Energi & klima

Gjennomgang av EUs arbeid med luftkvalitet

Den europeiske revisjonsretten (The European Court of Auditors) skal begynne en omfattende gjennomgang av EUs innsats for å bekjempe luftforurensning.

 Luftforurensning er den viktigste miljøårsaken til for tidlig dødsfall i EU, og den Luxembourg-baserte retten vil se på effektiviteten av dagens EU-politikk for å takle dette problemet.

Luftkvaliteten i seks europeiske byer vil bli testet som en del av revisjonen, inkludert Brussel – hjertet av EU. De andre byene som vil bli testet er Sofia, Ostrava (Tsjekkia), Stuttgart, Milano og Krakow. Gjennomgangen er planlagt å finne sted de neste månedene, og retten håper å offentliggjøre sine funn midten av 2018.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

 

Oslo vinner av European Green Capital Award 2019!

Oslo by ble den 2. juni kåret til vinner av European Green Capital Award 2019.

Oslo ble kåret til den 10. vinneren av European Green Capital Award 2019 under en seremoni i Essen, Tyskland, blant finalistene Ghent, Lathi, Lisboa og Tallin. Oslo overbeviste juryen om hvorfor deres miljøstrategi og politikk fortjener en slik utmerkelse, og vil i fremtiden være en rollemodell for andre byer i Europa.

Europakommisjonen tildeler den prestisjetunge prisen hvert år til en større europeisk by som har utmerket seg innen klima- og miljøfremmende tiltak

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mottok prisen i Essen med blant annet EUs miljøkommissær Karmenu Vella på scenen.

–Vi gleder oss til å dele av vår kunnskap i fremtiden, sa Johansen stolt fra scenen.

Siden 2010 har følgende ni byer blitt tildelt denne prisen: Stockholm, Hamburg, Victoria-Gasteiz, Nantes, København, Bristol, Ljubljana, Essen og Nijmegen.

Saken vil bli oppdatert.

Tekst: Andreas Løhren

Europakommisjonen har lagt fram veipakken ”Europe on the move”

Tirsdag den 31. mai la Europakommisjonen frem et nytt omfattende policy-pakke som berører veitransport-sektoren.

Hensikten med pakken er å skape et mer effektivt, klimavennlig og sosialt bærekraftig system.

Det mest relevante for Osloregionen er:

 • Krav om å rapportere utslipp av Co2 fra tyngre kjøretøy. Hensikten er på lang sikt å innføre utslippsstandarder.
 • Nye prinsipper for bompenger:
  • Ikke-diskriminering basert på nasjonalitet
  • Betale for hvor mange kilometer man har kjørt på vegen – ikke for hvor lang tid det har tatt.
  • Basere bompengeavgiften på mengde utslipp fra kjøretøy.
 • Standardisering av systemer for betaling av bompenger.
 • Regler for hvile og hvor mye en lastebilsjåfør kan kjøre under en viss tid.
 • Kooperative intelligente transport system planlegges innført i 2019. Kjøretøy kan da” prate med hverandre” for å redusere ulykker, bilkø og Co2 utstlipp.
 • Bedre tillgang til informasjon for at apper skal kunne få tilgang til multimodal transport informasjon.

Et mer utfyllende notat kommer senere.

Her finner du mer informasjon.

Tekst: Karl Törnmarck

 

 

Avfall: Rådet vil forhandle om lovforslag

Den 19. mai kom Rådet til enighet om å starte forhandlinger med Europaparlamentet om fire lovforslag om avfall – som er en del av sirkulær økonomi-pakken fra 2015.

De fire lovforslagene handler om:

 • å innføre ytterligere tiltak for å redusere avfallsproduksjon
 • kontroll av avfallshåndtering
 • å øke resirkulering
 • å redusere ressursbruk

De nye forslagene vil ha innvirkning på følgende direktiver:

 • Avfall rammedirektivet
 • Emballasjedirektiv
 • Deponeringsdirektiv
 • Direktiv om elektrisk og elektronisk avfall, på utrangerte kjøretøyer; Og på nye/brukte batterier og akkumulatorer

Neste steg: Dette rådsmandat er resultatet av intensivt arbeid og diskusjoner om alle fire forslagene under tre rådsformannskaper (NL, SK og MT). Det maltesiske presidentskapet har nå fått støtte til å starte samtaler med Europaparlamentet med sikte på en mulig førstebehandlingsavtale.

Her kan du lese en briefing fra Europaparlamentet om de fire lovforslagene og videre prosess.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

Europaparlamentet vil ha mindre matsvinn

Under plenumsforsamlingen den 16. mai vedtok Europaparlamentet rapporten Combating Food Waste og vil dermed arbeide for å innføre en rekke tiltak for å bekjempe matsvinn. De viktigste forslagene innebærer en mer bærekraftig bruk og forståelse av ”best før”-stemplet og skattelette på matdonasjon.

Europaparlamentet vil nå oppfordre Europakommisjonen til å utarbeide et lovforslag som liberaliserer kravet til ”best før”-stempling på matvarer som ikke er helsefarlig å spise etter gitt dato. De oppfordrer også til en endring av MVA-direktivet, slik at matvareprodusenter og butikker får skattelette på matvareoverskudd som blir donert.

Norge er en av verstingene på årlig matsvinn pr. person; 420kg (2010). Av EU-landene er det kun Nederland som kaster mer mat enn oss.

Europaparlamentet har utformet en enkel oversikt over matsvinn-fakta som kan ses her.

Tekst: Alv Øidvin

Mindre matsvinn i EU innen 2030

EU-parlamentarikere i Komiteen for miljø, helse og mattrygghet (ENVI) har fremmet et forslag hvor målet er å halvere EUs samlede matavfall innen 2030.

Forslaget bygger på en rapport som inneholder flere tiltak som bør igangsettes for å nå dette målet.

Av en total på 88 millioner tonn i året, utgjør matsvinnet hos konsumentene majoriteten. Et viktig tiltak som rapporten fremmer er derfor å finne en løsning på konsumentenes forvirring ovenfor ”best før”-datoen på matvarer. Nasjonale myndigheter bør fokusere på å presisere betydningen av dette for konsumentene, herunder øke bevisstheten på holdbarheten til matvarer også etter ”best før”-datoen.

Det legges også til rette for åpne eksisterende restriksjoner på matvaredonasjon. Det bør også legges eksplisitt til rette for skatteletting på slike donasjoner.

Europaparlamentet vil stemme over forslaget på den neste plenumforsamlingen 15-18. mai.

Les pressemelding her: Proposals for cutting food waste

Rapport: Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain

Tekst: Alv Øidvin

 

Oslo i finalen for European Green Capital 2019

Oslo by er en av fem finalister for EUs ”European Green Capital Award 2019”.

Hvert år tildeler Europakommisjonen en ”European Green Capital Award” til en større europeisk by som har utmerket seg innen klima- og miljøfremmende tiltak. Dette fordi byer og urbane områder er kilden til flere av de største utfordringene innen klima og miljø.

Oslo ble i dag nominert sammen med Ghent, Lathi, Lisboa og Tallin, og konkurrerer nå om å bli European Green Capital i 2019. Vinneren vil bli kåret under en utdelingssermoni i Essen, Tyskland den 2. juni.

Finalistene må nå overbevise juryen om hvorfor deres miljøstrategi- og politikk fortjener en slik utmerkelse. Vinneren skal være en rollemodell for andre byer med sine innovative tiltak for å løse klima og miljø-utfordringene.

Siden 2010 har følgende ni europeiske byer blitt tildelt denne prisen: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, København, Bristol, Ljubljana, Essen og Nijmegen.

Les mer om saken her.

ORE leder ERRIN arbeidsgruppe

Osloregionens Europakontor har nylig blitt co-lead i ERRINs arbeidsgruppe for energi og klima.

Det Brussel-baserte nettverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) representerer mer enn 120 europeiske regioner i Europa og er en viktig samarbeidspartner for ORE. Nettverket skal bidra til økt deltakelse og innflytelse for Europas regioner og byer i utviklingen av EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.

ORE har vært medlem av ERRIN siden 2007 og bruker nettverket aktivt. Det er ofte tematiske seminarer og spesielt de årlige brokerage events er viktige møteplasser for våre medlemmer for å treffe potensielle samarbeidspartnere for EU-prosjekter.

Energi og klima

ERRIN har en rekke tematiske og strategiske arbeidsgrupper, blant annet innen helse, energi og klima, transport og IKT. ORE har nå blitt en av lederne for arbeidsgruppen innen energi og klima.

Som co-lead av en arbeidsgruppe tar man en aktiv rolle i nettverket og er med på å sette dagsorden gjennom å arrangere møter og seminarer. Man får tidlig kunnskap om EUs policy utvikling på området og annen relevant informasjon som er nyttig for våre medlemmer.

Her er ERRINS hjemmeside.

Tekst: Andreas Løhren

 

Luftkvalitet: Barcelona forbyr gamle biler

Barcelona vil forby biler som er eldre enn 20 år for å kutte trafikkutslippene med 30 prosent i løpet av 15 år.

Barcelonas dårlige luftkvalitet antas å forårsake omkring 3500 for tidlige dødsfall i året. Derfor har bystyret i samarbeid med den katalanske regjeringen kommet opp med dette tiltaket som vil ha virkning for Barcelona by og 39 omkringliggende kommuner fra 1. januar 2019.

Forbudet vil gjelde privatbiler registrert før januar 1997 og varebiler registrert før oktober 1994 – på hverdager. Selv om forbudet ikke trer i kraft før om to år, vil disse kjøretøyene allerede bli utestengt fra veiene i perioder med høy forurensning fra 1. desember i år.

Ifølge Barcelonas byråd vil forbudet gjelde for ca. 106.000 biler og 22.000 varebiler – henholdsvis 7 og 16 prosent av bilparken i området.

Les mer om saken her.