Er 2016 året for alternativt drivstoff i EU?

I løpet av 2016 er medlemslandene nødt til å innføre regelverk på bakgrunn av ”Clean Power” direktivet.

Formålet med direktivet er å redusere avhengigheten av olje og begrense forurensning fra transport. Dette skal gjøres gjennom å tilrettelegge for et marked for alternativt drivstoff. Det gjelder elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff og naturgass i flytende og komprimert form (LNG og CNG).

Direktivet skal fastsette et rammeverk for utvikling av infrastruktur rundt alternativt drivstoff. I rammeverket skal landene beskrive hvordan ladestasjoner for el-biler og tankstasjoner skal utvikles, men det er opp til hvert enkelt land å bestemme omfanget av utviklingen. Hydrogenfyllepunkter er frivillig. Hvert tredje år må medlemslandene rapportere til kommisjonen om eventuelle avvik fra målene som ble satt i Clean Power pakken. Norge rapporterer til ESA.

Det nederlandske presidentskapet meldte nylig under en workshop i regi av ”European Automobile Manufacturers Association” at innen 2035 må hvert eneste nysalg av personbiler gi nullutslipp hvis de langsiktige klimamålene skal nås. Norge har et stort marked for el-biler da vi har flest el-biler per innbygger i verden.

I Akershus fylke blant annet, har Norge flere hydrogenstasjoner og busser. Men på landsbasis ligger Norge litt etter når det gjelder hydrogen, noe som skyldes regjeringens manglende støtte til en nasjonal hydrogensstrategi.

Fristen for å innføre direktivet er den 18 november for EU-landene. Rettsakten er nå under vurdering i EØS-EFTA statene, og det er svært sannsynlig at Norge må opprette et nasjonalt rammeverk for alternativt drivstoff de kommende årene. Men det blir opp til Regjeringen om de vil inkludere hydrogen.

Les mer om direktivet på Europalov.

Tekst: Karl Törnmarck og Andreas Løhren