Et spennende år for energi, klima og miljø

Her er en grov oversikt over viktige hendelser og arrangementer innen energi, klima og miljø i EU for 2016.

  • ”Heating and cooling”

2016 ser ut til å bli et innholdsrikt år for energi, klima- og miljøpolitikk i EU. I februar lanseres det en ”Heating and cooling” strategi som skal ta for seg utfordringene knyttet til denne sektoren. Halvparten av EUs energiforbruk går til dette formålet, noe kommisjonen vil gjøre noe med. Les mer her.

  • Transport

EUs veikart for lavkarbonøkonomi som ble lagt frem 8 mars i fjor, innebærer mål om kraftige kutt i karbonutslipp. Transportsektoren skal ned med 60 prosent i 2050, noe som er en betydelig utfordring i forhold til dagens vekstkurve. I juni og juli vil Rådet behandle meldingen og avgjøre en videre prosess for transportsektoren. Les mer her.

  • ”Effort-sharing” beslutning

I samme periode vil det bli satt konkrete mål for ”Effort-sharing beslutningen” som gjelder reduksjon av CO2 for ”Icke-ETS”-sektorene transport, jordbruk og bygninger. Sannsynligvis vil disse målene være fleksible, i den forstand at hvis man ikke oppnår tilstrekkelig reduksjon innen transport, kan man kompensere med å kjøpe kvoter i en annen sektor. Dette systemet er under utvikling, og ikke ferdigstilt enda. Les mer her.

  • El-markeds design

I september/oktober vil kommisjonen komme med et forslag til nytt ”el-markeds design”. Det innebærer å tilrettelegge for et marked ved å bestemme hvordan aktørene skal produsere, handle, forsyne og konsumere elektrisitet, samt bruke el-infrastrukturen, for å utnytte teknologien best mulig. Reguleringen av markedet må tilpasses fornybar energi. Sol og vind har for eksempel ingen konstant tilførsel av el, slik som konvensjonelle kilder. Da må man kompensere fra andre kilder, noe som fremkaller et ”balanseansvar”. Kommisjonen vil i det samme forslaget foreslå regler for statsstøtte til fornybar energi. Les mer her.

  • Post 2020 direktiv

I november/desember vil kommisjonen legge frem et post 2020 direktiv om fornybar energi. Les mer her.

Tekst: Andreas Løhren og Karl Törnmarck