Transport

Kickoff for “Sohjoa Baltic” med Kongsberg kommune

Osloregionens Europakontor deltok denne uken på et kickoff-møte for Interreg-prosjektet “Sohjoa Baltic” sammen med Kongsberg kommune. Prosjektet ble påbegynt for et år siden og hadde nå første møte i Brussel.

“Sohjoa Baltic” er et Interreg-prosjekt med målsetting om å styrke miljøvennlige transportsystemer i byområder ved økt kapasitet til kollektivtransporten. Målet er at prosjektet skal se på overgangen til miljøvennlig og autonom offentlig transport på first mile/last mile strekninger. Prosjektet består av partnere fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark.

Kongsberg Kommune er koordinator for testingen av de autonome bussene. Det vil si at de skal teste evnene til bussene i vanskelige kjøreforhold som snø, regn og kulde. I tillegg vil de teste ut på støttesystemer for operatører og brukere av transport-, informasjons og billettsystem, virkningen av automatiserte kjøretøy på modalskifte, reiseadferd og interaksjon mellom andre trafikanter.

Mer informasjon om prosjektet på finnes deres hjemmeside.

Tekst: Solveig Standal Skåravik

Foto-Sohjoa I

Clean mobility package

Europakommisjonen lanserte 8. november 2017 forslag med nye mål for EU og CO2-utslipp for nye personbiler og varebiler. Målet er å få fortgang i overgangen til lav- og nullutslippskjøretøy. Forslaget er en del av ”Europe on the move” og den siste delen av pakken vil bli presentert i starten av 2018. Pakken innholder forslag som skal hjelpe Europa til å nå målene satt for 2030 på en realistisk måte. Fokuset er å redusere drivhusgassene ved å øke lav- og nullutslippskjøretøyene på markedet.

Clean Vehicle Directive skal promotere lav- og nullutslippsløsninger i det offentlige ved å gi et solid løft til etterspørselen for videre utvikling av lavutslippsløsninger.

Ny CO2 standard – skal tre i kraft i 2025 og 2030. Dette skal gi bilprodusentene en mulighet til å få i gang ny innovasjon for å forsyne markedet med lavutslippskjøretøy. Målet er at Europa kjøretøyflåte skal redusere CO2-utslippene med 15% fra 2021 til 2025 og ytterlige 15% i 2030.

Handlingsplanen for transeuropeisk distribusjon av alternative drivstoff er ment å øke ambisjonen på det nasjonale plan, øke investeringene og forbedre forbrukeres aksept. Det blir også et krav om at myndighetene må tilby et minimumskrav på infrastruktur for alternative drivstoff.

Revidering av kombinert transport direktivet skal promotere kombinering av forskjellige transport metoder slik som lastebil og tog. Direktivet skal redefineres til å gjelde nasjonale operasjoner og en maks distanse av veietappe skal defineres.

Direktivet om Passenger Coach Services skal forbedre busstilbudet over lengre strekninger i Europa for å tilby alternativer til bruk av privatbiler.

Dette forslaget er relevant fordi det kommer til å bidra til å redusere transportutslipp og trafikkbelastningen ytterligere. Gjennom dette forslaget skal EU gi myndighetene bedre verktøy for å investere i alternativ drivstoff infrastruktur og lavutslippskjøretøy. Minimumkravet på infrastruktur vil gjøre det enklere med grenseoverskridende samarbeid og muligheten for å bruke kjøretøy på tvers av landegrensene og på tvers av fylkene.

Les Europakommisjonens pressemelding her.

Tekst: Solveig Standal Skåravik

Bedre, men ikke bra nok? Nye utslippstester for kjøretøy i EU

Fra og med 1. September 2017 gjelder nye utslippstester for kjøretøy. Dette er en oppfølging av ”Volkswagen-skandalen” der det viste seg at bilprodusentene gjennom systematisk juks produserte biler som hadde betydelig mer utslipp i virkeligheten enn under testingen på laboratoriet.

Gjennom de nye ”Real driving emissions”-testene skal man unngå testing på laboratoriet og i stedet vil testingen foregå direkte på veiene. I en treårig overgangsperiode får bilene fortsatt slippe ut 2,1 ganger mer enn det loven tilsier.

Både bil- og miljøorganisasjoner anser de nye testene som et fremskritt – men det finnes likevel de som mener at det fortsatt er rom for juks.

Peter Mock fra International Council on Clean Transportation (ICCT) skriver at gjennom å bruke et GPS-system kan biler endre sine utslipp når de kjører på teststrekninger. Uten en tilsynsmyndighet blir dette vanskelig å følge opp.

Neste steg: Kommisjonen er for tiden i samarbeid med interessenter for å utarbeide et forslag om hvordan overvåking av tilsynet skal utformes (market surveillence). Det blir ingen ny tilsynsmyndighet – dette har allerede blitt forkastet. Miljøorganisasjon Transport & Environment er likevel optimistiske og mener at diskusjonen går i riktig retning.

Tekst: Karl Törnmarck

Les mer her og her.

 

 

 

Bli med på den europeiske mobilitetsuken 2017!

Tema for årets European Mobility Week er ”miljøvennlig, felles og smart transport”.

I perioden 16-22 september arrangerer EU kampanjen ”European Mobility Week” hvor kommuner og andre aktører over hele Europa får en sjanse til å vise frem gode løsninger innen bærekraftig transport.

Kampanjen tar tak i temaer og problemstillinger knyttet til transport og miljø som er viktig for alle kommuner (helse, trivsel, lokal forurensning, støy, klimagassutslipp osv.). Det er en anledning til å løfte frem aktuelle og realistiske løsninger på trafikk- og miljøproblemer og oppmuntre til flere miljøvennlige reiser.

Les mer om kampanjen og påmelding her.

Her finner du den europeiske siden med oversikt over hva byer og kommuner gjør.

Nyhet från Global Electric Vehicle Outlook 2017: I 2025 finns mellan 40-70 miljoner elektriske kjøretøy i världen!

Utveckling ser positiv ut för elektriske kjøretøy. Detta menar International Energy Agency i sin rapport Global Electric Vehicle Outlook 2017. Några nyckelpunkter ur rapporten:

  • Teknologin för batterier och elektriske kjøretöy kommer att bli ännu bättre de kommande åren. Fortsatt prisnedgång i takt med teknologiutvecklingen är att vänta.
  • Kina är redan idag världsledande med högsta totala antalet elektriske kjøretöy. Norge har fortsatt högst procentuell andel.
  • Utan policy-incitament klarar sig inte el-bilar jämfört med vanliga bilar.

Tekst: Karl Törnmarck

Europe on the move – et regionalt og lokalt perspektiv

Europakommisjonen publiserte i mai 2017 en policypakke som var rettet mot transportsektoren med særskilt fokus på klima og tungtransport.

ORE´s energi- og klima-rådgiver Karl Törnmarck har utarbeidet et policynotat du kan lese her.