Energi & klima

Gardermoen langt fremme på biodrivstoff i fly

Osloregionens Europakontor ble invitert av Terres de France og Airport Regions Conference til å snakke om tiltak som gjøres i og rundt Gardermoen flyplass med hensyn til klimagassutslipp. I presentasjonen ble satsning på biodrivstoff til fly og bakke-kjøretøy, elbil-lading og hydrogen spesielt fremhevet.

Presentasjonen var i forbindelse med EU-prosjektet d’Air. Konferansen ble avholdt på Charles de Gaulles flyplassen i Paris. Les mer om d’air-prosjektet

Lokalt Open Days arrangement i Sarpsborg

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth og fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen

Østfold og Vestfold fylkeskommune inviterte 25. november til dialogkonferanse om smart spesialisering i Sarpsborg. Konferansen søkte å besvare spørsmålet: – Hvordan kan vår region bli ledende innen fornybar energi og biogass?

Konferansen startet med at fylkesordførere og representanter fra Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo kom med budskapet om å se Oslofjordområdet som en samarbeidende region når det kommer til biogass.  Prosessen med å utvikle et råstoff – gjennom et biogassanlegg – og frem til en sluttbruker er lang. Og kombinert med det faktum at biogassbransjen er veldig ung, er det derfor viktig å se på utviklingen av verdikjeden for biogass i et større perspektiv enn bare et fylke.

Dialogkonferansen var en del av det offisielle Open Days 2014, som er den europeiske uken for byer og regioner, som avholdes i Brussel hver oktober. Du kan lese mer om Osloregionen Europakontors bidrag under Open Days her.

Du kan lese mer om seminaret gjennom nettsidene til Østfold Fylkeskommune eller Vestfold Fylkeskommune.

EU enige om nye klimamål for år 2030

40% redusert klimagassutslipp med 1990 som utgangspunkt ble det enighet om i Oktober 2014 i det europeiske råd. EUs medlemsland ble også enige om 27% fornybar energi i sluttbruk, men dette er ikke bindende for hvert land. 27% energiforbruksreduksjon ble også besluttet, heller ikke dette er bindende for hvert medlemsland.

Målene kan revurderes etter toppmøtet for klima i Paris i desember 2015. Les mer her

Fullt hus på Open Days-seminaret om “Green growth – cross-border strategies and implementation

Per-Inge Bjerknes, Varaordfører i Østfold fylkeskommune holdt innlegg om grensesamarbeid på Biogass og el-lade-infrastruktur for transport

Osloregionens Europakontor arrangerte sammen med Green Growth Consortium et seminar under Open Days med fokus på bærekraftig mobilitet, smart cities, fornybar energi og lavkarbonsamfunn. Det er verdifullt å kunne samarbeide på tvers av landegrensene for å møte klimautfordringene og samtidig ha fokus på vekst.

Talerne var Dr Jens Bartholmes, Per Inge Bjerknes, Peter Madsen, Hanna Jönsson, Hakan Samuelsson, Thomas Jacob og Prof. Hans-Jürgen Block.

Per-Inge Bjerknes, Varaordfører i Østfold fylkeskommune holdt et konsist innlegg om samarbeidet mellom Västra Götaland Region og Østfold fylke innen Biogass og el-lade-infrastruktur for transport. De to grenseregionene har dratt nytte av hverandres styrker. Västra Götaland har god erfaring i biogass, mens Østfold er ledende på elbil og ladeinfrastruktur. Sammen bygger de gode grenseoverskridende infrastruktur for klimavennlig transport mellom Oslo og Gøteborg.

Sundtoft ledet viktig klimamøte i Brussel

Foto: Norges delegasjon til EU

Onsdag 30. april var Klima- og miljøminister Tine Sundtoft med på å lede et møte i Brussel om planene for en ny internasjonal klimaavtale. Møtet var et viktig ledd i å etablere en felles ambisjon om å arbeide for en mer ambisiøs avtale ved neste års klimatoppmøte i Paris. På møtet deltok de landene som har vist mest iver for en slik avtale, blant annet Colombia, Tyskland, Sverige, Storbritannia, Etiopia og Bangladesh. Både Sundtoft og EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, anså møtet som meget vellykket. Neste uke vil Sundtoft følge opp arbeidet videre sammen med EUs presidentskap, som for tiden er Hellas.

Les mer om møtet på regjeringens hjemmesider.

Spennende miljøkonferanse i Brussel 3-5 juni

Årets Green Week konferanse avholdes den 3. – 5. juni i Brussel. Green Week er den største årlige konferansen om europeisk miljøpolitikk, og er en unik mulighet arena for debatt og utveksling av erfaringer. Tema for årets konferanse er sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall, og vil blant annet presentere EUs nye initiativer på disse områdene.  Green Week er et helt sentralt arrangement for de som er engasjert i miljøbeskyttelse og er åpent for det offentlige. Konferansen er gratis, og vil finne sted i The Egg Conference Centre i Brussel. Det foreløpige programmet for konferansen finner du på konferansens hjemmesider.

Persontransport på skinner og på vei klargjort

Ulike løsninger på hva og hvordan ansvaret for persontransport i EU har gjort at Europakommisjonen har kommet med nye retningslinjer for reglene om offentlige myndigheters kontraktinngåelser for levering av kollektivtransporttjenester. Denne lovgivningen kom i 2007. Les mer i Europakommisjonens pressemelding.

Ingen bindende nasjonale krav for antall lade-, naturgass-, eller hydrogenstasjoner

Europakommisjonens forslag til bindende krav for antall fyllestasjoner for elbil, hydrogenbiler, naturgasslastebiler og skip ble kraftig vannet ut i forhandling mellom Rådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Beslutningen, som fortsatt må godkjennes i Europaparlamentet i april, gir kun krav om at hvert medlemsland må utarbeide nasjonale planer for utrulling av infrastrukturen.

Hvert land må bygge ut “tilstrekkelig antall” ladestasjoner for elbil innen 2020. Det vil bli gjort opp status på arbeidet i 2017. Videre kan hvert land velge å inkludere hydrogen i sine nasjonale planer. CNG for tunge kjøretøy og LNG for skip må også inngå i planene. Disse stasjonene skal bygges langs Ten-T korridorene i Europa.

Det er fortsatt ingen offisielle dokumenter som detaljerer hva de har blitt enighet om. Osloregionens Europakontor vil sende ut et notat til våre medlemmer når dokumentasjon foreligger.

Les mer i pressemeldingen fra Europaparlamentet

Energisikkerhet tok første rad under EUs toppmøte

EUs statsledere diskuterte for første gang Europakommisjonens forslag til nye klima- og energimål for år 2030. Grunnet den usikre situasjonen med Russland og Ukraina, to land som er vitale for naturgasseksport til EU, var energisikkerhet hovedelementet i diskusjonene. Dermed har egenprodusert energi, slik som fornybar energi og skifergass plutselig blitt mye viktigere.

Bedre kobling mellom hvert lands energi og elektrisitetsmarked var det enighet om. Elektrisitetskabler mellom land, også tredjeland der det er relevant (Norge i denne sammenhengen) ble fremhevet som meget viktig for økt energisikkerhet. Det vil nå arbeides fram mot juni med en rapport for økt energisikkerhet i Europa fra Europakommisjonens side.

Statslederne var enige om at EU sine mål skal være passende ift. 85-90% klimagassreduksjon innen 2050, men har enda ikke besluttet å godta Europakommisjonens forslag på 40% klimagassreduksjon innen 2030. Ifølge Rådspresident Van Rompuy, vil en enighet om 2030-målene bli nådd i oktober 2014. Ifølge Rådskonklusjonen vil EU senest levere sine klimamål til FN innen våren 2015.

Europakommisjonen og flere av unionens mektigste land (Frankrike, Tyskland og Storbritannia) ønsker en snarlig enighet om målene for å kunne komme i land med en god global avtale under klimaforhandlingene i desember 2015. Disse forhandlingene vil finne sted i Paris.

Les Rådskonklusjonene ved å trykke på denne setningen

Trykk for å Lese mer om Europakommisjonens forslag til klima og energi-rammeverk for 2030 i Osloregionens Europakontor sitt notat

Seminar om skandinavisk infrastruktur i Europaparlamentet

Onsdag 8. januar arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Gøteborgs Europakontor og Region Västra Götaland seminaret ‘’Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure’’. Seminaret tok for seg regionalt og europeisk samarbeid om infrastruktur og fant sted i Europarlamentet. Blant innlederne på seminaret var representanter fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Gøteborg-Oslo-samarbeidet og togstrekningen mellom de to byene var i særlig fokus.

Gøteborg-Oslo er en viktig strekning i prosjektet COINCO NORTH II. Dette er et samarbeid mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og København, og har som mål å knytte byene sammen til en større innovasjons- og arbeidsregion. Et særlig viktig virkemiddel for å nå dette målet er å bedre jernbaneinfrastrukturen i regionen, og dermed skape større flyt av arbeidskraft, kunnskap og kompetanse. Prosjektet kalles ofte The Scandinavian 8 Million City, ettersom 8 millioner av Skandinavias 19,5 millioner innbyggere befinner seg i disse byene.

Representantene for Gøteborg-Oslo-samarbeidet var til stede i Brussel for å fremme bevisstheten rundt viktigheten av et godt jernbanenett innad i byene som utgjør COINCO-prosjektet, og muligheten for å få på plass hurtigtog på strekningen Oslo-Gøteborg-København. En av innlederne var Anette Solli, fylkesordfører i Akershus fylkeskommune:

– Vi har et veldig godt samarbeid med de andre partnerne i Gøteborg-Oslo-samarbeidet og ser at ting ligger bedre til rette enn noen gang. Nå må vi smi mens jernet er varmt, sier Solli.

Også Desirée Oen, medlem av transportkommissær Siim Kallas’ kabinett, ser viktigheten av et slikt samarbeid. Hun understreker at et transeuropeisk transportnettverk er viktig for å styrke det indre marked, og at arbeidet til COINCO-prosjektet er et viktig ledd i å knytte Skandinavia til Middelhavet.

Ordfører Anneli Hulthén i Gøteborg er enig i dette og forklarer at Gøteborg-Oslo-samarbeidet derfor ikke ønsker å stoppe i København, men at nettverket har en ambisjon om å utvides videre nedover i Europa.