About post@osloregion.org

Posts by post@osloregion.org:

Hospitering og studiebesøk høsten 2020

Osloregionens Europakontor inviterer hvert semester våre medlemmer til å komme til Brussel på studiebesøk eller på et hospiteringsopphold. Også for høsten 2020 åpner vi opp for denne muligheten, men med forbehold om hvordan koronasituasjonen utvikler seg 

Et studiebesøk eller hospiteringsopphold i Brussel gir mulighet til å bli oppdatert på hva som pågår i EU akkurat nå, hvilke muligheter som finnes i EU-programmene, og hvordan norske aktører kan dra nytte av alle mulighetene som finnes i Brussel. Man får en unik mulighet til å ta pulsen på Europas hovedstad, komme tett på prosessene som foregår i EU-institusjonene, og få et nært innblikk i Norges forhold til EU/EØS. 

Sekretariatet bidrar med å lage et skreddersydd program for studiebesøkene, mens hospitantene blir bedt om å lage en plan for oppholdet og de temaene og fagområdene de ønsker å sette seg spesielt inn i. På bakgrunn av dette bistår sekretariatet med forslag til nettverk, organisasjoner og institusjoner, og personer som kan kontaktes. I tillegg blir hospitanten en del av kontorets daglige virke og får muligheten til å delta på studieprogrammer, seminarer og eksterne og interne møter. 

Interessert? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen for mer informasjon.  

EUs langtidsbudsjett

2020 skulle være året der Europakommisjonen la frem og ferdigstilte EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Dette har på grunn av koronakrisen naturlig nok blitt satt på vent, noe som har innvirkning på blant annet EU-programmene. Europaparlamentet ber Kommisjonen om å komme med en beredskapsplan for å forlenge inneværende budsjettperiode utover 2020.  

Allerede i mai 2018 fremmet Europakommisjonen et forslag til EUs langtidsbudsjett for 2021-2027. I mellomtiden har det vært harde forhandlinger medlemslandene imellom og på det siste toppmøtet i februar i år ble det ikke oppnådd noen enighet. Så slo for alvor koronaviruset inn over Europa.  

Selv om gjeldende budsjett-tak og -reguleringer automatisk vil bli forlenget hvis ikke et nytt langtidsbudsjett er på plass for neste år, vil likevel mange av programmene utløpe i slutten av 2020. Europaparlamentet ønsker nå at det kommer på plass en beredskapsplan for å forlenge inneværende budsjettperiode utover 2020. Målet er bl.a. å sikre at mottakere av EU-programmer fortsatt får finansiering og kan fortsette implementering utover nåværende programperiode.  

Budsjettkomiteen stemte mandag denne uken for dette forslaget og ber Kommisjonen legge frem en beredskapsplan for langtidsbudsjettet innen 15. juni. Det er samtidig ventet at Kommisjonen vil fremme forslag til et revidert langtidsbudsjett for perioden 2021-27 senere i mai.  

Les mer på Europaparlamentets sider her og her, og en oppdatering fra Finansrådene ved EU-delegasjonen her.

ESN

Hvordan påvirker Covid-19 Erasmus+?

Et Erasmus+-opphold blir av de fleste sett på som de mest lærerike og utviklende månedene i studentlivet. I år har Covid-19 foreløpig satt en effektiv stopper for utenlandsoppholdene. Hvordan har det gått med de nærmere 165 000 Erasmus+-studentene og hva skjer med neste semester? 

Koronaviruset påvirker alle sider ved samfunnet, og utdanningssektoren har blitt hardt rammet. For rundt 165 000 utvekslingsstudenter ble Erasmus+-oppholdet brått snudd på hodet da universitetene lukket dørene og landegrensene ble stengt. EU har på sin side prøvd å være så fleksibel som mulig og jobbet tett sammen med de ulike nasjonalkontorene for å bistå studentene.  

En undersøkelse gjennomført av Erasmus Students Network viser at: 

 • 25 % av studentene har avbrutt oppholdet 
 • Ca. 40 % har opplevd store utfordringer som problemer med hjemreise eller bolig 
 • 50 % av studieprogrammene som ikke ble innstilt fortsatte online 

Det hersker stor usikkerhet rundt hvordan neste semester vil bli, og enkelte universiteter starter først opp igjen fra 2021. Krisen har synliggjort flere ting, blant annet behovet for én felles europeisk plattform med nettbaserte ressurser og større fokus på såkalt blended learning. Blended learning var forespeilet en større plass i det nye Erasmus+-programmet, men dagens situasjon har vist et stort behov for dette allerede nå, og det spekuleres i om flere tiltak vil kunne bli fremskyndet. For høstens mobiliteter kan det bli nødvendig med en kombinasjon av shorter mobility og virtual mobility. 

Hvordan det vil bli med den nye programperioden er ennå usikkert da det fortsatt ikke er blitt noen enighet om EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Det jobbes nå med en plan for å forlenge inneværende programperiode utover 2020.  

Les mer her.

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Flest søknader fra Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Første søknadsrunde i 2020 for Erasmus+: Aktiv Ungdom er ferdig og tildelingen er klar. Det er delt ut til sammen 13,7 millioner kroner til søkere fra 10 av 11 fylker. Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene som sendte inn flest søknader.

Første søknadsrunde i 2020 er ferdig og det er nå klart hvem som får støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Det kom inn 85 søknader fra 53 ulike organisasjoner. Av disse ble 28 prosjekt (ca. 33%) innvilget. Det er aktører fra fylkene Oslo, Viken og Trøndelag som får tildelt mest penger i støtte.

Se hele oversikten og les saken fra Erasmus+: Aktiv ungdom her.

Neste søknadsfrist er 7. mai.

Har du som ungdomsarbeider behov for å øke kompetansen din eller ønsker du å møte potensielle partnere til fremtidige samarbeidsprosjekter? Da bør du ta en titt på det flotte kurstilbudet til Erasmus+: Aktiv ungdom her

Vil du vite mer? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Tilskudd til internasjonale forprosjekter

Viken viser vei. Internasjonalt samarbeid er et verktøy for regional utvikling. Nå stiller Viken fylkeskommunen midler til rådighet for å stimulere til mer internasjonalt samarbeid. Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. 

Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Derfor lyste fylkeskommune i begynnelsen av april ut en ny ordning for internasjonale forprosjekter. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrom til å sette i gang de oppstartsprosessene som er nødvendige for deltakelse i EU-programmene, Interreg og/eller EØS-ordningen.

Ordningen utlyses som en del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i forbindelse med korona-situasjonen. 

Løpende søknadsfrist! 

For mer informasjon,
besøk Viken fylkeskommunes hjemmeside.  

Erasmusdagene 2020

Erasmus Days er et initiativ fra Europakommisjonen for å spre informasjon om Erasmus+ og for å markere suksesshistoriene tilknyttet programmet. Fra 15.-17. oktober vil Erasmusdagene bli markert for fjerde gang over hele Europa. 

Erasmus Days har siden oppstarten i 2017 blitt arrangert hver høst og er et tiltak for å gi økt oppmerksomhet til de mange vellykkede Erasmus+-prosjektene som gjennomføres hvert år. Over hele Europa er det arrangementer og kampanjer i tilknytning til Erasmusdagene og i fjor ble det gjennomført nærmere 4000 events i 53 ulike land. I Norge var Vestfold fylkeskommune en av fire aktører som markerte begivenheten. Les mer om Vestfolds arrangement her

Ønsker du å vise frem ditt prosjekt eller dra i gang et arrangement i ditt fylke eller kommune? Blir inspirert av de mange arrangementene som ble gjennomført i fjor, og finn tips på de offisielle sidene #erasmusdays. Her kan du også registrere ditt arrangement eller kampanje.  

Vil du vite mer om Erasmusdagene eller ønsker du å komme i gang med et Erasmus+-prosjekt? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Kommisjonen lanserer likestillingsstrategi

Europakommisjonen la i mars frem strategien for likestilling mellom kvinner og menn i Europa – Gender Equality Strategy 2020-2025. EU er førende på verdensbasis innenfor likestilling mellom kjønnene og har gjort betydelige fremskritt de seneste årene, men det eksisterer stadig kjønnsbasert vold og kjønnsstereotyper.

En Union med likestilling er en av de viktigste prioriteringene i Ursula von der Leyens Kommisjon. Selv om det blir stadig flere kvinnelige akademikere, tjener kvinner i gjennomsnitt 16 % mindre enn menn og kun 8 % av lederne i EUs største virksomheter er kvinner. Strategien løfter derfor frem noen sentrale tiltak for de neste fem årene, og Kommisjonen forplikter seg til å integrere kjønnsaspektet i alle EUs politikkområder. I strategien går det også frem hvordan Kommisjonen vil innfri løftet om like muligheter for alle.

“Gender equality is a core principle of the European Union, but it is not yet a reality. In business, politics and society as a whole, we can only reach our full potential if we use all of our talent and diversity. Using only half of the population, half of the ideas or half of the energy is not good enough. With the Gender Equality Strategy, we are pushing for more and faster progress to promote equality between men and women.”

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen

Ingen EU-land har hittil oppnådd full likestilling mellom kvinner og menn, og fremskrittene går langsomt. For de nordiske landene har det i mer enn 40 år blitt arbeidet for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Dette er en forutsetning for den vellykkede nordiske modellen, og likestilling mellom kjønnene er en grunnpilar i det moderne nordiske velferdssamfunnet.  

Les mer om strategien her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Skoletur til Brussel

Våren er normalt sett en tid for skoleturer. Men denne våren blir garantert ikke som andre. Likevel var det noen skoler som fikk gjennomført studieturen som planlagt, før reiseforbud ble innført og grensene stengt. To av disse var Malakoff vgs. og Foss vgs. Elever og lærere fikk virkelig oppleve alt det spennende Brussel har å by på.  

VG3 samfunnsøkonomi fra Foss vgs. i Oslo og en VG3-klasse fra Malakoff vgs. i Moss var tidligere denne måneden på studietur til Brussel og Belgia. Osloregionens Europakontor var med på å tilrettelegge for et variert program som besto i alt fra besøk til Norges delegasjon til EU og slagmarkene i Waterloo til shopping og kulturliv. 

For begge klassene var det naturlig med et besøk til Osloregionens Europakontor. Her fikk elever og lærere en grundig innføring i Europakontorets arbeid i Brussel samt siste nytt fra EU-agendaen. En engasjert gjeng fikk høre om den nye European Green Deal, europeisk utdanningssamarbeid, og EUs økonomiske samarbeid inklusiv de samfunnsøkonomiske ulikhetene medlemslandene imellom.  

For Foss vgs. ble det også tid til et skolebesøk. På GO! Atheneum UNESCO Koekelberg ble klassen tatt godt imot av skolens ledelse, som ønsket velkommen og ga en introduksjon til det belgiske skolesystemet. Deretter sto speed-dating på planen der belgiske og norske elever utvekslet erfaringer og ble bedre kjent, før de belgiske elevene viste den norske gjengen rundt på skolen. Kontaktinformasjon ble utvekslet og målet er at bekjentskapet skal videreutvikles til et Erasmus+-samarbeid.  

Ønsker du å vite mer? Kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Erasmus+ 2021-2027

28. og 29. januar avholdt Europakommisjonen det såkalte «stakeholders´ event» i Brussel. Her var alle nasjonalkontorene, slik som Diku og Bufdir i Norge, og aktører fra de ulike sektorene invitert inn for å gi innspill til det nye Erasmus+-programmet. Representanter fra Osloregionen var også til stede og ga tilbakemeldinger til utformingen av det nye programmet.

Det er knyttet en viss spenning til det nye Erasmus+-programmet. Selv om Kommisjonen tydelig har kommunisert at det vil være en «evolusjon, ikke revolusjon», er det mange aktører der ute som er nysgjerrige på hvordan Erasmus+-programmet for perioden 2021-2027 vil bli seende ut. Noe er blitt kjent, og en av tingene som går igjen er at det nye programmet skal være mer inkluderende.

28. og 29. januar var over 600 deltakere fra alle programlandene invitert inn for å si sin mening om det kommende programmet. Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune var representert blant deltakerne fra Norge og bidro aktivt med konstruktive innspill.

Vil du vite mer, sjekk ut Kommisjonens egne sider eller kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Roadmap Social Europe

Under dette tiårets første plenumssamling den 14. januar ble von der Leyens Roadmap Social Europe presentert for Europaparlamentet. Kjørekartet skal bidra til implementeringen av European Pillar of Social Rights som ble lagt fram under EU-toppmøte i Gøteborg i 2017.  

European Pillar of Social Rights er Kommisjonens sosiale strategi som skal sørge for at transformasjonen mot klimanøytralitet, mer digitalisering og demografisk endring vil foregå på en sosialt rettferdig måte. Pilaren bygger på 20 grunnprinsipper.

Handlingsplanen som nå er lagt frem kommer med følgende initiativer for 2020:

 • Fair minimum wages for workers in the EU
 • A European Gender Equality Strategy and binding pay transparency measures
 • An updated Skills Agenda for Europe
 • An updated Youth Guarantee
 • Platform Work Summit
 • Green paper on Ageing
 • Strategy for persons with disabilities
 • Demography Report
 • European Unemployment Re-insurance Scheme

På grunn av den norske arbeidslivsmodellen har forslaget om minstelønn skapt en del debatt i norske medier.  

Si din mening!

Europakommisjonen ønsker hjelp og støtte til implementeringen av pilaren og har derfor lansert en bred høring blant alle EU-land og regioner samt andre støttespillere. Frem til 30. november 2020 vil det være mulig å gi innspill direkte til Europakommisjonen via følgende side.  

For mer informasjon, les hele Kommisjonens kommunikasjonsdokument her eller kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.