hvis alle er like, blir resultatene like, sier Moedas.

EU hadde flere stands i mylderet av selskaper hvor man kunne hente informasjon om EUs ulike ordninger og finasieringsmuligheter, som for eksempel Horisont 2020, EUs pris for kvinnelige innovatører, Europas hovedstad for innovasjon og InnovFin SME Guarantee.

Tekst og foto: Andreas Løhren

Foto-Websummit III

Foto-Websummit II

 

ORE-hospitant med rapport om vannforvaltning etter opphold i Brussel

Våren 2017 hospiterte Olga Trubacheva fra Oslo kommune hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Trubachevas mål med oppholdet var å undersøke hvordan andre europeiske byer integrerer vannforvaltning i byutvikling. I løpet av hospiteringen bidro ORE blant annet med å finne relevante kontakter, institusjoner og individer som kunne bistå i hennes forskning. Nå har resultatet av hennes besøk i Brussel blitt publisert i Vann- og avløpsetatens nye rapport.

“Case Study: Integrating water management into urban development in selected EU countries” er det endelige produktet fra Trubachevas opphold hos ORE.

Rapporten består av tre seksjoner:

  • Den første handler om erfaring, praksis og lovgivningsrammer for vannforvaltning i de besøkte byene. Her er rapporten konstruert i henhold til byens strategiske, taktiske og operasjonelle mål.
  • Den andre delen gir oversikt over stormvannsløsningene i flere byer i EU.
  • Til slutt beskrives EU-politikken og deres hovedretninger.

For å gjøre gjennomføringen av dette studiet mulig hadde ORE og Trubacheva god kontakt og en gjensidig kommunikasjon både før og under oppholdet slik at hospitanten fikk anledning til å gå på de relevante konferansene og møtene som var nødvendig for å samle inn den konkrete informasjonen hun trengte.

Den endelige rapporten finnes her.

Tekst: Mina Foss

 

 

 

Ny satsning på utslipssfrie byggeplasser

Et nytt initiativ fra EU som er rettet mot prosjekter som løser konkrete urbane utfordringer.

JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) er et europeisk samarbeid for å skape attraktive, bærekraftige og levedyktige byer. Det nye initiativet ”Making Cities Work – Innovation Action- JPI Urban Europe” retter seg mot prosjekter som løser konkrete urbane utfordringer.

De fokuserer blant annet på å sikre sosial samhørighet og integrering, og utnytte teknologiske løsninger for å realisere effektive og holdbare urbane systemer og nettverk.

Utlysningen gjelder for prosjekter som fokuserer på ett av følgende områder:

  • Innovative løsninger for å redusere folkemengder i byene.
  • Gjennomføring av smarte byer
  • Å skape byer sammen
  • Å redusere den negative effekten av byggeplasser

JPI Urban Europe er et EU-finansiert samarbeid innen smarte og bærekraftige byer.

Les mer om prosjektet her

Besøk JPI Urban Europes hjemmeside her

Les utlysningsteksten her

Tekst: Mina Foss

Level(s) – Holdbarhetsindikator for bygg

Level(s) er en frivillig rapporteringsramme for å forbedre bærekraftige bygninger. Ved hjelp av eksisterende standarder, gir Level(s) en felles EU-tilnærming til vurdering av miljøpresentasjoner i byggemiljøet. Innenfor rammeverket er hver indikator utformet for å knytte den aktuelle bygningens påvirkning sammen med prioriteringene for bærekraft på europeisk nivå.

Testfasen er nå i gang og det er enkelt å delta ved å registrere seg her. Det er ikke nødvendig å teste alle indikatorene, man kan selv velge hvilke man vil arbeide med. Dette gjelder både nye prosjekter og ferdig konstruerte bygninger. Det første møtet er i desember og om to år blir det ferdige verktøyet presentert.

Veien fremover

Det er mulig at dette verktøyet kan påvirke EUs lovgivning i fremtiden, siden noen av indikatorene i Level(s) kan inkluderes i energimerking for bygninger. Det er også en mulighet for at noen av sertifiseringstypene vil tilpasse seg til EU-metodikken. Allerede nå foreligger det interesse på nasjonalt nivå i Finland og Danmark om å begynne å inkludere Level(s) sine indikatorer i nasjonal lovgivning.

Les mer om Levels her.

Tekst: Mina Foss

Viken-seminar i Brussel 20-22. november

Den 20-22. november arrangerer EU nettverk Viken, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Osloregionens Europakontor seminar om autonom transport og regional verdiskapning i Brussel.

Første dag av programmet vil være et åpent arrangement med trender og ledende innovasjoner innen autonom transport, mens dag to vil fokusere på Horisont 2020 og hvilke muligheter forskningsprogrammet gir for regional utvikling.

Seminaret er åpent for OREs medlemmer, men ved stor interesse vil partnerskapet til EU nettverk Viken prioriteres.

Meld interesse innen 27. Oktober til Siri Svanemyr Eriksen: siri.s.eriksen@usn.no

Sted: Osloregionens Europakontor, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel

Program finner du her.

 

Ny studie om utslipp av klimagasser

I Europa står transport for den største andelen av utslipp av klimagasser. I juni 2017 publiserte Transport & Environment en studie om et mer klimavennlig veikart.

Studien analyserer diverse teknologiske strategier for kutte ned på miljøfarlige utslipp innenfor transport. Eksempler på slike strategier er hvordan man kan forberede drivstoffeffektiviteten til dieselbiler og hvordan man kan flytte mer frakt til jernbane. I tillegg vurderer analysen hvordan utslippet av klimagasser kan fjernes fra sektoren til veifrakt. Studien konkluderer med at det er mulig å redusere en betydelig andel utslipp av klimagasser fra busser og fraktkjøretøy i Europa innen 2050.

Det kommer stadig nye teknologiske muligheter på markedet, og analysen til T&E ble nylig oppdatert for å inkludere elektriske langdistanse lastebiler. Hovedresultatet fra den oppdaterte rapporten er at slike kjøretøy har potensialet til å bringe EU veldig nære en null-utslippsmodell innen 2050. Dersom de nåværende forutsetningene er korrekte, vil denne overgangen også være kostnadseffektiv for lastebilsektoren. For å oppnå dette er det nødvendig med store endringer og rask handling.

Du kan finne den originale rapporten her.

Du kan lese den oppdaterte rapporten her.

Tekst: Mina Foss

 

 

Gjennomgang av EUs arbeid med luftkvalitet

Den europeiske revisjonsretten (The European Court of Auditors) skal begynne en omfattende gjennomgang av EUs innsats for å bekjempe luftforurensning.

 Luftforurensning er den viktigste miljøårsaken til for tidlig dødsfall i EU, og den Luxembourg-baserte retten vil se på effektiviteten av dagens EU-politikk for å takle dette problemet.

Luftkvaliteten i seks europeiske byer vil bli testet som en del av revisjonen, inkludert Brussel – hjertet av EU. De andre byene som vil bli testet er Sofia, Ostrava (Tsjekkia), Stuttgart, Milano og Krakow. Gjennomgangen er planlagt å finne sted de neste månedene, og retten håper å offentliggjøre sine funn midten av 2018.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren