About post@osloregion.org

Posts by post@osloregion.org:

Studiebesøk fra Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Hva må regioner på Østlandet ta stilling til når de retter blikket mot Europa? Brussel-baserte norske og utenlandske eksperter har i løpet av tre dager holdt foredrag om EU-politikk og EU-programmer, deriblant Erasmus+, Horisont 2020, EØS-midlene og Kreativt Europa.

Dette i forbindelse med studiebesøkene fra Regionrådet for Hadeland (Jevnaker kommune, Lunner kommune og Gran kommune) og Bærum kommune. Gjennom hvert sitt skreddersydde studieprogram har de blitt utfordret av foredragsholderne til å inngå mer internasjonalt samarbeid og markere seg enda tydeligere på den europeiske arena.

Hadelandskommunene Jevnaker, Lunner og Gran begynte oppholdet med en omvisning i Europaparlamentet, et steinkast unna våre lokaler, før Åse Erdal ga dem en grundig innføring i hvordan KS Europakontor arbeider på vegne av norske kommuner opp mot EU og EØS. Direktøren for Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, avsluttet mandagen med et idéverksted og arbeidsseminar, hvor kommunene i fellesskap drøftet sitt eget potensial for internasjonalt samarbeid.

Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland

Tirsdag morgen holdt vår egen EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen et foredrag om EU-programmet ERASMUS+. Europakommisjonen har foreslått å doble programmets budsjett til 30 milliarder euro i perioden 2021-2027, og dette kan gi relevante utviklingsmuligheter innen utdanning og sosial inkludering for kommuner i Osloregionen. Samme morgen kom Fredrik Mjell i FMO (Financial Mechanism Office) og Sigbjørn Sandberg, nasjonal ekspert ved Europakommisjonen, for å oppdatere Hadelandskommunene om henholdsvis EØS-midlene og Kreativt Europa. Når norske kommuner og fylkeskommuner blir med i disse programmene for europeisk regionsamarbeid, kan de ta del i et bredt spenn av ulike internasjonale prosjekter innen kulturarbeid og forskning og utvikling.  

Etter en lengre lunsjpause, som ga deltagerne anledning til å utforske Brussels historiske severdigheter og rike restauranttilbud, fikk Hadeland og Bærum veiledning i FNs bærekraftmål fra Jules De Winter, politisk rådgiver i VVSG, en forening av flamske byer og kommuner. Han presenterte eksempler på hvordan FNs bærekraftsmål, eller Sustainable Development Goals (SDGs), kan fungere som verktøy i politiske kampanjer og engasjere innbyggere og næringsliv i bærekraftig regional utvikling.

Eivind Lorenzen (t.v.) og Willy Westhagen (Ordfører i Gran kommune)

Mot slutten av studieturen besøkte kommunene Norway House, like ved Europakommisjonen, hvor rådgivere ved Norges delegasjon til EU holdt foredrag om Norges EU-forhold, EUs regionalpolitikk og EUs mobilitets- og transportarbeid. Under besøket presenterte blant annet regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen sine betraktninger om hvordan fremtidige utfordringer i Hadeland og Bærum kommune kan løses gjennom europeisk regionsamarbeid. I Europa er 280 regioner og 1000 byer mer eller mindre opptatt av de samme problemstillingene, slik som effektiv samferdsel, miljø, næringsutvikling og vekst, og en internasjonal orientering kan sikre at norske behov blir vektlagt i de europeiske fellessatsingene.

Tilbake i lokalene til Osloregionens Europakontor ble Bærum kommune veiledet gjennom arbeidet til den mellomstatlige plattformen JPI Oceans. Fra rådgiver Anders Brudevoll fikk kommunens representanter nyttige informasjon om europeiske retningslinjer for forskning og utvikling av regionale havområder. JPI Oceans fremmer internasjonale forskningsprogrammer for teknologi, infrastruktur og samfunn i maritime klima, og samarbeidsplattformen kan være en god ressurs for Bærum kommune og utviklingen av deres kystområder.

Tekst: Oliver Reiersen

Nyhet från Global Electric Vehicle Outlook 2017: I 2025 finns mellan 40-70 miljoner elektriske kjøretøy i världen!

Utveckling ser positiv ut för elektriske kjøretøy. Detta menar International Energy Agency i sin rapport Global Electric Vehicle Outlook 2017. Några nyckelpunkter ur rapporten:

 • Teknologin för batterier och elektriske kjøretöy kommer att bli ännu bättre de kommande åren. Fortsatt prisnedgång i takt med teknologiutvecklingen är att vänta.
 • Kina är redan idag världsledande med högsta totala antalet elektriske kjøretöy. Norge har fortsatt högst procentuell andel.
 • Utan policy-incitament klarar sig inte el-bilar jämfört med vanliga bilar.

Tekst: Karl Törnmarck

Nye utlysninger i EUs hydrogenprogram FCH2 – JU!

Det er spesielt tre utlysninger som er relevante for offentlig sektor. Deadline for samtlige utlysninger er 20. april (unikt for dette programmet!)

Utlysningstekst finner du her. 

Arbeidsprogrammet finner du her. 

H-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out of fuel cell bus fleets (FCB) including new cities – Phase two

 • Storskala anskaffelser og demonstrasjon av busser. Totalt 100. Minimum er å kjøpe inn 5 busser.
 • Testes i minst 36 måneder eller drift på 150 000 km.
 • Total lengde på prosjektet: 6 år.
 • Budget: 25 millioner EURO 

FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road vehicles operated in fleet(s)

 • Demonstrering av hydrogenstasjoner og hydrogen flåte-kjøretøy. For eksempel taxi, varebiler etc.
 • Minst 60 kjøretøy per geografisk plass. Totalt i hele prosjektet skal 180 kjøretøy brukes på minst tre ulike plasser.
 • Total lengde på prosjektet: 6 år hvorav 4 år drift.
 • Budget 5 millioner EURO

FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban Wastes

 • Demonstrasjons prosjekt av søppelbiler
 • Minst 10 biler i minst 3 ulike byer med minst 2 biler per by.
 • 16 – 26 ton.
 • Minimum 20 000 timer i drift
 • Total lengde på prosjektet: 4-5 år.
 • Budsjett: 5 millioner EURO

Kontakt Karl Törnmarck (karl.tornmarck@osloregion.org ) for mer info.

EU signerer klimaavtale

EUs 28 medlemsland signerte COP21 – klimaavtalen fra Paris – under en seremoni i New York den 22 april.

Den globale avtalen kom på plass i desember 2015 og avtaledokumentet vil nå være åpent for signering av de 195 landene i ett år. Avtalen fastsetter en handlingsplan for å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader og for å håndtere konsekvensene klimaendringene. EU uttaler at de ønsker en rask ratifisering og effektiv iverksettelse av avtalen.

Visepresident og kommisjonær for Energiunionen, Maroš Šefčovič underskrev avtalen på EUs vegne sammen med miljøminister Dijksma, siden Nederland har formannskapet i det Europeiske Rådet denne perioden.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

Ny rapport om biodrivstoff

Biodiesel er nyttig i omstillingen fra fossile til fornybare drivstoff – så lenge den er bærekraftig.

EU-kommisjonen har nylig publisert en studie som omhandler hvilke effekter produksjon av biodrivstoff faktisk har på miljøet. Det er omdiskutert i hvilken grad det er hensiktsmessig og klimavennlig å benytte seg av biodiesel i overgangen fra fossilt til fornybart brensel. (mer…)

Naturgass i veitransport – dyrt og liten positiv effekt på miljø

En ny studie viser at naturgass brukt i veitransport er lite effektivt for å redusere klimagassutslipp. Studiet viser også at man bør fortsette med biogass satsning, men at potensialet er begrenset.

Kommisjonen har de siste årene signalisert at EU i større grad vil benytte gass som energikilde på veien mot dekarbonisering av transportsektoren og andre sektorer. Det har vært hevdet at naturgass forurenser mindre og kan bli brukt i overgangen til fornybar energi.

(mer…)

Store ambisjoner for det nederlandske formannskapet

Innovasjon og vekst i arbeidsplasser står sentralt når Nederland skal lede Rådet de neste seks månedene.

Den 1 januar tok Nederland over formannskapet i Rådet for tolvte gang, sist var i 2004. Formannskapet rullerer mellom de 28 medlemslandene hver sjette måned. Som leder har man ansvar for å sette opp en agenda og lede alle møter i Rådet. Formannskapet spiller en viktig nøkkelrolle som megler hvor man inngår kompromisser mellom medlemsstatene og EU-institusjonene. Den 12 januar presenterte ambassadesekretær hos Nederlands faste representasjon til EU, Davy Pieters, det nye formannskapets agenda på et seminar arrangert av Errin.

Nederlenderne har tre viktige retningslinjer for å nå sine mål. De ønsker et EU som i likhet med Europakommisjonen fokuserer på de store emnene som migrasjon, innovasjon, forskning, energi, miljø og klima. De ønsker å jobbe mot en langsiktig og bærekraftig innovasjon hvor man skaper nye produkter og tjenester. Samtidig understreker de at de ønsker å være der for innbyggerne med åpne dører, de er her for å hjelpe dem.

For å skape arbeidsplasser og sikre vekst i økonomien er det selvsagt viktig å investere i forskning og innovasjon. Nederlenderne mener dette kan gjøres mer effektivt slik at investeringene får større påvirkning. Ved å evaluere ”FP7”, EU´s forrige program for forskning og innovasjon, kan man finne konkrete eksempler på tiltak som nytter. Også på regionsnivå.

Lovgivning og byråkrati er ofte den største bremsen for innovasjon, og dette ønsker nederlenderne å gjøre noe med. Ofte er reglene så strenge at det stenges for kreativitet og nye løsninger. Formannskapet ønsker et rammeverk og en lovgivning som for fremtiden er mer innovasjonsvennlig. Samtidig bør det åpnes opp for et større samarbeid mellom det offentlige, organisasjoner og privat sektor. Privat finansiering til forskning er vel så viktig som den offentlige, hvis ikke viktigere.

Åpenhet og en vilje til å dele kunnskap er essensielt i forskning og for å fremme innovasjon. Nederlenderne ønsker et EU som er flinkere til å gjøre resultater fra forskning tilgjengelig. Er forskningen finansiert av det offentlige, bør det også gjøres offentlig tilgjengelig. Eksisterende forskningsdata kan også i større grad benyttes til nye formål.

Det nederlandske formannskapet har store ambisjoner som rekker over mange områder. I sin agenda viderefører de mange av målene som Europakommisjonen har satt, og det er positivt at det er flere som samarbeider om de samme temaene.

 

 

 

 

Stort fokus på Urban Agenda under det nederlandske formannskapet

Nederland tar i januari 2016 över som vert för förmanskapet i EU. Som vert för förmanskapet har man ansvar för att planera och leda mötena i rådet samt att representera rådet ovenfor de andra EU institutionerna.

(mer…)

Rådet vedtar ”flexibel” (utvannet) position till revideringen av nya luftkvalitetsdirektivet

Den 16. Januar ble Det europeiske råd enige om sin position til revideringen av det nye takdirektivet, som omhandler utslipp av forurensende stoffer. Positionen vil fungere som et grunnlag for videre forhandlinger med Europaparlamentet och Kommissionen (trilogen), med mål om å komme til enighet i starten av 2016. Dette vil trolig bety en konflikt med parlamentet, som har en mye strengere posisjon. (mer…)

ESIF skal skape vekst og arbeidsplasser i Europa

Ved hjelp av European Structural and Investment Funds (ESIF) ønsker kommisjonens president Juncker, å skape vekst i Europa samtidig som ny gjelde skal reduseres. (mer…)