CPMR foreslår mer engasjement fra regionene i EUs migrasjonspolitikk

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har publisert et nytt refleksjonsnotat om hvordan regionale myndigheters erfaringer innen migrasjonsarbeid kan bidra til å utvikle den eksterne dimensjonen i EUs migrasjonspolitikk. CPMR håper at rapporten vil stimulere utviklingen av regionale migrasjonsstrategier.

Regioner blir stadig viktigere i europeisk migrasjonshåndtering fordi de kan skape forbindelser mellom de territoriale og de eksterne dimensjonene ved dagens migrasjonsfenomener. Tidligere har regioner vært mest opptatt av politiske retningslinjer som omhandler lokale migrasjonsforhold, men i de senere årene har økt internasjonalt samarbeid ført til at regionale myndigheter har rettet blikket utover.

Med refleksjonsnotatet The External Dimension of EU Migration Policy. Working together: the regional strategy viser CPMR at regionale myndigheter besitter verdifull kompetanse i skjæringspunktet mellom territorial og ekstern migrasjonspolitikk som kan støtte den overordnede EU-politikken på området.

Mer regionalt engasjement i EUs migrasjonspolitikk

Det er særlig fire områder innen migrasjonarbeid som bør videreutvikles hos regionene, ifølge CPMR, ettersom en territorial tilnærming til migrasjonsarbeid er blitt mer presserende i EU: Retningslinjer for mottakelse av migranter, desentraliserte samarbeidsformer, humantært hjelpearbeid på regionalt nivå og mer deltagelse blant regioner i internasjonale og regionale nettverk.

CPMR argumenterer for at regionenes migrasjonsarbeid allerede er i tråd med EUs politiske retninglinjer på dette feltet, og at regioniale myndigheter kan bidra med nye synspunkter på migrasjonsforholdene. Dette gjelder for eksempel tett kontakt med lokalbefolkningen, samarbeid med avsenderregioner og mobilisering av lokale aktører. Refleksjonsnotatet konkluderer følgelig med at Europakommisjonens arbeidsprogrammer og finansielle verktøy bør åpne opp for mer regionialt engasjement i den eksterne dimensjonen av EUs migrasjonspolitikk.

I sammendraget av refleksjonsnotatet foreslår CPMR at følgende strategier bør ligge til grunn for EU-regionenes migrasjonsarbeid i de kommende årene: