Avtale om EUs langtidsbudsjett 2021-2027

21. juli kom EUs medlemsland til enighet om langtidsbudsjettet 2021-27 og EUs Covid-19 gjenreisningsfond etter et svært langt toppmøte over fire dager.  

Budsjettet (1,074 trillioner euro) og gjenreisningsfondet, Next Generation EU (750 milliarder euro), utgjør til sammen 1,82 trillioner euro. Med dette er EUs medlemsland enige om å ta opp felles gjeld for første gang i historien for å finansiere gjenreisningsfondet. Europaparlamentet (EP) og nasjonale parlamenter i medlemslandene må vedta budsjettforslaget fra Europakommisjonen før det kan settes i verk fra 1. januar.  

Her er noen av hovedpunktene i budsjettavtalen og gjenreisningsfondet: 

  • Direkte overføringer vs. lån i Next Generation EU 

Av gjenreisningsfondet på 750 milliarder euro har EU-landene blitt enige om at 390 milliarder skal være direkte overføringer og 360 milliarder skal være lån. For å finansiere 390 milliarder euro til direkte overføringer, skal Kommisjonen låne penger på finansmarkedene med samtlige EU-land som garantister; med andre ord ta opp felles EU-gjeld. Mesteparten av disse midlene skal gå til de land som er hardest rammet av koronaviruset. Midlene skal fordeles over tre år mellom 2021-23. 

  • Klima, det grønne skiftet og digitalisering 

30% av budsjettpakken (langtidsbudsjett + gjenreisningsfondet) skal gå til å bekjempe klimaendringer.  

Investering i digitalisering gjøres på tvers av EU-programmer. 

  • Kutt i midler til flere EU-programmer 

Midler til forskning, helse, utdanning, migrasjon og utenrikspolitikk er redusert sammenlignet med tidligere budsjettforslag for 2021-27: 

Forskning 

Før Covid-19 lå den foreslåtte summen til EUs forskningsprogram 2021-27, Horisont Europa, på 83,5 milliarder euro, mens den nå er på 80,9 milliarder. Likevel er det 16,2 milliarder euro mer enn i forrige budsjettperiode (når man fjerner hvor mye som gikk til britiske forskere). 

Helse 

Det nye helseprogrammet vil få 1,7 milliarder euro, noe som er en betydelig nedgang fra tidligere foreslåtte 8 milliarder euro. I tillegg vil det kanaliseres midler til medisinsk utstyr og krisehåndtering via RescEU. 

Digitalisering 

6,8 milliarder euro settes av til Digital Europe. Kommisjonens opprinnelige forslag var på 8,2 milliarder. Dette er likevel en stor økning fra 183 millioner euro i forrige programperiode.  

Utdanning & ungdom 

Det nye forslaget fra Kommisjonen for Erasmus+-programmet er på 21,2 mrd. euro, et kutt fra forslaget på 24,6 mrd. euro i mai 2020. Til sammenligning hadde Erasmus+-programmet et budsjett på 14,8 milliarder euro for perioden 2014-2020.  

Hva skjer videre? 

Europaparlamentet vil ikke akseptere budsjettet slik det er nå. Forhandlinger er i gang mellom EP og Rådet, og de bør komme til enighet innen utgangen av oktober for å sikre at budsjettet kan implementeres fra 1. januar 2021. Alle medlemslandene skal også ratifisere langtidsbudsjettet. 

Her finner du en illustrasjon som viser fordelingen av langtidsbudsjettet. 

Policy-notat med bakgrunnsinformasjon om EU´s langtidsbudsjett skrevet av EU-rådgiver Ingvild Jacobsen finner du her.